SC. GIMN. LUCIAN PAVEL din OLTENITA-ANUNŢ CONCURS PENTRU OCUPAREA POSTULUI VACANT DE INGRIJITOR GRUPA INVATAMANT PRESCOLAR COMPARTIMENTUL : PERSONAL DIDACTIC AUXLIAR

ANUNŢ

CONCURS PENTRU OCUPARE POSTULUI VACANT DE

INGRIJITOR GRUPA INVATAMANT PRESCOLAR

 • COMPARTIMENTUL : PERSONAL DIDACTIC AUXLIAR

In conformitate cu prevederile HOTĂRÂRII nr. 286 din 23 martie 2011 (*actualizat*)pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, EMITENT: GUVERNUL , PUBLICATA ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 221 din 31 martie 2011, Data intrarii in vigoare : 31 martie 2011,

Şcoala gimnazială ,,prof. Lucian Pavel” Olteniţa, judeţul Călăraşi, anunţă scoaterea la concurs a unui post de  îngrijitor grupa invatamant perscolar, pe perioadă nedeterminată, cu  normă întreagă – 40 ore/ săptămână.

Publicarea anunţului  în:

 1. Monitorul Oficial- în data de: 02.2017.
 2. Ziarul ,,JURNALUL NATIONAL” , in data de: 02.2017.
 3. Portalul: posturi.gov.ro.02.2017.
 4. Site-ul scolii: scoala2oltenita.ro, in data de: 23.02.2017.
 5. site-ul:radio-oltenita.ro- în data de : 02.2017.
 6. Sediul AJOFM – Agentia Locala Olteniţa- în data de :02.2017.
 7. Sediul scolii din Str.Cuza Voda, nr.36, in data de: 02.2017.

Concursul va avea loc în data de: 17 MARTIE 2017, ora 10:00, la sediul şcolii, conform calendarului de desfăşurare a concursului.

Termenul de depunere a dosarelor este:  08 MARTIE 2017  ora 14:00, la secretariatul şcolii.

Relaţii la telefon: 0242/ 515721, la sediul instituţiei, Localitatea : Olteniţa, Strada: Cuza Vodă, Nr.36, Judeţul Călăraşi, Cod poştal: 915400.

 

 

Condiţii generale:

a ) să aibe cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;

b)să cunoască  limba română, scris şi vorbit;

c)să aibe vârsta minimă reglementată de prevederile legale;

d)să aibă capacitate deplină de exerciţiu;

e)cu stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;

 1. f) îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;

g)nu fi fost condamnat/ă definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care i-ar face incompatibil/ă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

Conditiile specifice necesare in vederea participarii la concurs si a ocuparii functiei contractuale :

 

 • Studii:
 • Liceul, cu examen de bacalaureat ;
 • Curs de instruire privind însuşirea ,,Noţiunilor fundamentale de igienă- MODULUL 2- Servicii de curăţenie, în unităţi de asistenţă medicală, colectivităţi de copii şi tineri, unităţi de cazare.

 

 • Cunoştinţe generale privind:
 • tipuri de operaţii de curăţire, suprafeţe de curăţat, spaţii de curăţat;
 • tipuri de scule şi utilaje cu acţionare manuală;
 • modalităţi de îndepărtare a murdăriei, materiale şi produse de curăţat.
 • abilităţi de muncă în echipă;
 • disponibilitate de program flexibil;
 • răspunde de inventarul încredinţat;
 • ştie să folosească aparaturile electrice, electronice şi electrocasnice;
 • efectuează şi alte sarcini trasate de către conducere, în limita capacităţii sale fizice şi intelectuale şi a programului de lucru;
 • cunoştinţe de legislaţie specifică locului de muncă;
 • cunoştinţe în domeniul Securităţii în muncă şi PSI;

Etapele şi probele de concurs:

 

ETAPA I. Înscrierea şi selecţia dosarelor de înscriere.

ETAPA a II-a . Proba scrisă şi proba practică- la sediul şcolii, conform calendarului de desfăşurare a concursului.

ETAPA a III-a. Interviul – la sediul şcolii, conform calendarului de desfăşurare a concursului.

Pentru probele concursului, punctajele se stabilesc după cum urmează:

 1. a) pentru proba scrisă, punctajul este de maximum 100 de puncte;
 2. b) pentru proba practică, punctajul este de maximum 100 de puncte;
 3. c) pentru interviu, punctajul este de maximum 100 de puncte.

