PublicitateSocial

SCOALA GIMNAZIALA LUCIAN PAVEL din OLTENITA-ANUNŢ CONCURS PENTRU OCUPARE POSTURI VACANTE COMPARTIMENTUL : PERSONAL NEDIDACTIC –

SCOAL LUCIAN PAVELANUNŢ

CONCURS PENTRU OCUPARE POSTURI VACANTE

 • COMPARTIMENTUL : PERSONAL NEDIDACTIC

In conformitate cu prevederile HOTĂRÂRII nr. 286 din 23 martie 2011 (*actualizat*)pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, EMITENT: GUVERNUL , PUBLICATA ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 221 din 31 martie 2011, Data intrarii in vigoare : 31 martie 2011,

 

Şcoala gimnazială ,,prof. Lucian Pavel” Olteniţa, judeţul Călăraşi, anunţă scoaterea la concurs a unui post de muncitor calificat- treapta I  şi a unui post de îngrijitor- treapta I, pe perioadă nedeterminată, cu  normă întreagă – 40 ore/ săptămână.

Publicarea anunţului  în:

 1. Monitorul Oficial- în data de: 04.2016 .
 2. Ziarul ,,ROMANIA LIBERA” , in data de: 25.04.2016.
 3. Portalul: posturi.gov.ro.
 4. Site-ul scolii: scoala2oltenita.ro, in data de:25.04.2016.
 5. site-ul:radio-oltenita.ro- în data de : 25.04.
 6. Sediul AJOFM – Agentia Locala Olteniţa- în data de : 25.04.2016.
 7. Sediul scolii din Str.Cuza Voda, nr.36, in data de: 25.04.2016.

Concursul va avea loc în data de: 19 MAI 2016, ora 10:00, la sediul şcolii, conform calendarului de desfăşurare a concursului.

Termenul de depunere a dosarelor este:  11 MAI 2016, ora 14:00, la secretariatul şcolii.

Relaţii la telefon: 0242/ 515721, la sediul instituţiei, Localitatea : Olteniţa, Strada: Cuza Vodă, Nr.36, Judeţul Călăraşi, Cod poştal: 915400.

 

 

Condiţii generale:

a ) să aibe cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;

b)să cunoască  limba română, scris şi vorbit;

c)să aibe vârsta minimă reglementată de prevederile legale;

d)să aibă capacitate deplină de exerciţiu;

e)cu stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;

 1. f) îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;

g)nu fi fost condamnat/ă definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care i-ar face incompatibil/ă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

 

Conditiile specifice necesare in vederea participarii la concurs si a ocuparii functiei contractuale :

 • Pentru postul de muncitor calificat I sunt:
 • studii : Liceul;
 • categoria de calificare 5 sau 6 / muncitor calificat I;
 • vechime : peste 9 ani vechime in meserie.
 • abilităţi de relaţionare- comunicare cu întreg personalul unităţii de învăţământ;
 • abilităţi de muncă în echipă;
 • disponibilitate de program flexibil;
 • răspunde de inventarul încredinţat;
 • să ştie să folosească aparaturile electrice, electronice şi electrocasnice;
 • efectuează şi alte sarcini trasate de către conducere, în limita capacităţii sale fizice şi intelectuale şi a programului de lucru;
 • cunoştinţe de legislaţie specifică locului de muncă;
 • cunoştinţe în domeniul Securităţii în muncă şi PSI;
 • deţinerea unui Curs de initiere/perfectionare/specializare  FOCHIST pentru cazane de apa calda si cazane de abur de joasa presiune(cod COR- 816106)-  constituie un criteriu de departajare.
 • Pentru postul de îngrijitor I sunt:
 • Studii: Liceul;
 • Cunoştinţe generale privind:
 • tipuri de operaţii de curăţire, suprafeţe de curăţat, spaţii de curăţat;
 • tipuri de scule şi utilaje cu acţionare manuală;
 • modalităţi de îndepărtare a murdăriei, materiale şi produse de curăţat.
 • abilităţi de muncă în echipă;
 • disponibilitate de program flexibil;
 • răspunde de inventarul încredinţat;
 • ştie să folosească aparaturile electrice, electronice şi electrocasnice;
 • efectuează şi alte sarcini trasate de către conducere, în limita capacităţii sale fizice şi intelectuale şi a programului de lucru;
 • cunoştinţe de legislaţie specifică locului de muncă;
 • cunoştinţe în domeniul Securităţii în muncă şi PSI;

 

 

Etapele şi probele de concurs:

 

ETAPA I. Înscrierea şi selecţia dosarelor de înscriere.

