Social

MITRENI-GAL COLINELE ARGEȘULUI-PROCEDURA DE MONITORIZARE A PROIECTELOR SELECTATE

1. SCOP

Această  procedură stabilește procesul de monitorizare a proiectelor selectate, cu scopul realizării fizice a proiectelor și atingerea indicatorilor stabiliți în SDL.

Monitorizarea presupune o analiză periodică a resurselor, activităților și rezultatelor proiectelor, comunicarea și utilizarea informațiilor obținute despre progresul proiectelor. De asemenea structura procedurii de monitorizare și activitatea care se desfașoară pe baza acesteia permite GAL Colinele Argeșului să ia decizii corespunzătoare pentru buna implementare a proiectelor finanțate în cadrul Galului.

 

2. DOMENIUL DE APLICARE

Procedura de monitorizare se aplică în cadrul GAL Colinele Argeșului și stabilește modul de realizare a activității de monitorizare a proiectelor, verificarea formularelor și documentelor utilizate (rapoartele de activitate elaborate în cadrul GAL și transmise de către beneficiar, fișele de verificare pe teren) și urmărește sumele rambursate de către AFIR.

Prezenta procedură se aplică pe toata durata de funcționare a GAL Colinele Argeșului și se aplică tuturor măsurilor din SDL.

GAL are obligația monitorizării implementării Strategiei de Dezvoltare Locală, în conformitate cu prevederile din ”CAPITOLUL IX: Organizarea viitorului GAL – Descrierea mecanismelor de gestionare, monitorizare, evaluare și control a strategiei”.

Monitorizarea implementării SDL se materializează în centralizarea următoarelor informații:

 1. îndeplinirea indicatorilor de monitorizare specifici domeniilor de intervenție și a celor suplimentari dacă este cazul;
 2. contribuția SDL la realizarea indicatorului specific LEADER: crearea de locuri de muncă;
 3. numărul și valoarea proiectelor selectate, contractate, plătite și reziliate, finalizate;
 4. finanțarea proiectelor care conțin:
 • intervenții în infrastructura socială;
 • acțiuni adresate minorităților locale (în special minoritatea romă);
 • scheme de calitate;
 • măsuri care implică asocierea.

 

3. DESFĂȘURAREA  ACTIVITĂȚILOR

La nivelul GALului se vor desfășura următoarele activități:

 • informare, comunicare și animarea teritoriului;
 • lansare apeluri pentru depunere proiecte;
 • consilierea potențialilor beneficiari;
 • organizarea procesului de verificare și decizia asupra proiectelor depuse;
 • monitorizarea proiectelor.

 

4. STRUCTURA GAL COLINELE ARGEȘULUI

La nivelul GALului organele asociației sunt:

 • Adunarea generală
 • Consiliul director
 • Cenzorul
 • Compartimentul administrativ (preşedinte, manager, secretar, expert monitorizare şi animator).

5. DESCRIEREA MECANISMELOR DE GESTIONARE, MONITORIZARE, EVALUARE SI CONTROL A SDL:

 • Efectuarea zilnică a gestionării strategiei;
 • Urmărirea atentă a activităţilor în curs de desfăşurare;
 • Executarea operativă şi corectă a procedurilor de gestionare a resurselor;
 • Monitorizarea SDL prin analizarea indicatorilor globali la nivelul strategiei (fizici și financiari) şi a indicatorilor de rezultat pentru fiecare măsură de finanţare (indicatorii specifici DI din cadrul măsurilor şi indicatorul specific LEADER);
 • Luarea operativă a deciziilor asupra implementării strategiei (sau depistarea problemelor);
 • Elaborarea şi aplicarea unui Plan de Evaluare care va descrie modalitatea prin care se va realiza evaluarea SDL.

 

Ierarhie Prioritate propusă Valoare euro Măsuri propuse Valoare indicativă

(euro)

Indicatori de rezultat Nevoia identificată în analiza diagnostic și SWOT
I P6 1.374.832,22 M1/6B 990.000 Cf. pct. 10 din fișa măsurii Cf. fișei măsurii
M3/6A 300.000 Cf. pct. 10 din fișa măsurii Cf. fișei măsurii
M4/6B 84.832.22 Cf. pct. 10 din fișa măsurii Cf. fișei măsurii
II P2 429.386,40 M2/2A 429.386,40 Cf. pct. 10 din fișa  măsurii Cf. fișei măsurii

 

6. PROCEDURĂ PRIVIND MONITORIZAREA PROIECTELOR

Monitorizarea este o analiză periodică a resurselor, activităţilor şi rezultatelor proiectului. Procesul de monitorizare se bazează pe un sistem coerent de culegere de informaţii (rapoarte, analize şi indicatori).