Sunt declaraţi admişi la:  proba scrisă, proba practică şi interviu , candidaţii care au obţinut minimum 50 de puncte.

Prezenţa la  următoarea etapă se poate face numai dacă candidatul este admis la etapa precedentă [art.18(3 ), SECŢIUNEA1, CAP.II  din H.G. nr. 286/ 23.03.2011 (*actualizat*)].

 

Dosarul de concurs:

Pentru înscrierea la concurs, candidaţii vor prezenta un dosar de concurs care va conţine următoarele documente:

 1. Cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului Școlii gimnaziale ,,prof.Lucian Pavel” Oltenița .
 2. Copia actului de identitate sau orice al document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz.
 3. Copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului.
 4. Carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă, în meserie şi/ sau în specialitatea studiilor , în copie.
 5. Cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează.

Notă: candidatul declarat admis la selecţia dosarelor, care a depus la înscriere o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului.

 1. Adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate.

Notă: Adeverinţa care atestă starea de sănătate va conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii.

 1. Curriculum vitae .

 

Actele prevăzute de la nr.crt.2 până la nr. crt. 4 vor fi prezentate şi în original în vederea verificării conformităţii copiilor cu acestea.

 

În cazul în care, ulterior publicării anunţului, posturile vor fi blocate printr-un act normativ, concursul se suspendă.

 

 

BIBLIOGRAFIE

 • Regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar aprobat prin ORDINUL nr. 5.079 din 31.08.2016.
 • LEGEA nr. 319 din 14 iulie 2006 (*actualizată*) securităţii şi sănătăţii în munca.
 • Normele metodologice de aplicare a prevederilor <LLNK 12006   319 10 201   0 52>Legii securităţii şi sănătăţii în muncă nr. 319/ 2006,  aprobate prin  HOTĂRÂREA nr. 1.425 din 11 octombrie 2006 (*actualizată*) .
 • LEGEA nr. 53 din 24 ianuarie 2003 (*republicată*) Codul muncii*).
 • Normele de igienă privind unităţile pentru ocrotirea, educarea şi instruirea copiilor şi tinerilor aprobate prin ORDINUL nr. 1.955 din 18 octombrie 1995(*actualizat*).

 

Tematica de concurs:

 • Reguli de efectuare a curăţeniei.
 • Noţiuni fundamentale de igienă.
 • Reglementări privind securitatea muncii.
 • Reglementări privind apararea împotriva incendiilor .
 • TITLUL IV. Personalul unitatilor de invatamant, CAPITOLUL I, Dispozitii generale si CAPITOLUL III. Personal nedidactic, din Regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar.

 

PROBA SCRISĂ

Proba scrisă va consta în testarea cunoştinţelor teoretice ale candidatului în vederea ocupării postului vacant.

PROBA PRACTICĂ

Proba practică va consta  în testarea abilităților și aptitudinilor practice ale candidatului în vederea ocupării postului vacant .

Proba practică se va desfășura  pe baza unui plan stabilit de comisia de concurs, care va include următoarele criterii de evaluare:

 1. a) capacitatea de adaptare;
 2. b) capacitatea de gestionare a situațiilor dificile;
 3. c) îndemânare și abilitate în realizarea cerințelor practice;
 4. d) capacitatea de comunicare;
 5. e) capacitatea de gestionare a resurselor alocate pentru desfășurarea probei practice.

PROBA INTERVIULUI

În cadrul interviului se vor testa abilitățile, aptitudinile și motivația candidaților.

Proba interviului poate fi susținută doar de către acei candidați declarați admiși la proba practică.

Interviul se va  realiza conform planului de interviu întocmit de comisia de concurs, în ziua desfășurării acestei probe, pe baza criteriilor de evaluare.

Criteriile de evaluare pentru stabilirea interviului sunt:

 1. a) abilități și cunoștințe impuse de funcție;
 2. b) capacitatea de analiză și sinteză;
 3. c) motivația candidatului;
 4. d) comportamentul în situațiile de criză;
 5. e) inițiativă și creativitate.

Fiecare membru al comisiei de concurs va adresa întrebări candidatului.

Nu se vor  adresa întrebări referitoare la opiniile politice ale candidatului, activitatea sindicală, religie, etnie, starea  materială, originea socială sau care pot constitui discriminare pe criterii de sex.