ETAPA a II-a . Proba scrisă şi proba practică- la sediul şcolii, conform calendarului de desfăşurare a concursului.

ETAPA a III-a. Interviul – la sediul şcolii, conform calendarului de desfăşurare a concursului.

 

Pentru probele concursului, punctajele se stabilesc după cum urmează:

 

 1. a) pentru proba scrisă, punctajul este de maximum 100 de puncte;
 2. b) pentru proba practică, punctajul este de maximum 100 de puncte;
 3. c) pentru interviu, punctajul este de maximum 100 de puncte.

 

Sunt declaraţi admişi la:  proba scrisă, proba practică şi interviu , candidaţii care au obţinut minimum 50 de puncte.

 

Prezenţa la  următoarea etapă se poate face numai dacă candidatul este admis la etapa precedentă [art.18(3 ), SECŢIUNEA1, CAP.II  din H.G. nr. 286/ 23.03.2011 (*actualizat*)].

 

Dosarul de concurs:

Pentru înscrierea la concurs, candidaţii vor prezenta un dosar de concurs care va conţine următoarele documente:

 1. Cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului Școlii gimnaziale ,,prof.Lucian Pavel” Oltenița .
 2. Copia actului de identitate sau orice al document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz.
 3. Copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului.
 4. Carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă, în meserie şi/ sau în specialitatea studiilor , în copie.
 5. Cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează.

Notă: candidatul declarat admis la selecţia dosarelor, care a depus la înscriere o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului.

 1. Adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate.

Notă: Adeverinţa care atestă starea de sănătate va conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii.

 1. Curriculum vitae .

 

Actele prevăzute de la nr.crt.2 până la nr. crt. 4 vor fi prezentate şi în original în vederea verificării conformităţii copiilor cu acestea.

 

În cazul în care, ulterior publicării anunţului, posturile vor fi blocate printr-un act normativ, concursul se suspendă.

 

BIBLIOGRAFIA concursului de ocupare a postului de muncitor calificat I :

 

 • Regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar aprobat prin ORDINUL nr. 5.115 din 15 decembrie 2014.
 • LEGEA nr. 319 din 14 iulie 2006 (*actualizată*) securităţii şi sănătăţii în munca.
 • Normele metodologice de aplicare a prevederilor <LLNK 12006   319 10 201   0 52>Legii securităţii şi sănătăţii în muncă nr. 319/ 2006,  aprobate prin  HOTĂRÂREA nr. 1.425 din 11 octombrie 2006 (*actualizată*).
 • LEGEA nr. 53 din 24 ianuarie 2003 (*republicată*) Codul muncii*).
 • LEGEA nr. 307 din 12 iulie 2006 (*actualizată*) privind apărarea împotriva incendiilor.
 • Instructiuni de utilizare centrala termica .
 • Instructiuni de exploatare a instalatiilor electrice, sanitare si a echipamentelor aferente acestora.

 

Tematica de concurs:

 

 • Exploatarea instalaţiilor termice, electrice, sanitare si a echipamentelor aferente acestora.
 • Reglementări privind apararea împotriva incendiilor .
 • Reglementări privind securitatea
 • Defecţiuni, incidente, avarii la instalaţiile termice, electrice sanitare, mobilierului din unitate etc.
 • Capitolul 3, Compartimentul administrativ, Sectiunea 1, Organizare si responsabilitati din Regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar.

