Social

SCOALA SPIRU HARET din OLTENITA-ANUNŢ CONCURS PENTRU OCUPAREA POSTULUI VACANT DE INGRIJITOR I COMPARTIMENT NEDIDACTIC

Aprobat de către   Consiliul Administrație al

Şcoalii Gimnaziale ,,Spiru Haret” Oltenița,

în sedința din data de 02 noiembrie 2017.

 

ANUNŢ

1.CONCURS PENTRU OCUPAREA POSTULUI  VACANT DE INGRIJITOR I COMPARTIMENT NEDIDACTIC

In conformitate cu prevederile HOTĂRÂRII nr. 286 din 23 martie 2011 (*actualizata*)pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, EMITENT: GUVERNUL , PUBLICATA ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 221 din 31 martie 2011, Data intrarii in vigoare : 31 martie 2011.

 

ŞCOALA GIMNAZIALĂ „SPIRU HARET” Olteniţa, organizează în data de 05.12.2017, ora 12:00, concurs pentru ocuparea urmatorului post  contractual vacant:

 1. INGRIJITOR I- studii medii, vechime de cel putin 10 ani in domeniu si cel putin 2 ani in gradinita, perioada nedeterminata.

Publicarea anunţului  în:

 1. Monitorul Oficial, Partea a III-a – în data de 8.11.2017
 2. Ziarul ,, Romania Libera” -în data de 8.11.2017
 3. Portalul: posturi.gov.ro.
 4. site-ul:radio-oltenita.ro- în data de 8.11.2017
 5. Sediul AJOFM – Agentia Locala Olteniţa- în data de 8.11.2017
 6. Sediul unității școlare din Str. Mihai Eminescu , nr.23, în data de 8.11.2017
 7. Concursul va avea loc în data de 05.12.2017, ora 12:00, la sediul şcolii, conform calendarului de desfăşurare a concursului.
 8. Perioada de depunere a dosarelor este: 23- 27.11.2017, pana la ora 14:00, la secretariatul şcolii.

Relaţii la telefon: 0242/ 515062, la sediul instituţiei din  Municipiul Olteniţa, Str. Mihai Eminescu , nr.23, Judeţul Călăraşi, Cod poştal: 915400.

Etapele şi probele de concurs:

 

ETAPA I. Înscrierea şi selecţia dosarelor de înscriere.

ETAPA a II-a . Proba scrisă şi proba practică- la sediul şcolii, conform calendarului de desfăşurare a concursului.

ETAPA a III-a. Interviul – la sediul şcolii, conform calendarului de desfăşurare a concursului.

 

Pentru probele concursului, punctajele se stabilesc după cum urmează:

 

 1. a) pentru proba scrisă, punctajul este de maximum 100 de puncte;
 2. b) pentru proba practică, punctajul este de maximum 100 de puncte;
 3. c) pentru interviu, punctajul este de maximum 100 de puncte.

 

Sunt declaraţi admişi la  proba scrisă, proba  practică şi interviu, candidaţii care au obţinut minimum 50 de puncte.

 

Prezenţa la  următoarea etapă este conditionata de promovarea etapei precedente [art.18(3 ), SECŢIUNEA1, CAP.II  din H.G. nr. 286/ 23.03.2011 (*actualizat*)].

 

 

CALENDARUL DE DESFĂŞURARE A CONCURSULUI

ETAPA I

Depunerea dosarelor: 23- 24.11..2017 , pana la ora 14:00, la secretariatul şcolii.

Selecţia dosarelor : 27.11.2017.

Afişarea rezultatelor selectării dosarelor de înscriere: 28.11.2017.

Depunerea contestaţiilor cu privire la selecţia dosarelor: 28.11.2017 , intre orele 10:00- 14:00, la secretariatul şcolii

Analiza contestaţiilor şi  afişarea rezultatelor  contestaţiilor depuse  pentru selecţia dosarelor:

28.11.2017, ora 16:00.

 

ETAPA a II-a

1.Proba scrisă: 05.12.2017,  ora 12:00 – 14:00 .

2.Proba practică: 05.12. 2017, ora 16:00

Afişarea rezultatelor: 06.12. 2017.

Depunerea contestaţiilor : 07.12.2017, intre orele 10:00- 14:00 , la secretariatul şcolii.

Rezolvarea contestaţiilor şi afişarea rezultatelor contestaţiilor :08.12.2017, ora 10:00.

 

 

ETAPA a III-a

3.Interviu:  08.12.2017, ora 12:00.

Afişarea rezultatelor obţinute la interviu : 08.12.2017, ora 14:00..

Depunerea contestaţiilor pentru interviu: 11.12.2017, intre orele 08:00- 11:00 , la secretariatul şcolii

Rezolvarea contestaţiilor la interviu şi afişarea rezultatelor contestaţiilor la interviu: 11.12.2017 pana la ora 14:00.

Afisarea rezultatelor finale: 12.12.2017  ora 12:00.

 

 

Actele prevăzute de la nr.crt.2 până la nr. crt. 4 vor fi prezentate şi în original în vederea verificării conformităţii copiilor cu acestea.