CALENDARUL DE ORGANIZARE SI DESFASURARE

a concursului pentru ocuparea postului vacant de :

Ingrijitor grupa invatamant prescolar

Proba scrisă: 17 martie 2017  ora 10:00 – 12:00 .

Afişarea rezultatelor obţinute la proba scrisă: 20 martie 2017, ora 10:00

Depunerea contestaţiilor la proba scrisă: 21 martie 2017, intre orele 09:00- 13:00 , la secretariatul şcolii.

Rezolvarea contestaţiilor la proba scrisă şi afişarea rezultatelor contestaţiilor la proba scrisă:

22 martie 2017, ora 10:00

 

Proba practică: 23 martie 2017, între orele 10:00 -12:00.

Afişarea rezultatelor obţinute la proba practică: 24 martie 2017, ora 10:00

Depunerea contestaţiilor la proba practică: 27 martie 2017, intre orele 9:00-13:00, la secretariatul şcolii.

Rezolvarea contestaţiilor la proba practică şi afişarea rezultatelor contestaţiilor la proba practică: 28 martie 2017, aceeaşi zi, ora 10:00.

 

Interviu: 29 martie 2017, ora 10:00- 12:00.

Afişarea rezultatelor obţinute la interviu : 30 martie 2017, ora 10:00

Depunerea contestaţiilor pentru interviu: 31 martie 2017, intre orele 9:00-13:00 , la secretariatul şcolii

Rezolvarea contestaţiilor la interviu şi afişarea rezultatelor contestaţiilor la interviu:

3 aprilie 2017, ora 10:00.

Afisarea rezultatelor finale:  4 aprilie 2017

 

Relaţii suplimentare la sediul Școlii gimnaziale ,,prof.Lucian Pavel” Oltenița,

Str. Cuza Vodă, nr. 36, municipiul Olteniţa, judeţul Călăraşi, telefon : 0242/ 515721

Angajator:                        Şcoala gimnazială ,,prof. Lucian Pavel” Olteniţa

Tip angajator:                  Instituţie publică de învăţământ

Categoria postului:          Funcţie contractuală

Judeţ:                                Călăraşi

Tipul postului:                 Permanent

Compartimentul:             Didactic auxiliar

Nivelul postului: Funcţie de execuţie

C E R E R E———————————-Domnule Director,

 

 

Subsemnatul / a ________________________________, fiul / fiica lui ______________ şi  al ____________________________, având CNP-ul : ____________________________,  născut / născută în localitatea: __________, judeţul ______________________, strada :______________, nr. _____, bl. _____, sc. ______, et. _____ ap. _____ telefon ________________________, va rog sa binevoiti a-mi aproba prezenta cerere prin care solicit înscrierea  la concursul   pentru ocuparea  postului vacant  de Îngrijitor grupă învăţământ preşcolar.

Data:___________________                                                                              Semnatura,

Domnului Director al Școlii gimnaziale ,,prof.Lucian Pavel” Oltenița                                                                        

DECLARAŢIE PE PROPRIE RĂSPUNDERE

 

 

Subsemnatul / a ________________________________, fiul / fiica lui ______________ şi  al ____________________________, având CNP-ul : ____________________________,  născut / născută în localitatea: __________, judeţul ______________________, strada :______________, nr. _____, bl. _____, sc. ______, et. _____ ap. _____ telefon ________________________,DECLAR pe proprie răspundere, cunoscând prevederile Codului penal Român cu privire la falsul în declaraţii, că nu am fost, nu sunt urmărit penal şi nu am cunoştinţă că a început urmărire penală împotriva mea.

Data : __________                                    Numele şi prenumele: ________________

Semnătura,

FIŞA POSTULUI

ÎNGRIJITOR GRUPĂ ÎNVĂŢĂMÂNT PREŞCOLAR

In temeiul Legii nr.53/2003 – codul muncii   se incheie astăzi,…………….,prezenta Fisa a postului:

Denumire post: Ingrijitor grupă învăţământ preşcolar

Cod C.O.R. 531101

Numele si prenumele salariatei:

OBIECTIVELE SPECIFICE ALE ACTIVITĂŢII DE MUNCĂ: sprijinirea procesului de îngrijire şi educare a 1opiilor între 2 şi 7 ani

Compartimentul: didactic auxiliar

NIVELUL POSTULUI:de execuţie

CERINTE:

Pregatirea profesionala: Liceul ( cu diplomă de bacalaureat) şi Curs de instruire privind însuşirea ,,Noţiunilor fundamentale de igienă, MODULUL 2- Servicii de curăţenie, în unităţi de asistenţă medicală, colectivităţi de copii şi tineri, unităţi de cazare.