 

 

BIBLIOGRAFIA concursului de ocupare a postului de îngrijitor  I :

 

 • Regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar aprobat prin ORDINUL nr. 5.115 din 15 decembrie 2014.
 • LEGEA nr. 319 din 14 iulie 2006 (*actualizată*) securităţii şi sănătăţii în munca.
 • Normele metodologice de aplicare a prevederilor <LLNK 12006   319 10 201   0 52>Legii securităţii şi sănătăţii în muncă nr. 319/ 2006,  aprobate prin  HOTĂRÂREA nr. 1.425 din 11 octombrie 2006 (*actualizată*) .
 • LEGEA nr. 53 din 24 ianuarie 2003 (*republicată*) Codul muncii*).
 • Normele de igienă privind unităţile pentru ocrotirea, educarea şi instruirea copiilor şi tinerilor aprobate prin ORDINUL nr. 1.955 din 18 octombrie 1995(*actualizat*).

 

Tematica de concurs:

 

 • Reguli de efectuare a curăţeniei.
 • Noţiuni fundamentale de igienă.
 • Reglementări privind securitatea muncii.
 • Reglementări privind apararea împotriva incendiilor .
 • Capitolul 3, Compartimentul administrativ, Sectiunea 1, Organizare si responsabilitati din Regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar.

 

 

 

 

 

 

 

PROBA SCRISĂ

Proba scrisă va consta în testarea cunoştinţelor teoretice ale candidatului în vederea ocupării postului vacant.

 

PROBA PRACTICĂ

Proba practică va consta  în testarea abilităților și aptitudinilor practice ale candidatului în vederea ocupării postului vacant .

Proba practică se va desfășura  pe baza unui plan stabilit de comisia de concurs, care va include următoarele criterii de evaluare:

 1. a) capacitatea de adaptare;
 2. b) capacitatea de gestionare a situațiilor dificile;
 3. c) îndemânare și abilitate în realizarea cerințelor practice;
 4. d) capacitatea de comunicare;
 5. e) capacitatea de gestionare a resurselor alocate pentru desfășurarea probei practice.

 

PROBA INTERVIULUI

În cadrul interviului se vor testa abilitățile, aptitudinile și motivația candidaților.

Proba interviului poate fi susținută doar de către acei candidați declarați admiși la proba practică.

Interviul se va  realiza conform planului de interviu întocmit de comisia de concurs, în ziua desfășurării acestei probe, pe baza criteriilor de evaluare.

Criteriile de evaluare pentru stabilirea interviului sunt:

 1. a) abilități și cunoștințe impuse de funcție;
 2. b) capacitatea de analiză și sinteză;
 3. c) motivația candidatului;
 4. d) comportamentul în situațiile de criză;
 5. e) inițiativă și creativitate.

Fiecare membru al comisiei de concurs va adresa întrebări candidatului.

Nu se vor  adresa întrebări referitoare la opiniile politice ale candidatului, activitatea sindicală, religie, etnie, starea  materială, originea socială sau care pot constitui discriminare pe criterii de sex.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CALENDARUL DE DESFĂŞURARE A CONCURSULUI

 

Depunerea dosarelor:  11 mai 2016, ora 14:00, la secretariatul şcolii.

Selecţia dosarelor : 13 mai 2016.

Afişarea rezultatelor selectării dosarelor de înscriere: 16 mai 2016.

Depunerea contestaţiilor cu privire la selecţia dosarelor: 17 mai 2016, intre orele 10:00- 14:00, la secretariatul şcolii

Analiza contestaţiilor şi  afişarea rezultatelor  contestaţiilor depuse  pentru selecţia dosarelor:

 18 mai 2016.

Proba scrisă: 19 mai 2016,  ora 10:00 – 12:00 .

Afişarea rezultatelor obţinute la proba scrisă: 20 mai 2016.

Depunerea contestaţiilor la proba scrisă: 23 mai 2016, intre orele 10:00- 14:00 , la secretariatul şcolii.

Rezolvarea contestaţiilor la proba scrisă şi afişarea rezultatelor contestaţiilor la proba scrisă:

24 mai 2016.

Proba practică: 25 mai 2016, între orele 10:00 -12:00.

