CHIRNOGI-cum au luat fiinta scolile rurale-prima parte !

La Chirnogi, şcoala s-a fondat în prima etapa a şcolilor publice rurale,

anul şcolar 1839-1840, aceasta rezultând dintr-un proces verbal de inspecţie
încheiat în aprilie 1840, de către revizorul şcolar de Ilfov şi profesorul de la
Sfântu Sava, Jorju V. (Vasile sau Vasilache?), care a inspectat şcolile judeţului,
printre care Căscioarele, Radovanu, Ulmeni şi “Chârnoşti” (Chirnogi). Din
proces verbal reiese că la şcoala Chirnogi , în clasă a I -a erau înscrişi 35 elevi,
dintre care numai 16 “frecventau”, dintre ei învăţau “cu băgare de seamă 6” ,
restul “citeau binişor, învăţau rugăciuni, într-o casă dată de proprietar (fam
Danielescu n.a), şcoala nu e, trebuie făcută mai mare “, localitatea având peste
360 gospodării. Clădirea şcolii Chirnogi era construită din “gard şi pari în
pământ” .
Acelaşi revizor şcolar, într-un alt proces verbal de inspecţie scotea în
relief starea precară a şcolilor din judeţul Ilfov, unde învăţământul “merge aşa
slab, atât din cauza încăperilor, cât şi de nedarea celor trebuincioase” şi dacă
“judeţul Ilfov, cel mai apropiat de privigherea de la centru merge aşa slab, ce
putem aştepta de celelalte judeţe mai depărtate”. (9)
Într-un tabel cu şcolile din plasa Olteniţa în anul 1841, este menţionată
din nou şcoala Chirnogi, cu un post de învăţător, alături de şcolile din Mitreni,
Aprozi, Crivăţ, Radovanu, Tatina şi Ulmeni.(10 )Un alt tabel tot din 1841,
menţionează şcolile din plasa Olteniţa inclusiv satul Chirnogi cu cătunele sale,
Chirnogi pământeni, Chirnogi străini şi Chirnogi turtucăieni. Şcoala Chirnogi
mai apare şi într-o listă din 1844 alături de şcolile Hotaru, Aprozi, Spanţov şi
Olteniţa (rurală n.a), şi tot din 1844 erau consemnate şi dimensiunile sălilor
de clasă, şcoala Chirnogi având cel mai generos spaţiu din plasa Olteniţa, 5
5/8- 4 stânjeni, în timp ce spaţiul cel mai mic îl avea şcoala de la Valea
Dragului, 1 -1 stânjeni.(11 )
Primul învăţător nominalizat la şcoala Chirnogi a fost Ioniţă, în 1844
(12), iar în 1846 este menţionat Ioniţă Ghiordeanu, probabil acelaşi din 1844,
care răspundea de copiii din Chirnogi pământeni (153 familii), Chirnogi străini
(45 familii), Chirnogi turtucăieni (37 familii), Stupinele (152 familii) şi
Clăteşti (62 familii), promovat subrevizor şcolar al plăşii Olteniţa, recrutat
dintre cei mai buni învăţători.
Scrisul se făcea pe nisipul aşezat pe bănci dotate cu stinghii pe margini
pentru a nu curge nisipul, apoi s-a trecut la tăbliţă şi condei şi mai târziu la
caiete, conform lui Păun Popeşteanu.
În toamna anului 1848, ca urmare a evenimentelor revoluţionare, şcolile
au fost închise, pentru că numeroşi învăţători s-au implicat . Cei dovediţi
au fost înlăturaţi din sistem şi prigoniţi, iar E.S.N. a poruncit ”cârmuitorilor
de judeţe că toate şcolile săteşti să fie sigilate” şi la Chirnogi învăţătorul a fost
demis, “astăzi 10 noiembrie 1849”( 13).
366
Câţiva ani şcolile au fost închise şi s-au redeschis treptat până la 1857
şi chiar s-au înfiinţat altele, cu prilejul adunărilor ad-hoc, etapă a Unirii de la
1859.
Redeschiderea şcolilor a consemnat noi exigenţe, o ridicare a calităţii
învăţământului care nu se mai limita la doar scris-citit-socotit, ci mult mai
mult. Se acorda mai multă atenţie educaţiei civice, respectării legii, disciplinei,
igenei, demnităţii învăţătorului, activităţilor metodice, implicarea mai consistentă
a autorităţilor locale, sporirea subvenţiilor şcolilor atât din bugetele locale
cât şi din bugetele statului, ca în occident “unde nu sunt şcoli bordee de bârne
lipite cu glod, ci zidării monumentale” ( 14)
După redeschiderea şcolilor se accentuează studiul disciplinelor mai
vechi ca limba română, citirea, aritmetica, istoria, geografia, dar se introduc
şi noi discipline ca Istoria naturală sau Instrucţiunea morală şi religioasă.
