UNIFORME IN SCOLI si FARA TELEFOANE MOBILE-Ordinul ministrului Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice nr. 4.742/10.08.2016 pentru aprobarea Statutului Elevilor

uniformeCABINET MINISTRU
ORDIN
pentru aprobarea Statutului Elevului
în temeiul prevederilor Legii Educaţiei Naţionale, nr. 1/2011, cu modificările şi completările
ulterioare
şi în temeiul prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 44/2016 privind organizarea şi
funcţionarea Ministerului Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice,
Art. 1. — Se aprobă Statutul Elevului, prevăzut în anexa nr. 1, care face parte integrantă din
prezentul ordin.
Art. 2. — Direcţiile de specialitate din cadrul Ministerului Educaţiei Naţionale şi Cercetării
Ştiinţifice, inspectoratele şcolare judeţene/Inspectorâtul Şcolar al Municipiului Bucureşti şi unităţile
de învăţământ preuniversitar duc la îndeplinire prezentul ordin.
Art. 3. — Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
ministrul educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice
emite prezentul ordin:
Mircea DUMITRU,
MINISTRU
C A P IT O L U L A L III-L E A
ÎNDATORIRILE/OBLIGAŢIILE ELEVILOR
Art. 14
Elevii au următoarele îndatoriri:
a) de a frecventa toate cursurile, de a se pregăti la fiecare disciplină de studiu, de a
dobândi competenţele şi de a-şi însuşi cunoştinţele prevăzute de programele şcolare;
b) de a respecta regulamentele şi deciziile unităţii de învăţământ preuniversitar;
c) de a avea un comportament civilizat şi de a se prezenta la şcoală într-o ţinută
vestimentară decentă şi adecvată şi să poarte elemente de identificare în conformitate
cu legislaţia în vigoare si cu regulamentele şi deciziile unităţii de învăţământ
preuniversitar. Ţinuta vestimentară sau lipsa elementelor de identificare nu poate
reprezenta un motiv pentru refuzarea accesului in perimetrul şcolii.
d) de a respecta drepturile de autor şi de a recunoaşte apartenenţa informaţiilor
prezentate în lucrările elaborate;
e) de a elabora şi susţine lucrări la nivel de disciplină/modul şi lucrări de absolvire
originale;
f) de a sesiza autorităţile competente orice ilegalităţi în desfăşurarea procesului de
învăţământ şi a activităţilor conexe acestuia, în condiţiile legii;
g) de a sesiza reprezentanţii unităţii de învăţământ cu privire la orice situaţie care ar
pune în pericol siguranţa elevilor şi a cadrelor didactice.
h) de a utiliza în mod corespunzător, conform destinaţiei stabilite, toate facilităţile
şcolare la care au acces;
i) de a respecta curăţenia, liniştea şi ordinea în perimetrul şcolar;
j) de a păstra integritatea şi buna funcţionare a bazei materiale puse la dispoziţia lor de
către instituţiile de învăţământ preuniversitar;
k) de a plăti contravaloarea eventualelor prejudicii aduse bazei materiale puse la
dispoziţia lor de către instituţia de învăţământ preuniversitar, în urma constatării
culpei individuale;
l) de a avea asupra lor carnetul de elev, vizat la zi şi de a-1 prezenta cadrelor didactice
pentru trecerea notelor obţinute în urma evaluărilor precum şi părinţilor, tutorilor
sau susţinătorilor legali pentru luare la cunoştinţă în legătură cu situaţia şcolară;
m) de a utiliza manualele şcolare primite gratuit şi de a le restitui în stare bună, la
sfârşitul anului şcolar;
n) de a manifesta înţelegere, toleranţă şi respect faţă de întreaga comunitate şcolară:
elevi şi personalul unităţii de învăţământ;
o) de a cunoaşte şi respecta prevederile Statutului Elevului şi ale Regulamentului de
organizare şi funcţionare a unităţii de învăţământ, în funcţie de nivelul de înţelegere
şi de particularităţile de vârstă şi individuale ale acestora;
p) de a ocupa locurile stabilite în timpul deplasării în microbuzele şcolare, de a avea un
comportament şi un limbaj civilizat, de a nu distruge bunurile din mijloacele de
transport şi de a respecta regulile de circulaţie;
q) de a cunoaşte şi de a respecta, în funcţie de nivelul de înţelegere şi de particularităţile
de vârstă şi individuale ale acestora, normele de securitate şi sănătate în muncă,
normele de prevenire şi de stingere a incendiilor, normele de protecţie civilă, precum
şi normele de protecţie a mediului.
r) de a anunţa, în caz de îmbolnăvire, profesorul diriginte, direct sau prin intermediul
părinţilor, tutorilor sau susţinătorilor legali, de a se prezenta la cabinetul medical şi,
în funcţie de recomandările medicului, mai ales în cazul unei afecţiuni contagioase, să
nu pună în pericol sănătatea colegilor sau a personalului din unitate