 

În cazul în care, ulterior publicării anunţului, posturile vor fi blocate printr-un act normativ, concursul se suspendă.

 

 

Dosarul de concurs:

Pentru înscrierea la concurs, candidaţii vor prezenta un dosar de concurs care va conţine următoarele documente:

 1. Cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului Școlii Gimnaziale ,,Spiru Haret” Oltenița .
 2. Copia actului de identitate sau orice al document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz.
 3. Copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului.
 4. Carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă, în meserie şi/ sau în specialitatea studiilor , în copie.
 5. Cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează.

Notă: candidatul declarat admis la selecţia dosarelor, care a depus la înscriere o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului.

 1. Adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate.

Notă: Adeverinţa care atestă starea de sănătate va conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii.

 1. Curriculum vitae .

 

 1. INGRIJITOR I –– studii medii, vechime de cel putin 10 ani in domeniu si cel putin 2 ani in gradinita, perioada nedeterminata.

Condiţii generale:

 1. să aibă cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România ;
 2. să cunoască limba română, scris şi vorbit;
 3. să aiba vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 4. să aibă capacitate deplină de exerciţiu;
 5. cu stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
 6. îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
 7. sa nu fi fost condamnat/ă definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care i-ar face incompatibil/ă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

 

 

Condiţiile specifice necesare in vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei contractuale:

 

 • Vechime de cel putin 10 ani in domeniu si cel putin 2 ani in gradinita
 • Abilitati de relationare-comunicare
 • Stie sa foloseasca ustensilele de lucru precum si produsele de curatenie
 • Curatarea/ igenizarea eficienta si organizata a unui spatiu scolar
 • Cunostinte de legislatie specifica locului de munca
 • Cunostinte in domeniul Sanatatii Securitatii in Munca si PSI

 

 

BIBLIOGRAFIA concursului de ocupare a postului de îngrijitor  I:

 

 • Regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar aprobat prin ORDINUL nr. 5.115 din 15 decembrie 2014.
 • LEGEA nr. 319 din 14 iulie 2006 (*actualizată*) securităţii şi sănătăţii în munca.
 • Normele metodologice de aplicare a prevederilor <LLNK 12006   319 10 201   0 52>Legii securităţii şi sănătăţii în muncă nr. 319/ 2006,  aprobate prin  HOTĂRÂREA nr. 1.425 din 11 octombrie 2006 (*actualizată*) .
 • LEGEA nr. 53 din 24 ianuarie 2003 (*republicată*) Codul muncii*).
 • Normele de igienă privind unităţile pentru ocrotirea, educarea şi instruirea copiilor şi tinerilor aprobate prin ORDINUL nr. 1.955 din 18 octombrie 1995(*actualizat*).

 

 

PROBA SCRISĂ

Proba scrisă va consta în testarea cunoştinţelor teoretice ale candidatului în vederea ocupării postului vacant.

 

PROBA PRACTICĂ

Proba practică va consta  în testarea abilităților și aptitudinilor practice ale candidatului în vederea ocupării postului vacant .

Proba practică se va desfășura  pe baza unui plan stabilit de comisia de concurs, care va include următoarele criterii de evaluare:

 1. a) capacitatea de adaptare;
 2. b) capacitatea de gestionare a situațiilor dificile;
 3. c) îndemânare și abilitate în realizarea cerințelor practice;
 4. d) capacitatea de comunicare;
 5. e) capacitatea de gestionare a resurselor alocate pentru desfășurarea probei practice.

 

PROBA INTERVIULUI

În cadrul interviului se vor testa abilitățile, aptitudinile și motivația candidaților.

Proba interviului va fi susținută doar de către acei candidați declarați admiși la proba practică.

Interviul se va  realiza conform planului de interviu întocmit de comisia de concurs, în ziua desfășurării acestei probe, pe baza criteriilor de evaluare.

Criteriile de evaluare pentru stabilirea interviului sunt:

 1. a) abilități și cunoștințe impuse de funcție;
 2. b) capacitatea de analiză și sinteză;
 3. c) motivația candidatului;
 4. d) comportamentul în situațiile de criză;
 5. e) inițiativă și creativitate.

Fiecare membru al comisiei de concurs va adresa întrebări candidatului.

Nu se vor  adresa întrebări referitoare la opiniile politice ale candidatului, activitatea sindicală, religie, etnie, starea  materială, originea socială sau care pot constitui discriminare pe criterii de sex.

 

 

Angajator:                   Şcoala gimnazială ,,Spiru Haret” Olteniţa

Tip angajator:             Instituţie publică de învăţământ

Categoria postului:      Funcţie contractuală

Judeţ:                          Călăraşi

Tipul postului:             Permanent

Compartimentul:         Nedidactic

Nivelul postului:          Funcţie de execuţie

 

Relaţii suplimentare la sediul Școlii gimnaziale ,,Spiru Haret” Oltenița,

Str. Mihai  Eminescu  Nr. 23, Municipiul  Olteniţa, Judeţul Călăraşi, telefon : 0242/ 515062

 

AFISAT ASTAZI  08.11.2017

 

 

PREȘEDINTE COMISIE CONCURS,

Prof. inv. primar Constantinescu Daniela