Scoala Gimnaziala ,,Spiru Haret” Oltenița,-ANUNŢ CONCURS PENTRU OCUPAREA POSTULUI VACANT DE ,,ADMINISTRATOR PATRIMONIU” COMPARTIMENT: PERSONAL DIDACTIC – AUXILIAR

ANUNŢ
1. CONCURS PENTRU OCUPAREA POSTULUI VACANT DE ,,ADMINISTRATOR PATRIMONIU” COMPARTIMENT: PERSONAL DIDACTIC – AUXILIAR

In conformitate cu prevederile HOTĂRÂRII nr. 286 din 23 martie 2011 (*actualizata*)pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, EMITENT: GUVERNUL , PUBLICATA ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 221 din 31 martie 2011, Data intrarii in vigoare : 31 martie 2011.

ŞCOALA GIMNAZIALĂ „SPIRU HARET” Olteniţa, organizează în data de 23.08.2017, ora 09:00, concurs pentru ocuparea postului contractual vacant:
1. ADMINISTRATOR PATRIMONIU –Studii superioare, vechime minim 5 ani, perioada nedeterminata.
Publicarea anunţului în:
1. Monitorul Oficial, Partea a III-a – în data de 31.07.2017
2. Ziarul ,, Romania Libera” -în data de 31.07.2017
3. Portalul: posturi.gov.ro -în data de 31.07.2017.
4. site-ul:radio-oltenita.ro- în data de 31.07.2017
5. Sediul AJOFM – Agentia Locala Olteniţa- în data de 31.07.2017
6. Sediul unității școlare din Str. Mihai Eminescu , nr.23, în data de 31.07.2017
7. Concursul va avea loc în data de 23.08.2017, ora 09:00, la sediul şcolii, conform calendarului de desfăşurare a concursului.
8. Termenul de depunere a dosarelor este: 16.08.2017, pana la ora 10:00, la secretariatul şcolii.
Relaţii la telefon: 0242/ 515062, la sediul instituţiei din Municipiul Olteniţa, Str. Mihai Eminescu , nr.23, Judeţul Călăraşi, Cod poştal: 915400.
Etapele şi probele de concurs:

ETAPA I. Înscrierea şi selecţia dosarelor de înscriere.
ETAPA a II-a . Proba scrisă şi proba practică- la sediul şcolii, conform calendarului de desfăşurare a concursului.
ETAPA a III-a. Interviul – la sediul şcolii, conform calendarului de desfăşurare a concursului.

Pentru probele concursului, punctajele se stabilesc după cum urmează:

a) pentru proba scrisă, punctajul este de maximum 100 de puncte;
b) pentru proba practică, punctajul este de maximum 100 de puncte;
c) pentru interviu, punctajul este de maximum 100 de puncte.

Sunt declaraţi admişi la proba scrisă, proba practică şi interviu, candidaţii care au obţinut minimum 50 de puncte.

CALENDARUL DE DESFĂŞURARE A CONCURSULUI
ETAPA I
Depunerea dosarelor: 16 august 2017, pana la ora 10:00, la secretariatul şcolii.
Selecţia dosarelor : 16 august 2017.
Afişarea rezultatelor selectării dosarelor de înscriere: 16 august 2017.
Depunerea contestaţiilor cu privire la selecţia dosarelor: 16 august 2017, intre orele 12:00- 14:00, la secretariatul şcolii
Analiza contestaţiilor şi afişarea rezultatelor contestaţiilor depuse pentru selecţia dosarelor:
16 august 2017.

ETAPA a II-a
1.Proba scrisă: 23 august 2017, ora 09:00 – 11:00 .
Afişarea rezultatelor obţinute la proba scrisă: 24 august 2017.
Depunerea contestaţiilor la proba scrisă: 24 august 2017, intre orele 10:00- 12:00 , la secretariatul şcolii.
Rezolvarea contestaţiilor la proba scrisă şi afişarea rezultatelor contestaţiilor la proba scrisă:25 august 2017.