Interdicţii

Art. 15
Elevilor le este interzis:
a) să distrugă, modifice sau completeze documentele şcolare, precum cataloage, foi
matricole, carnete de elev şi orice alte documente din aceeaşi categorie sau să
deterioreze bunurile din patrimoniul unităţii de învăţământ;
b) să introducă şi să difuzeze, în unitatea de învăţământ preuniversitar, materiale care,
prin conţinutul lor, atentează la independenţa, suveranitatea, unitatea şi integritatea
naţională a ţării, care cultivă violenţa, intoleranţa sau care lezează imaginea publică a
unei persoane;
c) să blocheze căile de acces în spaţiile de învăţământ;
d) să deţină sau să consume, droguri, băuturi alcoolice sau alte substanţe interzise,
ţigări, substanţe etnobotanice şi sa participe la jocuri de noroc;
e) să introducă şi/sau să facă uz în perimetrul unităţii de învăţământ de orice tipuri de
arme sau alte produse pirotehnice, precum muniţie, petarde, pocnitori sau altele
asemenea, spray-uri lacrimogene, paralizante sau altele asemenea care, prin acţiunea
lor, pot afecta integritatea fizică şi psihică a elevilor şi a personalului unităţii de
învăţământ. Elevii nu pot fi deposedaţi de bunurile personale care nu atentează la
siguranţa personală sau a celorlalte persoane din unitatea de învăţământ, în
conformitate cu prevederile legale;
f) să difuzeze materiale electorale, de prozelitism religios, cu caracter obscen sau
pornografic în incinta unităţilor de învăţământ;
g) să utilizeze telefoanele mobile în timpul orelor de curs, al examenelor şi al
concursurilor; prin excepţie de la această prevedere, este permisă utilizarea
telefoanelor mobile în timpul orelor de curs, numai cu acordul cadrului didactic, în
situaţia folosirii lor în procesul educativ sau în situaţii de urgenţă;
h) să lanseze anunţuri false către serviciile de urgenţă;
i) să aibă comportamente jignitoare, indecente, de intimidare, de discriminare, şi să
manifeste violenţă în limbaj şi în comportament faţă de colegi şi faţă de personalul
unităţii de învăţământ;
j) să provoace, să instige şi să participe la acte de violenţă în unitatea de învăţământ şi
în afara ei;
k) să părăsească perimetrul unităţii de învăţământ în timpul programului şcolar, cu
excepţia elevilor majori şi a situaţiilor prevăzute de regulamentul de organizare şi
funcţionare al unităţii de învăţământ;
l) să utilizeze un limbaj trivial sau invective în perimetrul şcolar;
m) să invite/ faciliteze intrarea în şcoală a persoanelor străine, fără acordul conducerii

Notice: Undefined variable: responsive_view_320 in /home/buterezr/radiotvoltenita.ro/wp-content/plugins/advanced-floating-content-lite/public/class-advanced-floating-content-public.php on line 205

Notice: Undefined variable: responsive_view_480 in /home/buterezr/radiotvoltenita.ro/wp-content/plugins/advanced-floating-content-lite/public/class-advanced-floating-content-public.php on line 209

Notice: Undefined variable: content in /home/buterezr/radiotvoltenita.ro/wp-content/plugins/advanced-floating-content-lite/public/class-advanced-floating-content-public.php on line 121

Notice: Undefined variable: responsive_view_480 in /home/buterezr/radiotvoltenita.ro/wp-content/plugins/advanced-floating-content-lite/public/class-advanced-floating-content-public.php on line 136

Notice: Undefined variable: responsive_view_320 in /home/buterezr/radiotvoltenita.ro/wp-content/plugins/advanced-floating-content-lite/public/class-advanced-floating-content-public.php on line 136