RADIO TV OLTENITA
Social

ŞCOALA GIMNAZIALĂ SPIRU HARET,OLTENITA-PRIMĂRIA MUNICIPIULUI OLTENITA-Marea Unire din 1918 -ROMÂNIA ÎN ZI DE SĂRBĂTOARE ! !

Marea Unire din 1918 a fost şi rămâne o filă miraculoasă a

istoriei  româneşti.Desăvârşirea unităţii naţionale a poporului român este

fapta istorică a întregii naţiuni române, realizată prin vrerea unui

neam dornic de unitate şi cu iubire de neam.

 

ROMÂNIA ÎN ZI DE SĂRBĂTOARE

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                         

 


 

 

  ŞCOALA GIMNAZIALĂ SPIRU HARET,OLTENITA           PRIMĂRIA MUNICIPIULUI  OLTENITA

DIRECTOR. PROF. TUGUI CRISTINA MONICA                      PRIMAR : TONE PETRE

 

  ECHIPA DE PROIECT

 

 

Director: prof. TUGUI CRISTINA MONICA

Iniţiator/ coordonator: prof.DUMITRESCU MIRELA  

Organizatori:prof.ACHIM RALUCA,prof. APOSTOL GINA,prof.BIRA NICOLETA,prof.CIUPEA GHEORGHE,prof.COLONELU SANDA,prof.CONSTANTINESCU DANIELA,prof.DOBRE SEBASTIAN,prof.DUMITRESCU MIRELA,prof.GUR IRINA,prof.LEFEGIU ANGELA,Prof.ŢUGUI MONICA,prof.URSU IOANA,prof.ZMARANDACHE LINA

 

 

 

 

 

 INFORMATII DESPRE PROIECT

 

B.1. Titlul proiectului: ,, ROMÂNIA ÎN ZI DE SĂRBĂTOARE

B.2. Categoria în care se încadrează proiectul: cultural – artistic

B.3.Participanţi: elevii din învăţământul primar şi gimnazial.

 

 1. REZUMATUL PROIECTULUI

Proiectul a fost conceput în vederea găsirii celor mai eficiente modalităţi de stimulare a interesului elevilor pentru lectură şi carte, dezvoltarea  gustului  pentru frumos, pentru literatură, pentru traditii şi tot ce înseamnă adevărata valoare artistica, spirituală, civică şi morală. Activităţile orientative propuse, care se vor a fi stimulative, au ca obiectiv dezvoltarea capacităţii creatoare a elevilor.

 

 D.PREZENTAREA PROIECTULUI

                                  

                                                               ARGUMENT:

 

În fiecare an şcolar apropierea zilei de 1 decembrie prilejuieşte deschiderea unei palete largi de evenimente culturale desfăşurate în şcoala noastră şi spectacolul susţinut la Primăria Municipiului Olteniţa. Ziua de 1 Decembrie 1918 marchează bilanţul luptei românilor pentru întregire statală, care vine să încununeze precedentele acţiuni ale fraţilor din Basarabia (27 martie 1918), Bucovina (15 noiembrie 1918) şi Transilvania(1 decembrie 1918). Poporul român a valorificat conjunctura internaţională creată în urma primului război mondial şi a ştiut să se afirme în contextul mişcării de eliberare a popoarelor şi al victoriei principiului naţionalităţilor în Europa. 1 Decembrie este Ziua Naţională a României. Şi noi, românii trebuie să simţim româneşte şi să cunoaştem semnificaţia acestui eveniment.Micii şcolari trebuie învăţaţi că istoria neamului românesc este ea însăşi o lecţie de viaţă, voinţă şi iubire! Călăuziţi de aceste fapte am propus următorul proiect şi credem în puterea acestuia de a uni şi a călăuzi spirite. Cel mai mare si mai fericit moment din istoria noastră s-a desfăşurat la 1 Decembrie 1918. Unirea tuturor românilor într-un singur stat a fost rezultatul firesc al luptei de secole, dusă de poporul român.

Pregătită de fapta lui Mihai Viteazul de la 1600,  ,,Mica unire” din 1859 şi  lupta eroică din anii 1916-1918, ,,Unirea cea mare” s-a înfăptuit la 1 Decembrie 1918 prin alipirea Transilvaniei la România şi crearea statului naţional român. S-a împlinit visarea cea mare şi de totdeauna a românilor: Unirea României într-o singură ţară mare cu hotare minunat de rotunde si întinse până acolo unde oamenii vorbesc aceeaşi limbă, limba română.

 

“Te-am dărâmat, hotar de odinioară

Brâu împletit de lacrimi şi de sânge

Veriga ta de foc nu mă mai strânge

Şi lanţul tău a încetat să doară”

 

Unirea a fost salutată de naţionalităţile: saşi, maghiari, secui, pentru ei,ca şi pentru români, viitorul însemna ,,a trăi unul lângă altul în pace.”