2.Proba practică: 23 august 2017, ora 12:00 – 13:00.
Afişarea rezultatelor obţinute la proba practică: 24 august 2017.
Depunerea contestaţiilor la proba practică: 24 august 2017, intre orele 10:00- 12:00 , la secretariatul şcolii.
Rezolvarea contestaţiilor la proba practică şi afişarea rezultatelor contestaţiilor la proba practică:25 august 2017.

ETAPA a III-a
1.Interviu: 28 august 2017, ora 09:00.
Afişarea rezultatelor obţinute la interviu : 29 august 2017 .
Depunerea contestaţiilor pentru interviu: 29 august 2017, intre orele 10:00- 12:00 , la secretariatul şcolii
Rezolvarea contestaţiilor la interviu şi afişarea rezultatelor contestaţiilor la interviu:30 august 2017 .
Afisarea rezultatelor finale: 31 august 2017 .

În cazul în care, ulterior publicării anunţului, posturile vor fi blocate printr-un act normativ, concursul se suspendă.

Dosarul de concurs:
Pentru înscrierea la concurs, candidaţii vor prezenta un dosar de concurs care va conţine următoarele documente:
1. Opis.
2. Cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului Școlii Gimnaziale ,,Spiru Haret” Oltenița .
3. Copia actului de identitate sau orice al document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz.
4. Copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului.
5. Carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă, în meserie şi/ sau în specialitatea studiilor , în copie.
6. Cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează.
Notă: candidatul declarat admis la selecţia dosarelor, care a depus la înscriere o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului.
7. Adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate.
Notă: Adeverinţa care atestă starea de sănătate va conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii.
8. Curriculum vitae .
Actele prevăzute de la nr.crt.3 până la nr. crt. 6 vor fi prezentate şi în original în vederea verificării conformităţii copiilor cu acestea.

1. ADMINISTRATOR PATRIMONIU – Studii superioare, vechime minim 5 ani, perioadă nedeterminata;
Condiţii generale:
a) să aibă cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România ;
b) să cunoască limba română, scris şi vorbit;
c) să aiba vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
d) să aibă capacitate deplină de exerciţiu;
e) cu stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
f) îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
g) sa nu fi fost condamnat/ă definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care i-ar face incompatibil/ă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei contractuale:

– Studii superioare – inginer /economist (conform Legii nr.1/2011);
– Abilităţi foarte bune de operare pe calculator în limbaje specifice (ex. gestiune);
– Cunoştinţe de accesare platformă SEAP;
– Intocmirea documentelor privind acordarea de produse lactate şi de panificaţie pentru elevii din învăţământul primar şi gimnazial de stat şi privat, precum şi pentru copiii preşcolari din grădiniţele de stat şi private cu program normal de 4 ore;
– Spirit organizatoric;
– Abilităti de comunicare şi relaţionare;
– Abilităti de lucru în echipă;
– Capacitate de gestionare a timpului şi priorităţilor (mai ales în condiţii de stres);
– Constituie un avantaj absolvirea cursurilor de formare (ex. în domeniul SSM, PSI);
– Disponibilitate pentru program flexibil;
– Capacitatea de a lua decizii eficiente;
– Constituie un avantaj experienţa în funcţia de administrator de patrimoniu/ gestionar într-o instituţie de învăţământ.

BIBLIOGRAFIE: ADMINISTRATOR PATRIMONIU

1. LEGEA nr.22/1969, modificata si completata prin Legea 54/1994 privind angajarea gestionarilor,
constituirea de garanţii şi răspunderea în legătură cu gestionarea bunurilor agenţilor economici,
autorităţilor sau instituţiilor publice, cu modificările si completările ulterioare;
2. LEGEA nr. 98/2016 privind achizițiile publice;
3. H.G. nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la
atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice;
4. H.G nr. 276/2013 privind stabilirea valorii de intrare a mijloacelor fixe;
5. O.M.F.P nr.2861/2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea şi efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii;
6. O.M.F.P nr. 2634/2015 privind documentele financiar-contabile, cu modificările si completările ulterioare;
7. LEGEA nr. 1/2011 Legea educaţiei naţionale, cu modificările si completările ulterioare;
8. ORDIN nr. 5115/2014 pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar;
9. O.U.G nr. 96/ 2002 privind acordarea de produse lactate şi de panificaţie pentru elevii din învăţământul primar şi gimnazial de stat şi privat, precum şi pentru copiii preşcolari din grădiniţele de stat şi private cu program normal de 4 ore,cu modificările si completările ulterioare;
10. LEGEA nr.319/2006 Legea securităţii şi sănătăţii în muncă, cu modificările si completările ulterioare;
11. LEGEA nr.307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, cu modificările si completările ulterioare ;
12. LEGEA nr.333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor, cu modificările si completările ulterioare- secțiunea VI.

