RADIO TV OLTENITA
PublicitateSocial

Grădiniţa cu program prelungit nr. 2 Olteniţa, strada Al. Iliescu nr. 67 A, organizează la data de 18.11.2015 concurs pentru ocuparea unui post vacant de Îngrijitoare, durată nedeterminată, normă întreagă.

gradinitaANUNŢ CONCURS
Grădiniţa cu program prelungit nr. 2 Olteniţa, strada Al. Iliescu nr. 67 A,   organizează la data de 18.11.2015 concurs pentru ocuparea unui post vacant de Îngrijitoare,  durată nedeterminată, normă întreagă.
I.Condiţiile generale de participare la concurs:
Candidatele
a) au cetăţenia română şi domiciliul în România;
b) cunosc limba română, scris şi vorbit;
c) au vârsta minimum 18 ani împliniţi;
d) au o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe bază de examen medical de specialitate;
e) nu au antecedente penale;
f) îndeplineşc condiţiile specifice pentru ocuparea postului;
II. Condiţiile specifice de participare la concurs:
– Absolventă 12 clase;
– Domiciliul în municipiul Olteniţa;
– Abilitati de relationare –comunicare cu copiii, cu intreg personalul unitatii de invăţământ;
– Noţiuni de puericultură;
– Abilitati de munca in echipa;
– Disponibilitate de program flexibil;
– Disponibilitatea pentru munca in doua schimburi;
-Cunoştinţe privind modalitatea de efectuare a igienei şi dezinfecţiei spaţiilor, folosirea ustensilelor de lucru si a produselor de curăţenie;
– Cunostinte in domeniul Sanatatii in Munca si PSI;

III. Dosarul de concurs
Pentru inscrierea la concurs candidatii vor prezenta un dosar de concurs care va contine urmatoarele documente:
– Cerere de inscriere la concurs adresata conducatorului unităţii
– Copiile certificatelor de naştere şi căsătorie (după caz)
– Copia actului de identitate sau orice alt document care atesta identitatea, potrivit legii,
– Copiile documentelor care ateste nivelul studiilor si ale altor acte care atesta efectuarea unor specializari, copiile documentelor care atesta indeplinirea conditiilor specifice;
– Copia carnetului de munca, conforma cu originalul, sau, dupa caz, o adeverinta care sa ateste vechimea in munca,
– Cazierul judiciar sau o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale care să o facă incompatibilă cu funcția pentru care candidează
– Adeverinţă medicală cu menţiunea „ apt pentru angajare post îngrijitoare” datată cu cel mult 3 luni înainte de depunerea dosarului:
– Curriculum vitae;
Actele prevazute pentru dosarul de concurs vor fi prezentate si in original in vederea verificarii conformitatii copiilor cu acestea.
Relaţii la telefon 0242/510340 si la sediul unităţii.
IV. Etapele concursului:
Toate etapele concursului se vor derula la sediul Grădiniţei cu program prelungit nr. 2 Olteniţa, strada Al. Iliescu nr. 67 A,
– Depunerea dosarelor de înscriere: 2–10.11.2015 între orele 9,00- 16,00, la sediul instituţiei
– Selectia dosarelor de înscriere:.11.11.2015
– Afişarea candidaţilor care îndeplinesc condiţiile de participare:.12.11.2015
– Desfasurarea probei practice:18.11.2015 ora 9,00
– Desfăşurarea interviului: 18.11.2015, ora 13,00
– Afişarea rezultatelor: 18.11.2015, ora 16,00
– Depunerea contestaţiilor: 19.11.2015, între orele 9,00-13,00, la sediul instituţiei
– Afişarea rezultatelor contestaţiilor:19.11.2015 ora 15,00.