ŞI TU POŢI DEVENI POLIŢIST – CIFRE DE ŞCOLARIZARE ŞI CONDIŢII

 
politia 3Inspectoratul de Poliţie Judeţean Călăraşi continuă activităţile pentru promovarea profesiei de poliţist / Au început înscrierile în instituţiile de învăţământ proprii şi subordonate Ministerului Afacerilor Interne

Începând cu luna aprilie 2015, a fost demarată campania „şi TU poţi deveni POLIŢIST”, în cadrul activităţilor desfăşurate de poliţişti în rândul elevilor de liceu din anii terminali fiind prezentate oportunităţile oferite de statutul de elev/student al unităţilor de învăţământ ale Ministerului Afacerilor Interne.
Au început deja înscrierile în instituţiile de învăţământ proprii şi subordonate Ministerului Afacerilor Interne, precum şi în instituţiile de învăţământ ale Serviciului Român de Informaţii care pregătesc specialişti pentru Ministerul Afacerilor Interne.
Numărul de locuri alocat instituţiilor de învăţământ ale Ministerului Afacerilor Interne sunt:
a) Academia de Poliţie „ Alexandru Ioan-Cuza” Bucureşti:
1. Specializarea „Drept” – 65 de locuri .
2. Specializarea „Ordine şi Siguranţă Publică”:
– arma poliţie : 250 de locuri şi 10 locuri pentru minorităţi (5 locuri pentru rromi, 3 locuri pentru maghiari şi 2 pentru alte minorităţi).
b) Şcoala de Agenţi de Poliţie „ Vasile Lascăr” Câmpina – 505 locuri (5 locuri pentru rromi, 3 locuri pentru alte minorităţi );
c) Şcoala de Agenţi de poliţie „Septimiu Mureşan” Cluj–Napoca – 125 de locuri (3 locuri pentru rromi, 2 locuri pentru alte minorităţi );