PROBA SCRISĂ
Proba scrisă va consta în testarea cunoştinţelor teoretice ale candidatului în vederea ocupării postului vacant.

PROBA PRACTICĂ
Proba practică va consta în testarea abilităților și aptitudinilor practice ale candidatului în vederea ocupării postului vacant .
Proba practică se va desfășura pe baza unui plan stabilit de comisia de concurs, care va include următoarele criterii de evaluare:
a) capacitatea de adaptare;
b) capacitatea de gestionare a situațiilor dificile;
c) îndemânare și abilitate în realizarea cerințelor practice;
d) capacitatea de comunicare;
e) capacitatea de gestionare a resurselor alocate pentru desfășurarea probei practice.

PROBA INTERVIULUI
În cadrul interviului se vor testa abilitățile, aptitudinile și motivația candidaților.
Proba interviului poate fi susținută doar de către acei candidați declarați admiși la probele anterioare..
Interviul se va realiza conform planului de interviu întocmit de comisia de concurs, în ziua desfășurării acestei probe, pe baza criteriilor de evaluare.
Criteriile de evaluare pentru stabilirea interviului sunt:
a) abilități și cunoștințe impuse de funcție;
b) capacitatea de analiză și sinteză;
c) motivația candidatului;
d) comportamentul în situațiile de criză;
e) inițiativă și creativitate.
Fiecare membru al comisiei de concurs va adresa întrebări candidatului.
Nu se vor adresa întrebări referitoare la opiniile politice ale candidatului, activitatea sindicală, religie, etnie, starea materială, originea socială sau care pot constitui discriminare pe criterii de sex.

Angajator: Şcoala gimnazială ,,Spiru Haret” Olteniţa
Tip angajator: Instituţie publică de învăţământ
Categoria postului: Funcţie contractuală
Judeţ: Călăraşi
Tipul postului: Permanent
Compartimentul: Didactic auxiliar
Nivelul postului: Funcţie de execuţie

Relaţii suplimentare la sediul Școlii gimnaziale ,,Spiru Haret” Oltenița,
Str. Mihai Eminescu Nr. 23, Municipiul Olteniţa, Judeţul Călăraşi, telefon : 0242/ 515062

AFISAT ASTAZI : 31 iulie 2017

PREȘEDINTE COMISIE CONCURS,
Prof.Tugui Cristina Monica


Notice: Undefined variable: responsive_view_320 in /home/buterezr/radiotvoltenita.ro/wp-content/plugins/advanced-floating-content-lite/public/class-advanced-floating-content-public.php on line 205

Notice: Undefined variable: responsive_view_480 in /home/buterezr/radiotvoltenita.ro/wp-content/plugins/advanced-floating-content-lite/public/class-advanced-floating-content-public.php on line 209

Notice: Undefined variable: content in /home/buterezr/radiotvoltenita.ro/wp-content/plugins/advanced-floating-content-lite/public/class-advanced-floating-content-public.php on line 121

Notice: Undefined variable: responsive_view_480 in /home/buterezr/radiotvoltenita.ro/wp-content/plugins/advanced-floating-content-lite/public/class-advanced-floating-content-public.php on line 136

Notice: Undefined variable: responsive_view_320 in /home/buterezr/radiotvoltenita.ro/wp-content/plugins/advanced-floating-content-lite/public/class-advanced-floating-content-public.php on line 136