RELAŢII DE MUNCĂ:

 1. a) Ierarhice: este subordonat directorului
 2. b) Funtionale: ISJ Calarasi, alte unitati de invatamant
 3. c) De colaborare : Colaboreaza cu educatoarele si cu întreg personalul de îngrijire

Numele sefului ierarhic:
Doamna,……………………….. ,  posesoare  a Contractului Individual de Munca inregistrat la Registrul de evidenta a contractelor individuale de munca la nr. ……….din data de……….., ma oblig sa respect următoarele :

CAPITOLUL 1: – Sarcinile de serviciu obligatorii, reprezentand 1 norma de baza corespunzatoare unei parti de 100% din salariul de baza, stabilite la data de ……..

 

SARCINI DE SERVICIU

 1. GESTIONAREA BUNURILOR:
 1. Preia sub inventar, bunurile din sălile de grupă, holuri, grup sanitar,  curte, spaţii de joacă şi răspunde de păstrarea lor;
 2. Preia materialele de curăţenie săptămânal sau ori de câte ori este nevoie de ele;
 3. Răspunde de bunurile personale ale copiilor, educatoarelor,  a tuturor persoanelor aflate în sala de grupă, holuri, vestiare şi holuri

(îmbrăcăminte, încălţăminte, genţi, etc.)

b).EFECTUAREA LUCRĂRILOR DE ÎNGRIJIRE A SECTORULUI:

1.Aspirarea prafului;

2.Ştergerea prafului de pe mobilier, flori, calorifere, pervazuri, etc;

3.Măturarea spaţiilor care nu se aspiră;

4.Spălat geamuri, uşi, mobilier, faianţă, duşumele, gresie;

5.Dezinfecţia grupurilor sanitare zilnic(W.C.-uri, chiuvete, faianţă, gresie);

6.Dezinfecţia jucăriilor şi a mobilierului (săptămânal);

7.Îngrijeşte florile din sălile de grupă, holuri şi din curte;

8.Păstreză instalaţiile sanitare şi de încălzire centrală în condiţii normale de funcţionare;

9.Asigură curăţenia aparatelor de joacă, din spaţiile de joacă din curtea grădiniţei;

10.Asigură curăţenia în toată incinta grădiniţei;

11.Execută mici lucrări de reparaţii (vopsit mobilier, văruit);

12.Respectă normele P.S.I.;

13.Îmbracă şi dezbracă copiii la sosire şi plecare acasă, etc.;

14.Supraveghează copiii în lipsa educatoarei şi răspunde de securitatea acestora;

18.Însoţeşte copiii la toaletă, la baie, în curtea de joacă, în excursii, plimbări;

19.Ajută educatoarele la pregătirea şi distribuirea materialului didactic

şi la ascuţirea creioanelor.

c.CONSERVAREA BUNURILOR:

1.Controlează zilnic uşile, geamurile, mobilierul, centrala termică, robinetele, W.C.-le şi semnalează defecţiunile constatate directorului,  muncitorului de întreţinere;

 1. Anunta muncitorul de întreţinere defecţiunile constatate şi lucrările de reparaţii sau întreţinere ce necesită a fi efectuate, în cazul când acesta nu este în unitate.

 

PROGRAMUL ZILNIC

 • 07-00 ştersul prafului în sălile de grupă, băi, vestiare, holuri şi cabinet metodic,

-măturarea trotuarelor, a curţilor de joacă,

-primirea şi supravegherea copiilor până la sosirea educatoarelor;

 • 08-12-curăţenie curentă pe holuri, grupuri sanitare, însoţirea copiilor la baie, toaletă,în curte, excursii, plimbări,

-ştergerea măsuţelor după servirea gustării;

 • 12-15-efectuarea curăţeniei în sălile de grupă, aspirarea tuturor spaţiilor,

-verificarea tuturor aparatelor, instalaţiilor, uşilor şi geamurilor din unitate.