d) Şcoala de Subofiţeri de Pompieri şi Protecţie Civilă „Pavel Zăgănescu” – Boldeşti- 3 locuri;
e) locurile alocate M.A.I. la instituţiile de învăţământ ale Serviciului Român de Informaţii:
– Academia Naţională de Informaţii „Mihai Viteazul” – 10 locuri.
Activitatea de recrutare a candidaţilor şi primirea cererilor de înscriere pentru instituţiile de învăţământ superior ale Ministerul Afacerilor Interne, Ministerul Apărării Naţionale, Serviciul Român de Informaţii şi şcolile postliceale ale Ministerului Apărării Naţionale se realizează până la data de 29 mai 2015, iar pentru şcolile postliceale ale Ministerului Afacerilor Interne, până la data de 07 august 2015.
Recrutarea candidaţilor se realizează de către Serviciul Resurse Umane din cadrul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Călăraşi, numai pentru candidaţii care au domiciliu în judeţul Călăraşi, înscris în cartea de identitate a acestora, de luni până joi, între orele 1000-1500.
Pentru a participa la concursurile de admitere în Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza” Bucureşti – Facultatea de Poliţie – beneficiar Poliţie, în Şcolile de Agenţi de Poliţie „Vasile Lascăr” Câmpina şi „Septimiu Mureşan” Cluj-Napoca şi Serviciului Român de Informaţii, trebuie să fie îndeplinite următoarele condiţii legale şi criterii specifice:
a) să aibă cetăţenia română şi domiciliul în România;
b) să cunoască limba română scris şi vorbit;
c) să aibă capacitate deplină de exerciţiu;
d) să fie declaraţi “apt” din punct de vedere medical, fizic şi psihic; verificările privind starea de sănătate medicală, fizică şi psihică sunt efectuate de structurile de specialitate ale M.A.I.;
e) să aibă vârsta de minimum 18 ani împliniţi în cursul anului în care participă la concurs;
f) să fie absolvenţi de liceu cu diplomă de bacalaureat; dovada absolvirii se face cu diploma sau cu adeverinţă din care să rezulte faptul că au susţinut şi promovat examenul de bacalaureat;
g) să aibă un comportament corespunzător cerinţelor de conduită admise şi practicate în societate;
h) să nu aibă antecedente penale sau să nu fie în curs de urmărire penală ori de judecată pentru săvârşirea de infracţiuni, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea;
i) să nu fi fost destituiţi dintr-o funcţie publică în ultimii 7 ani;
j) nu au desfăşurat activităţi de poliţie politică, astfel cum sunt definite prin lege;
k) îndeplinesc condiţiile prevăzute la art. 10 alin. (3) din Legea nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului, cu modificările şi completările ulterioare.
Criterii specifice:
a) să aibă vârsta de până la 27 de ani, împliniţi în anul participării la concursul de admitere.
b) să fi obţinut la purtare, în perioada studiilor liceale, media de cel puţin 8,00, cu excepţia candidaţilor care au absolvit instituţii de învăţământ de nivel liceal în state membre ale Uniunii Europene în care nu se evaluează prin notă/punctaj/calificativ purtarea elevului.
c) să nu fi fost exmatriculaţi pentru abateri disciplinare dintr-o instituţie de învăţământ.
d) să aibă înălţimea de minimum 1,65 m bărbaţii şi 1,60 m femeile.
Principalele documente cuprinse în dosarul de recrutare sunt:
1. cererea de înscriere, pusă la dispoziţie de către structurile cu sarcini de recrutare;
2. declaraţia de confirmare a cunoaşterii şi acceptării condiţiilor de recrutare;
3. copii ale actului de identitate, carnetului de muncă şi, dacă este cazul, a livretului militar;
4. diploma de bacalaureat (original/copie legalizată) şi foaia matricolă (original/copie legalizată) iar, pentru absolvenţii de liceu din anul 2015, adeverinţă din care să reiasă faptul că sunt înscrişi la sesiunea de bacalaureat 2015 şi copie legalizată după foaia matricolă;
5. următoarele documente în copie legalizată: certificatul de naştere pentru candidat, soţ/soţie şi fiecare copil, certificatul de căsătorie, precum şi hotărârile judecătoreşti privind starea civilă;
6. autobiografia şi tabelul nominal cu rudele candidatului;
7. cazierul judiciar al candidatului;
8. certificatul de examinare psihologică al candidatului sau nota compartimentului de resurse umane în cazul în care rezultatele examenului psihologic s-au comunicat pe bază de tabel nominal;
9. fişa medicală tip de încadrare în Ministerul Afacerilor Interne;
10. caracterizarea de la ultimul loc de muncă, respectiv din instituţia de învăţământ în cazul absolvenţilor în primul an de la absolvire;
11. 3 fotografii 3×4 cm şi 2 fotografii 9×12 cm.
Pentru absolvenţii de liceu din promoţia 2015 se solicită adeverinţă din care să reiasă faptul că sunt înscrişi la sesiunea de bacalaureat 2015 şi copie legalizată după foaia matricolă.
Suplimentar documentelor prevăzute anterior, candidaţii care se înscriu pentru locurile alocate distinct minorităţilor naţionale, cu excepţia minorităţii maghiare, depun la dosarul de recrutare şi o adeverinţă din partea unei organizaţii etnice, constituite potrivit legii, care să ateste etnia de apartenenţă a candidatului, respectiv calitatea de etnic.
Candidaţii pe locurile destinate minorităţii maghiare la Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza” trebuie să dovedească faptul că au susţinut examenul de bacalaureat la limba maternă, limba maghiară.
Candidaţilor care nu îndeplinesc condiţiile legale şi criteriile specifice stabilite de actele normative în vigoare nu li se mai întocmesc dosare de recrutare.
Detalii suplimentare privind condiţiile de recrutare, cifrele de şcolarizare sau alte informaţii utile, se pot obţine de la Serviciul Resurse Umane Călăraşi – telefon 0242.306.112 / 0242.306.111, de la sediul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Călăraşi sau de pe pagina de internet a Poliţiei Române: www.politiaromana.ro – Carieră – Admitere 2015, secţiunea Învăţământ superior / Învăţământ postliceal.

Error