Social

SEDINTA CONSILIERILOR LOCALI OLTENITENI din 28 ian 2016-SELECTIUNI !

[vsw id=”yt3VgrmvD9Q&feature=youtu.be” source=”youtube” width=”685″ height=”444″ autoplay=”no”]ORDINEA DE ZI-
-Proiect de hotarare privind aprobarea bugetului local pe anul 2016 si a estimarii bugetare pentru
anii 2017 ,2018,2019.
-Prolect de hotarare privind utilizarea excedentelor inregistrate \a31,12.2015 de bugetul local
siunele institutii publice locale finantate din venitrrriproprii.
-Proiect de hotarare privind aprobarea “Programului de actiuni pentru gospodarirea municipiului
Oltenita in anul 2016″
-Proiect de hotarare privind aprobarea unor documentatii pentru obiectivul de
Modernizare strazi in municipiul Oltenita, etapa a IV-a”,inclusiv indicatorii tehnico-economici.
-Proiect de hotarare privind aprobarea co-finantarea, de la bugetul local, cu suma de
pentru cheltuieli neeligibile aferente obiectivului de investitii “Modernizare strazi in municipiul
etapa a IV-a”,propus a se realiza in cadrul P.N.D.L.
-Proiect de hotarare privind aprobarea Documentatiei de Avizare Lucrari de Interventii pentru
obiectivr-rl de investitii ” Reabilitare spatii existente si extindere la ambulatoriul integrat al spitalului
municipal” inclusiv indicatorii tehnico-economici.
-Proiect de hotarare privind aprobarea vanzarii unui bun imobil- apartament-apartinand
proprietatii private a statului, construit prin A.N.L., situat in municipiul Oltenita, b-dul Tineretului nr,93-
l03,bloc Sahia ll,sc.B ,eta1 3,ap.13, catre d-na Craciun Georgeta, titulara contractului de inchiriere.
-Proiect de hotarare privind aprobarea vanzaii unui apartament din fondul locativ de stat, situat in
municipiul Oltenita, b-dul Marasesti nr.27,bloc 139,sc.A,et.4,ap.79, catre d-nul ICONARU VASILE, titular al
contractului de inchiriere.
-Proiect de hotarare privind aprobarea prelungirii unor contfacte de locatiune pentru locuinte ce
apartin domeniului privat al municipiului Oltenita.
-Proiect de hotarare pentru modificarea ar1. 1, fit.”a” si “b”din Hotararea w.4312015 a Consiliului
local al municipiului Oltenita privind stabilirea termenelor de incepere si finalizare a invetitiei ce fac obiectul
contractului de concesiune autentificat sub nr. 72012014 de catre Societatea Profesionala Notariala “Notariatul
Public Oltenita”, incheiat intre Municipiurl Oltenita si S.C. Walter Tosto WTB S’R.L.
-Proiect de hotarare privind inchirierea directa catre Uniunea Nationala pentru Progtesul
Romaniei-Organizatia judeteana Calarasi,pentru Organizatia rTrunicipala Oltenita, a unui spatiu situat in
municipiul Oltenita, str. Argesului nr.60 -62.
-Proiect de hotarare privind constatarea apartenentei la domeniul privat al municipiului Oltenita
a unui tereu situat in intravilanul municipiului Oltenita,
-Proiect de hotarare privind aprobarea Regulanrentului cu privire la eliberarea avizarii anuale a
acordului program si al autorizatiei de functionare pentru desfasurarea activitatilor comerciale in municipiul
Oltenita. -Proiect de hotarare privind aprobarea “Regulamentului serviciului public de salubrizare a
municipiului Oltenita”.
-Proiect de hotarare pentru majorarea capitalului social al S.C.Ecosal Servicii Oltenita.
-Proiect de hotarare privind aprobarea infiintarii Compartimentului Audit intern in cadrul SC
Ecosal Servicii Oltenita SRL.
-Proiect de hotarare privind scoaterea din evidentele contabile ale SC Ecosal Servicii Oltenita
SRL a unor creante prescise.
-Proiect de hotarare privind aprobarea Planului de ordine si siguranta publica al Directiei Politie
Locala din cadrul aparatului de specialitate al Primarului municipiului Oltenita pe anul 2016
-Proiect de hotarare privind aprobarea cooperarii intre Municipiul Oltenita,prin Consiliul local al
municipiului Oltenita cu lnspectoratul Judetean de Politie Calarasi in cadrul proiectului de interes public local
“Operativitate in rezolvarea problemelor de ordine publica in municipiul Oltenita”
PR
investitii”
88.035 lei,
Oltenita –primaria oltenita