În funcţie de nevoile specifice unităţii, salariatul se obligă să îndeplinească şi alte sarcini

repartizate de conducerea unităţii, în condiţiile legii

 

DIFICULTATEA OPERAŢIUNILOR SPECIFICE POSTULUI:

a).Complexitatea postului:

executarea curăţeniei şi a dezinfecţiei;

-îngrijirea copiilor;

b).Necesitatea unor aptitudini deosebite:

afectivitate faţă de copii;

-empatie ;

-capacitatea de organizare a muncii;

c).Condiţiile fizice ale muncii:

-activitatea îngrijitoarei de curăţenie se desfăşoară in toată grădiniţa, iar atunci când situaţie o cere la grupă, în curte, acolo unde este nevoie de ea;

RESPONSABILITATEA IMPLICATĂ DE POST:

-asumarea responsabilităţii în îngrijirea copiilor şi asigurarea securităţii acestora;

-asumarea responsabilităţii în păstrarea şi întreţinerea curăţeniei, a materialelor şi a mijloacelor din dotare;

SFERA DE RELAŢII:

a).Gradul de solicitare din partea unităţii:

respectarea Regulamentului de ordine interioară;

-participarea la instructajul de protecţia muncii şi P.S.I.;

-participarea la instructaje de cunoaştere şi aplicare a normelor igienico-sanitare;

– efectuează controale medicale periodice.

b).Gradul de solicitare din partea părinţilor:

manifestă solicitudine faţă de părinţii copiilor;

c).Gradul de implicare în executarea atribuţiilor de serviciu:

-utilizarea în mod eficient a resurselor puse la dispoziţia: echipamente, materiale de curăţenie şi dezinfecţie;

-răspunde cu promptitudine sarcinilor date de conducerea unităţii;

-aduce la cunoştinţa şefului de compartiment orice disfuncţionalităţi apărute în sectorul respectiv;

-posedă abilităţi de muncă în echipă.

d).Comportamentul şi conduita:

-să aibă un comportament şi o conduită adecvată unei instituţii de învăţământ atât faţă de copii, cât şi faţă de colegi;

-să manifeste respect faţă de copilul preşcolar, care are nevoie de ocrotire , supraveghere, dragoste şi sensibilitate.

PROGRAMUL DE LUCRU:

-schimbul I: 07-15;

SECTORUL DE CURĂŢENIE ŞI ÎNGRIJIRE:

Suprafaţa din următoarele spaţii:

-4 săli de grupă,

-holuri,

-cabinet metodic,

-grup sanitar copii şi adulţi,

-cămări,

-curtea şi spaţiul din jurul grădiniţei,

-curţile de joacă,

-grupurile de flori şi spaţiu verde din jurul grădiniţei,

-magazie.

 

 

Sanctiuni pentru nerespectarea fisei postului sau a anexelor acestora:
Sanctiuni

 1. Reducerea cu 10% a salariului net lunar in conditiile savarsirii urnatoarelor abateri:
  – Intarzieri repetate la program.
  – Plecari in timpul programului de lucru in interes personal fara aprobarea personalului din Consiliul de Conducere.
  – Comportare necuviincioasa fata de conducere sau colegi.
  – In cursul unei luni, pentru o absenta nemotivata.
  – Neexecutarea intocmai si la timp a sarcinilor primite.
  – Nepurtarea echipamentului de lucru si de protectie.
  2. Reducerea cu 20% a salariului net lunar, in conditiile urmatoarelor abateri:
  – Pentru doua absente nemotivate din cadrul unei luni.
  – Pentre refuzul de a executa sarcinile primite de la organele de conducere.
  3. Desfacerea contractului de munca se face, in conditiile savarsirii
  urmatoarelor abateri:
  – Pentru sustragerea de bunuri din cadrul scolii.
  – Pentru pagube materiale aduse societati (in aceste cazuri apelandu-se la Organele de Politie), sau prejudicii morale.
  – Lipsa de interes fata de bunul mers al unitatii.
  – Mai mult de 3 absente nemotivate in timpul unei luni.
  – Consumul de bauturi alcoolice in timpul programului de lucru.
  Toate obligatiile, drepturile si sanctiunile ce decurg din aceasta fisa a postului sunt valabile pentru intreaga perioada in care persoana este angajata.

ALTE   RESPONSABILITATI:__________________________________________________

______________________________________________________________________________

Periodicitatea instruirii: -conform Lg.319/2006,sectiunea a  7-a .

Mediul de lucru: conform Legii nr.319/ 14.07.2006 , securitatii si sanatatii in munca.