Monitorizarea constituie un mecanism de analiză sistematică ce prezintă evaluarea analitică a implementării proiectului şi constă în colectarea, analiza datelor, comunicarea şi utilizarea informaţiilor obţinute despre progresul proiectului.

Monitorizarea se realizează atât pe perioada implementarii propriu – zise a proiectului, dar şi în perioada următoare finalizării, pe o perioada de 5 ani. Monitorizarea proiectului (se monitorizează activitățile, stadiul realizării planurilor, rezultatele proiectului) permite raportarea realizării acestuia, se obţin informații a căror procesare sprijină procesul de raportare.

Monitorizarea furnizează informaţii care vor fi utile pentru:

 • analizarea situaţiei beneficiarului şi proiectului său;
 • a decide dacă resursele din proiect sunt bine utilizate;
 • identificarea problemelor cu care se confruntă beneficiarii proiectelor şi găsirea de soluţii;
 • asigurarea că toate activităţile sunt realizate cum trebuie, de către oamenii potriviţi şi la timp;
 • folosirea exemplelor de bună practică de la un proiect la altul;
 • a constata dacă modul în care a fost planificat proiectul reprezintă cel mai bun mod de a rezolva problema propusă.

 

Monitorizarea proiectelor se realizează pentru implementarea cu succes a proiectului și atingerea indicatorilor stabiliți în strategia de dezvoltare . Monitorizarea este de asemenea importantă  pentru a  ne asigura că activitățile sunt implementate așa cum sa planificat, modul în care progresează proiectul și rezultatul acestuia. Monitorizarea prevede astfel un dispozitiv riguros și transparent de vizualizare a modului în care are loc gestionarea financiară și implementarea strategiei de dezvoltare, care permite colectarea sistematică și structurarea anuală a datelor cu privire la activitățile desfășurate.

 

ANEXA 1

 

TABELUL  1  Indicatorii stabiliți în SDL GAL Colinele Argeșului

Domenii de intervenție  

Indicatori de monitorizare

 

 

Valoare

 

2A

Numărul de exploatații agricole/ beneficiari sprijiniți

 

4
Locuri de muncă create

 

4
6A Locuri de muncă create

 

4
 

 

 

 

6B

Populația netă care beneficiază de servicii / infrastructuri îmbunătățite min. 6015
Număr de localități sprijinite

 

11
Locuri de muncă create

 

min. 8
Număr servicii sociale sprijinite

 

1

ANEXA  2

 

TABELUL 1  Monitorizarea indicatorilor specifici domeniilor de intervenție

Indicatori de monitorizare specifici domeniilor de intervenție Număr exploatații agricole / beneficiari

 

 

Locuri de muncă create

Populație netă care beneficiază de servicii /infrastructuri îmbunătățite
 

2A

 

6A 6B
Indicatori  propuși 4

 

6015
Indicatori  realizați 2

 

Locuri de muncă propuse 4

 

4 8
Locuri de muncă realizate 2

 

7

 

TABELUL 2  Stadiul implementării tuturor măsurilor din SDL

 

Codificarea măsurii

 

 

 

Alocarea totală/ măsură

Nr. proiecte selectate la nivel de GAL Valoarea publică  a proiectelor selectate  

Nr. proiecte contractate

Valoarea publică a proiectelor contractate  

Nr. contracte reziliate

 

Valoarea contractelor reziliate

 

Total sumă plătită

M1/6B

 

               
M2/2A

 

               
M3/6A

 

               
M4/6B

 

               

 

 

 

 

ANEXA 3

 

TABEL DE MONITORIZARE A RESPECTĂRII TERMENELOR

Nr.crt. Beneficiar / Titlu proiect / Nr. Contract de finanțare Data selecţiei la GAL / Valoarea Sesiunea Nr. Luni implementare Data cerere avans Data cerere plată 1 Data cerere plata N
SUBMĂSURA 19.2 Măsura M1/6B

 

         

 

     
         

 

     
SUBMĂSURA 19.2 Măsura M2/2A

 

         

 

     
         

 

     
SUBMĂSURA 19.2 Măsura M3/6A

 

         

 

     
         

 

     
SUBMĂSURA 19.2 Măsura M4/6B