Desăvârşirea unirii naţionale a contribuit la făurirea unei Românii mai puternice şi mai bogate.

România, ţara noastră, s-a făurit cu mari jertfe, cu viaţa a zeci si sute de mii de viteji, să nu-i uităm şi să-i slăvim din toata inima noastră.

Dorim ca, prin modul în care abordăm tema ,,1 Decembrie ”, ziua naţională a României, să-i determinam pe copii să înţeleagă semnificaţia acestei zile importante, prin povestiri istorice şi activităţi interesante, să trezim copiilor sentimente de mândrie şi preţuire a istoriei neamului românesc, să descopere valori morale ale poporului: dragoste de ţară, eroism, vitejie, bunătate.

 

SCOPUL PROIECTULUI: 

– cunoaşterea însemnătăţii zilei de 1 Decembrie 1918 şi ale consecinţelor actelor istorice înfăptuite atunci asupra poporului român;

Obiective urmărite:

 • Exersarea deprinderile artistice ;
 • dezvoltarea componentei afective şi volitiv-acţionare a personalităţii elevilor, prin acţiuni morale, desfăşurate în şcoală şi în afara acesteia.
 • cultivarea la elevi a sensibilităţii faţă de valorile morale
 • antrenarea cadrelor didactice în organizarea activităţilor extracurriculare desfăşurate cu participarea elevilor
 • încurajarea şi stimularea interesului elevilor pentru lumea miraculoasă a istoriei
 • îmbogăţirea orizontului cultural şi spiritual al elevilor
 • stimularea creativităţii artistice a elevilor şi a cadrelor didactice
 • Sensibilizarea elevilor faţă de evenimentele naţionale.

 

GRUPUL ŢINTĂ

 

 • beneficiari direcţi: elevii din învăţământul primar si gimnazial ;
 • beneficiari indirecţi: ceilalţi elevi ai şcolii, cadrele didactice implicate, invitaţi, profesorii, care îndrumă elevii implicaţi în derularea activităţilor din proiect;
 • Comunitatea locală.

 

 

 

DESCRIEREA ACTIVITĂŢILOR

Proiectul propus invită prin activităţile sale toţi profesorii şi elevii care conştientizează necesitatea unei cunoaşteri autentice a lumii şi a sinelui să se prindă în acest miraj al perceperii lumii si a perceperii valorilor.

În desfăşurarea acestui proiect se vor implica atât elevii, cât şi profesorii care vor participa direct sau indirect la activităţile propuse. Activităţile vizează schimbul de experienţe, bune practici  precum şi manifestarea talentului creativ, cunoaştere, peregrinare şi transcendere în timp şi spaţiu.  Activităţile sunt destinate elevilor implicaţi, cât şi profesorilor (fie în calitate de îndrumători, fie în calitate invitaţi).

 

 

MODALITĂŢILE DE MONITORIZARE ŞI DE EVALUARE ALE PROIECTULUI  :

 

    MONITORIZAREA

Echipa de lucru va realiza fotografii şi publicarea pe site-ul şcolii a activităţilor desfăşurate. Se va urmări ca elevii implicaţi să-şi împărtăsească liber părerile şi impresiile personale asupra temelor propuse la fiecare etapă a derulării proiectului.

 

FORME DE EVALUARE:

 • jurnale individuale sau colective;
 • prezentarea rezultatelor, a produselor obţinute
 • expunerea lucrărilor realizate;
 • album foto;
 • realizarea unor procese-verbale pentru fiecare activitate.
 • prezentarea produselor muncii în echipă în cadrul festiv organizat;
 • realizarea spectacolului pe tema 1 DECEMBRIE-ZIUA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI

 

 

DISEMINAREA:

 • prezentarea proiectului în cadrul sesiunilor sau a activităţilor;
 • mediatizare în presa locală;
 • evidenţierea elevilor participanţi la proiect

 

 

 • REZULTATUL (TIPURI DE PRODUSE):
 • jurnal de proiect;
 • album foto;
 • diverse lucrări realizate de elevi;
 • expoziţie de desene;
 • scenete, recitări, cântece,dansuri.

 

IMPACTUL:

 • întărirea colaborării elevi – cadre didactice implicate – pentru descoperirea şi stimularea talentelor şi a elevilor cu aptitudini artistice;
 • dorinţa elevilor de a desfăşura mai multe activităţi literare si cultural-artistice;
 • implicarea responsabilă şi afectivă a elevilor în viaţa şcolii, a comunităţii;
 • atragerea părinţilor, a altor membri ai comunităţii în strategiile educaţionale ale şcolii.