Populaţia şcolară a sporit. Astfel, şcoala Chirnogi avea în 1857, 113
copii(15 ), în 1859 în evidenţele şcolii erau 255 elevi la care se adăugau şi 192
de copii de la Stupinele (16)
În 1861 copiii din Chirnogi, Stupinele şi Clăteşti erau învăţaţi de învăţătorul
Ştefan Popescu, care primea un salariu de 50 lei/lună şi tot în acel
an mai era menţionat ca învăţător “Ştefan preot Constantin”, probabil aceeaşi
persoană. Anul următor, 1862, subrevizorul şcolar al plăşii Olteniţa a informat
MCIP că învăţătorul şcolii Chirnogi “lipsind două luni şi jumătate, de n-a predat
lecţiune” şi a propus ca salariul acestuia să fie trecut la economii.
Un revizor şcolar, anonim, a inspectat şcolile judeţului Ilfov şi a
constatat dezamăgit că “mai pretutindenea localurile sunt în cea mai proastă
stare” printre care şi localul şcolii Chirnogi, unde elevii au o frecvenţă slabă,
învăţătorul, anonim şi el, afirmând că deşi sunt în localitate “locuitorii îi iau
pe copiii lor la munca câmpului” .
Legat de localurile de şcoală, subrevizorul propunea “a se căuta case
mai bune de şcoală”. El mai consemna că “în nici o şcoală nu a gasit un catalog
de numărul copiilor ce frecventează şcoala şi nici însemnare de note”, iar la
Chirnogi “am găsit pe învăţător într-o stare foarte tristă” iar “după întrebările
ce i-am făcut, mi-a mărturisit singur că el nu e în stare de a fi învăţător, căci
meseria lui a fost cea de cofetariu”. (17)
Învăţătorul Ştefan preot Constantin a fost admonestat pentru că nu a
predat la timp situaţiile cu rezultatele examenului pe semestrul I al anului şcolar
1862-1863.
La 3 martie 1863 subrevizorul şcolar P.Andreescu a constatat că la
Chirnogi “învăţătorul Ştefan preot Constantin, a început şcoala d-abia la 1 ianuarie”
şi atunci condiţionat, “până nu i-a dat sătenii o oarecare învoiala par-
367
ticulară”, şi atunci cu “d-abia 18 elevi, mai cu seamă că există peste 500
familii, dar şi aceştia s-au găsit mai toţi începători, nevăzându-se mai nici un
progres”, motiv pentru care subrevizorul întreba “dacă merita acest învăţător
a mai ocupa postul de învăţător, neînsuşindu-şi totodată nici calităţile cerute
pentru asemenea post”.
Acelaşi subrevizor a revenit la şcoala Chirnogi la 10 aprilie 1863 şi a
constatat mai multe “necuviinţe”, ca lipsa gardurilor, bănci stricate şi neîncăpătoare,
sobe stricate, lipsa lemnelor pentru foc, motiv pentru care sufera “atât
elevii” cât şi învăţătorul. Din punctul de vedere al subrevizorului şcolar,
cauzele acestei stări de lucru erau nepăsarea locuitorilor, a primarilor, a consilierilor
comunali, absenţele elevilor “pe care părinţii îi reţin de a merge la
şcoală pentru diferite împrejurari domestice”, şi încheia cu câteva recomandări
ca “o remustrare a învăţătorului comunei Chirnogi sau oprindu- se din salariu”.
La 7 februarie 1864, subrevizorul şcolar a informat M.C.I.P. că “învăţătorul
comunei Chirnogi din judeţul Ilfov, plasa Olteniţa (fără a-l nominaliza
n.a.), destituindu-se de la 1 februarie curent, subsemnatul are onoarea a
face şi dumneavoastră cunoscut spre a avea în vedere la liberarea salariului”,
iar în luna aprilie 1864, şcoala Chirnogi nu mai apărea în evidenţele şcolare.
În 1865 „Consiliul Superior de Instrucţiune aproba numirea de învăţător la comuna
Chirnogi a individului Ilie Cătulescu deoarece a dat un rezultat bun la
învăţătură şi merita a ocupa funcţiunea de învăţătoriu” în urma testării. Îl găsim
în continuare figurând pe statul de plată pe care l-a semnat pentru salariul cuvenit
şi la semnare adăuga ,,am servit“. VA URMA !Prof. Constantin Ceausu !