Social

SPANTOV-STUDIU PRIVIND MĂSURILE DE PREVENIRE ȘI COMBATERE A RISCULUI DE INUNDAȚII-partea a doua !

Pe teritoriul administrativ al comunei nu există sistem centralizat de
alimentare cu gaze naturale. În localitate nu există surse de căldură care să
deservească un sistem centralizat de alimentare cu căldură.
Telefonia mobilă se realizează într-un procent de aproximativ 100%. și cea fixă întrun procent de 100%. Reţele mobile disponibile: Orange, Vodafone, Telekom.
Reţeaua de internet este dezvoltată în procent de 100%, deservind locuitorii
comunei.
Recepţionarea programelor TV se face prin cablu iar locuitorii comunei
beneficiază de internet atât prin cablu
În comuna Spanțov rețeaua de drumuri este formată din drumuri asfaltate, drumuri
pietruite, şi drumuri de pământ. Drumurile pietruite reprezintă 90 % din suprafața
comunei.
Drumurile comunale sunt degradate acolo unde apele pluviale nu sunt
evacuate prin rigole sau șanțuri.
Se dorește asfaltarea drumurilor comunale, realizarea de alei pietonale,
modernizarea sistemului rutier și a drumurilor de exploatații agricole și realizareaunei
piste pentru bicicliști.
Serviciul de salubrizare este realizat într un procent de 100%.
Crearea și modernizarea infrastructurii rutiere locale și a sistemelor de alimentare
cu apă și canalizare, constituie elemente de bază pentru comunitatea rurală.
Acestea sunt necesare pentru a asigura condiții de sănătate, protecția mediului,
accesibilitatea și, în general, condiții optime de trai. Infrastructura asigură, de
asemenea, premisele pentru dezvoltarea unei economii rurale competitive.
9.3 Economie
Din punct de vedere economic profilul de bază al comunei Spanțov îl constituie
agricultura având 5.461,45 ha teren agricol ceea ce reprezintă peste 80% din
suprafața administrativ teritorială a comunei. Activitatea agricolă se desfășoară pe
suprafețe semnificative, cu un sector zootehnic bine conturat cu o suprafață de
pășune de 184 ha.
Situată în apropierea unor poli de atracție urbană (Oltenița, Călărași, București) şi
accesul excelent la căile de comunicaţie principale, conferă comunei Spanțov un

impact pozitiv asupra schimburilor comunității locale cu exteriorul (mărfuri, educație,
locuri de muncă) și numeroase avantaje economice. Conform Registrul Comerțului,
in comuna Spanțov sunt înregistrate 36 de societăți comerciale dintre care 25 de
societăți sunt active, trei sunt cu activitate agricolă, doua de producție, domeniul de
activitate majoritar fiind comerțul.
9.4 Turismul
Malurile comunei Spanțov fiind scăldate de fluviul Dunărea, face ca localitatea
să fie atractivă din punct de vedere turistic, în special pentru pescuitul sportiv.
Patru obiective din comuna Spanțov au fost incluse în lista monumentelor
istorice din județul Călărași ca monumente de interes local.
Două sunt situri arheologice, ambele din zona satului Cetatea Veche — situl de la
„Grădiște”, aflat la ieșirea din sat către Ulmeni, sit ce cuprinde urmele unei așezări
din perioada Latène așezarea din punctul „Tatina” și o necropolă din mileniul al IVlea î.e.n.; și datând din secolul al III-lea î.e.n., ale cărei urme vizibile sunt constituite
de o gorgană înconjurată de o văioagă.
Celelalte două obiective sunt clasificate ca monumente de arhitectură: biserica
„Sfântul Ierarh Nicolae” casa Ion D. Stan(1934) din același sat. din centrul satului
Spanțov, ridicată între 1867–1868; și casa Ion D. Stan (1934) din același sat.
9.5 Educație și cultură
Învățământul este reprezentat în comună prin existența a 4 gradinițe și 3 școli.
Foto:grădiniță-

La nivel local există 1 cămin cultural. În cadrul acestuia se poate organiza dansuri
susținute de către ansambluri folclorice, evenimente culturale, etc.
Pe raza comunei se găsesc 6 lăcașe de cult: 3 biserici și cimitire ortodoxe și 3
penticostale.
Din punct de vedere confesional 3837 persoane sunt ortodoxe și 457 penticostali.
Foto: biserică-
9.6 Structura socio-demografică a populației și piața muncii.
Conform INS, în anul 2011 comuna Spanțov avea o populație de 4605 locuitori cu
2251 pesoane de sex feminin și 2354 persoane de sex masculin.
Majoritatea locuitorilor sunt români (64,04%), cu o minoritate de romi (31,25%).
Pentru 4,69% din populație, apartenența etnică nu este cunoscută. Din punct de
vedere confesional, majoritatea locuitorilor sunt ortodocși (83,32%), cu o minoritate
de penticostali (9,92%). Pentru 4,97% din populație, nu este cunoscută apartenența
confesională.

Populația activă de pe raza comunei este reprezentată în principal de agricultură
apoi de comerț prin mici magazine și servicii către populație în procent de 36%.
Populația inactivă de pe raza comunei este reprezentată în principal de pensionari
13% apoi urmată de șomeri 4%, preșcolari 2% și școlari 10% sau studenți.
9.7 Sănătate și asistență socială
În prezent servicile medicale în cadrul comunei sunt următoarele:
Dispensar 1
Farmacie 2
Cabinet individual 1
Medici 1
Asistenți medicali 1
Dispensar veterinar 1
Farmacie veterinară 1
Medic veterinar 1
Tehnician veterinar 1
Serviciul de asistență socială este organizat în cadrul primăriei ca serviciu distinct:
Romi 1439
Personane adulte cu handicap (gr1)
de pe raza comunei
59
Copii cu handicap de pe raza comunei 12
9.8 Administrația Publică Locală
Administraţia publică locală se organizează și funcţionează conform, principiului
autonomiei locale, legalităţii, eligibilităţii şi descentralizării serviciilor publice, (Legea
administraţiei publice locale nr. 215/2001).
Unitatea Administrativ Teritorială face parte din Grupul de Acțiune Locală ,,Colinele
Argeșului”.
Comuna Spanțov este administrată de un primar și un consiliu local compus din 13
consilieri. Începând cu alegerile locale din 2020, consiliul local are următoarea
componență pe partide politice:

Partid Consilieri Componența Consiliului
Partidul Național Liberal 9
Partidul Social Democrat 4
VA URMA !