 

ACTIVITĂŢILE DE PROMOVARE /  MEDIATIZARE ŞI DE DISEMINARE  PE CARE INTENŢIONĂM SĂ LE FACEM  ÎN TIMPUL IMPLEMENTĂRII   PROIECTULUI ŞI DUPĂ ÎNCHEIEREA ACESTUIA

 • Promovarea proiectului;
 • Postarea de către elevi a unor materiale multimedia, video, etc, pe diferite site-uri educaţionale sau reţele de socializare (www.facebook.com)
 • Mediatizarea în revistele şcolare;
 • Premierea elevilor cu aptitudini deosebite;
 • Acordarea diplomelor de participare pentru toţi elevii si profesorii implicaţi în proiect;
 • Raportul de autoevaluare întocmit la finele proiectului;
 • Analiza activităţilor desfăşurate în cadrul proiectului prin materiale de sinteză;
 • Mediatizarea proiectului în presa locală.

 

RESURSELE PROIECTULUI

Resurse umane:

 • elevii şcolilor implicate;
 • cadrele didactice implicate;
 • invitaţi;
 • colaboratori;
 • părinţi.

Resurse materiale:

-cărţi; mape; imagini; hârtie; invitaţii; texte literare; stilouri; dosare; fotografii; laptop; un videoproiector;  o imprimantă; un copiator; recuzite diverse pentru jocurile de rol, un aparat foto;  un calculator, instrumente muzicale.

-cărţi de istorie şi literatură

-imagini

-steguleţe

-ecusoane

-baloane

-diplome

 

 

Resurse informaţionale:

 • Internet;
 • CDI;

 

DISCIPLINE IMPLICATE IN PROIECT:

 

 • Limbă si comunicare
 • Socio-umane
 • Educaţie muzicală
 • Educaţie plastică

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAMUL  DE  ACTIVITĂŢI

 

 

Activităţi Locul de desfăşurare Perioada
Promovarea proiectului în rândurile elevilor şi cadrelor didactice

Învăţarea cântecelor şi poeziilor patriotice Lecturarea unor povestiri  cu conţinut istoric

Pregătirea dansurilor

 

 

 

 

 

Şcoala Gimnazială Spiru Haret,Olteniţa

 

 

 

 

CDI

Sala de clasa

Prof.Ursu Ioana

Prof.Zmarandache Lina

Prof.Tugui Monica

 

Primăria Municipilui Olteniţa

 

Prof.Colonelu Sanda

Prof.Dumitrescu Mirela

 

Prof.Gur Irina

 

 

Prof.Apostol Gina

 

Prof.Constantinescu Daniela

 

Prof Achim Raluca

Prof Dumitrescu Mirela

Prof.Ciupea Gheorghe

Prof.Lefegiu Angela

 

Prof.Bîra Nicoleta

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prof.Dobre Sebastian

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prof.Ursu Ioana

 

 

10.11       –

30.11

2017

 

 

 

 

 

10-30.11.

2017

 

 

 

 

 

 

 

 

28.11.2017

 Confecţionarea de steaguri şi de ecusoane

-steguleţe mici

-ecusoane

-planşe cu tema UNIREA

-desene cu tema UNIREA

– expoziţie de desene: “România pitorească”

-poster tematic

 

În zi de sărbătoare

 

 

Prezentarea unui program artistic închinat Zilei Naţionale

·       Deschidere: Imnul naţional al României

 

·       Prezentarea semnificatiei istorice a zilei de 1 Decembrie

·       Clasa a III-a A-dans popular “Hora moldovenească”; cântec instrumental orgă “Odă bucuriei”

·       Clasa a IV-a B-versuri patriotice; cântec “Sunt copil de România”

·       Clasa a IV-a A-cântec “Andrii Popa; cântec “Cântă cucu-n dumbrăvioară”

 

·       Clasa a V-a A –scenetă “Unirea cea Mare”

·       Clasa a VI-a B-cântec “Doamne,ocroteşte-i pe români”,Catrina Teodora şi Chipăilă Victoria

·       Clasa a VI-a A-poezie “La mulţi ani români…Românie!”,Ivaşcu Cătălina

·       Clasa a VI-a C-dans de caracter

·       Clasa a VI-a B-cântec “Hora din Moldova”,Catrina Teodora

-versuri patriotice

·       Clasa a VI-a C-dans modern

·       Clasa a V-a A-“Poveste despre Unire”

·       Clasa a VI-a B-cântece vocal-instrumentale chitară: “De ce?” şi “Vinovaţii fără vină”,Lefegiu mălina,Sandu Irina şi Stoican Medeea

·       Clasa a VI-a A-poezie “Despre ţară”,Ilie Alexandra

·       Clasa a VI-a B-dans modern

·       Clasa a VII-a A-poezie “Ce-ţi doresc eu ţie,dulce Românie?”

·       Încheiere: „Hora Unirii”

·       Expoziţie de desene dedicată zilei naţionale a României

 

 

 

 

La mulţi ani, prieteni!

La mulţi ani români de aici şi de pretutindeni!

Fie ca anul care vine să aducă-un mândru soare

Să deschidă o cale nouă de mari fapte roditoare

Pentru neamul românesc.

 

 

Hai să-ntindem hora mare

Fete şi feciori,

Să dansăm cu mic cu mare
Ca la sărbători.