 

 

DIRECTOR,                                       Responsabil resurse umane,                           

 

 

 

Numele si prenumele :

ANEXA LA FISA POSTULUI NR._________DIN DATA DE________________

Obligatii si responsabilitati pe linia Securitatii si sanatatii in munca

( reiesite din art.  22  si  23 din Legea securitatii si sanatatii in munca, nr. 319/2006)

 • Fiecare lucrator trebuie sa isi desfasoare activitatea, in conformitate cu pregatirea si instruirea sa, precum si cu instructiunile primite din partea angajatorului, astfel incat sa nu expuna la pericol de accidentare sau imbolnavire profesionala atat propria persoana, cat si alte persoane care pot fi afectate de actiunile sau omisiunile sale in timpul procesului de munca.
 • In mod deosebit, angajatii au urmatoarele obligatii :
 1. a) sa utilizeze corect masinile, aparatura, uneltele, substantele periculoase, echipamentele de transport si alte mijloace de productie;
 2. b) sa utilizeze corect echipamentul individual de protectie acordat si, dupa utilizare, sa il inapoieze sau sa il puna la locul destinat pentru pastrare;
 3. c) sa nu procedeze la scoaterea din functiune, la modificarea, schimbarea sau inlaturarea arbitrara a dispozitivelor de securitate proprii, in special ale masinilor, aparaturii, uneltelor, instalatiilor tehnice si cladirilor, si sa utilizeze corect aceste dispozitive;
 4. d) sa comunice imediat angajatorului si/sau lucratorilor desemnati orice situatie de munca despre care au motive intemeiate sa o considere un pericol pentru securitatea si sanatatea lucratorilor, precum si orice deficienta a sistemelor de protectie;
 5. e) sa aduca la cunostinta conducatorului locului de munca si/sau angajatorului accidentele suferite de propria persoana;
 6. f) sa coopereze cu angajatorul si/sau cu lucratorii desemnati, atat timp cat este necesar, pentru a face posibila realizarea oricaror masuri sau cerinte dispuse de catre inspectorii de munca si inspectorii sanitari, pentru protectia sanatatii si securitatii lucratorilor;
 7. g) sa coopereze, atat timp cat este necesar, cu angajatorul si/sau cu lucratorii desemnati, pentru a permite angajatorului sa se asigure ca mediul de munca si conditiile de lucru sunt sigure si fara riscuri pentru securitate si sanatate, in domeniul sau de activitate;
 8. h) sa isi insuseasca si sa respecte prevederile legislatiei din domeniul securitatii si sanatatii in munca si masurile de aplicare a acestora;
 9.  i) sa dea relatiile solicitate de catre inspectorii de munca si inspectorii sanitari.

DATA :

Numele si prenumele salariatului :

AM LUAT LA CUNOSTINTA : …………………

 

 

                                                                                                            DIRECTOR,

FISA DE EVALUARE

a performantelor profesionale individuale ale personalului contractual

Numele si prenumele persoanei evaluate:

Functia: Ingrijitor grupa invatamant prescolar

Numele si prenumele evaluatorului:

Perioada evaluata: de la                     pana la

Criteriile de valuare Nota
1.cunostinte si experienta 5
2.complexitate, creativitate si diversitatea activitatilor 5
3.contacte si comunicare 5
4.conditii de munca 5
5.incompatibilitati si regimuri speciale 5
Suplimentar pentru functiile de conducere:
6.judecata si impactul deciziilor 0
7.influenta, coordonare si supervizare 0

Nota finala a evaluarii:

Calificativul final al evaluarii:

Programele de instruire recomandate sa fie urmate in urmatoarea perioada pentru care se va face evaluarea:

1.____________________________________________________________________________

2.____________________________________________________________________________

3.____________________________________________________________________________

Cometariile persoanei evaluate (daca este cazul):

Numele si prenumele persoanei evaluate:

Semnatura persoanei evaluate:

Data:

Numele si prenumele evaluatorului:

Functia:

Semnatura evaluatorului:

Data:

Observatiile sau comentariile persoanei care contrasemneaza (daca este cazul):

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Numele si prenumele persoanei care contrasemneaza( daca este cazul):

Functia:

Semnatura persoanei care contrasemneaza:

Data:

Luarea la cunostinta de catre  persoana evaluata a fisei de evaluare dupa contrasemnare:

Semnatura persoanei evaluate:

Data: