Licitatie publica cu strigare pentru inchirierea lacului Potcoava

Brown-stuf-mal-lac-de-apa_540

In conformitate cu prevederile art. 11 din Regulamentul privind organizarea şi desfăşurarea licitaţiilor publice pentru concesionarea / închirierea / vânzarea bunurilor aparţinând domeniului privat / închirierea bunurilor aparţinând domeniului public al municipiului Oltenita,

PRIMARIA MUNICIPIULUI OLTENITA
Cu sediul in municipiul Oltenita, B-dul Republicii, nr.40,
Judetul Calarasi, tel/fax: 0242/515169; 0242/515087

A N U N T A,

Organizarea licitatiei publice cu strigare pentru inchirierea lacului Potcoava, in suprafata de 108398,00 mp, situat in extravilanul municipiului Oltenita, tarlaua 169, nr. crt. 185, pozitie rectificata conform H.C.L. nr. 41/2014, cu destinatia amenajare zona de agrement si ferma piscicola, licitatie publica organizata in conformitate cu prevederile Regulamentulului privind organizarea şi desfăşurarea licitaţiilor publice pentru concesionarea / închirierea / vânzarea bunurilor aparţinând domeniului privat / închirierea bunurilor aparţinând domeniului public al municipiului Oltenita, aprobat prin H.C.L. nr. 169 / 31.10.2013, cat si cu prevederile Legii nr. 215/2001 privind administratia publica locala, cu modificarile si completarile ulterioare.
Data, ora si locul de deschidere a ofertelor : 14.08.2014, ora 11:00, la sediul Primariei municipiului Oltenita, b-dul Republicii nr. 40.
Pretul minim de incepere al licitatiei este echivalentul in lei la data efectuarii platii a 1139 Euro/an (curs B.N.R.), cu salt de supralicitare de 10% inclus.
Pasul de crestere al licitatiei este de 10%.
Oferantii pot depune ofertele pana la data si ora limita de : 12.08.2014, ora 11:00, la registratura Primariei municipiului Oltenita, intr-un singur exemplar original.
Documentele licitatiei se vor pune la dispozitie incepand cu data de 07.07.2014 la sediul Primariei municipiul Oltenita, b-dul Republicii, nr. 40, etaj 2, camera 18. Pretul de achizitie al caietului de sarcini este de 20 lei si se va achita la casieria Primariei municipiului Oltenita.
Ofertantii sunt obligati sa depuna pana la termenul limita de primire a ofertelor, dovada achitarii garantiei de participare, a contravalorii caietului de sarcini si a taxei de participare la licitatie.
Durata inchirierii : 10 ani, cu posibilitate de prelungire in conditiile legii.
Anuntul privind licitatia publica cu strigare pentru inchirierea lacului Potcoava, in suprafata de 108398,00 mp, situat in extravilanul municipiului Oltenita, tarlaua 169, cu destinatia amenajare zona de agrement si ferma piscicola, va fi afisat la panoul de afisaj al primariei incepand cu data de 07.07.2014.
Solicitări de clarificări cu privire la documentaţia de atribuire pot fi depuse la sediul Primăriei municipiului Olteniţa, Birou Registratură, sau pot fi transmise prin fax la nr. 0242/515087, e-mail achizitii.primariaoltenita@gmail.com cu cel puţin 4 zile lucrătoare înainte de data limită pentru depunerea ofertelor.
Durata in care ofertantii raman angajati prin termenii ofertelor lor : pana la incheierea contractului.

Error