Afişarea rezultatelor obţinute la proba practică: 26 mai 2016.

 

Depunerea contestaţiilor la proba practică: 27 mai 2016, intre orele 10:00- 14:00, la secretariatul şcolii.

Rezolvarea contestaţiilor la proba practică şi afişarea rezultatelor contestaţiilor la proba practică: 30 mai 2016, aceeaşi zi, ora 14:00.

Interviu: 31 mai2016, ora 10:00.

Afişarea rezultatelor obţinute la interviu : 1 iunie 2016 .

Depunerea contestaţiilor pentru interviu: 2 iunie 2016, intre orele 10:00- 14:00 , la secretariatul şcolii

Rezolvarea contestaţiilor la interviu şi afişarea rezultatelor contestaţiilor la interviu:

3 iunie 2016, ora 14:00.

Afisarea rezultatelor finale: 6 iunie 2016.

 

 

Relaţii suplimentare la sediul Școlii gimnaziale ,,prof.Lucian Pavel” Oltenița,

Str. Cuza Vodă, nr. 36, municipiul Olteniţa, judeţul Călăraşi, telefon : 0242/ 515721

 

 

Angajator:                        Şcoala gimnazială ,,prof. Lucian Pavel” Olteniţa

Tip angajator:                  Instituţie publică de învăţământ

Categoria postului:         Funcţie contractuală

Judeţ:                                 Călăraşi

Tipul postului:                  Permanent

Compartimentul:             Nedidactic

Nivelul postului:                              Funcţie de execuţie

 

 

AFIŞAT AZI, 25 aprilie 2016

PREȘEDINTE COMISIE CONCURS,

Prof.Eclemea Paula                                        CERERE TIP

Domnule Director,

 

 

Subsemnatul / a ________________________________, fiul / fiica lui ______________ şi  al ____________________________, având CNP-ul : ____________________________,  născut / născută în localitatea: __________, judeţul ______________________, strada :______________, nr. _____, bl. _____, sc. ______, et. _____ ap. _____ telefon ________________________, va rog sa binevoiti a-mi aproba prezenta cerere prin care solicit înscrierea  la concursul   pentru ocuparea  postului vacant  de _______________.

 

 

 

Data:___________________                                                                                Semnatura,

DECLARAŢIE PE PROPRIE RĂSPUNDERE

 

 

Subsemnatul / a ________________________________, fiul / fiica lui ______________ şi  al ____________________________, având CNP-ul : ____________________________,  născut / născută în localitatea: __________, judeţul ______________________, strada :______________, nr. _____, bl. _____, sc. ______, et. _____ ap. _____ telefon ________________________,DECLAR pe proprie răspundere, cunoscând prevederile Codului penal Român cu privire la falsul în declaraţii, că nu am fost, nu sunt urmărit penal şi nu am cunoştinţă că a început urmărire penală împotriva mea.

 

FIŞA POSTULUI

ÎNGRIJITOR CURĂŢENIE

 

In temeiul Legii nr.53/2003 – codul muncii   se incheie astăzi,____ 2016 prezenta Fisa a postului:

 

Denumire post: Ingrijitor I

Cod C.O.R. . 911201

 

OBIECTIVELE SPECIFICE ALE ACTIVITĂŢII DE MUNCĂ: sprijinirea procesului de îngrijire şi educare a elevilor între 6 şi 18 ani

Compartimentul: nedidactic

NIVELUL POSTULUI: de execuţie

CERINTE:

Pregatirea profesionala: Liceul

RELAŢII DE MUNCĂ:

 1. a) Ierarhice: este subordonat directorului , sefului serviciu tehnic, economic si administrativ, sefului de birou.
 2. b) Funtionale: ISJ Calarasi, Primaria munciipiului Oltentia si alte unitati de invatamant.
 3. c) De colaborare : Colaboreaza cu cadrele didactice, didactice auxiliare si cu întreg personalul nedidactic

Numele sefului ierarhic:

1.PIRNAC EMIL-MARIN, Director

 

CAPITOLUL 1: – Sarcinile de serviciu obligatorii, reprezentand 1 norma de baza corespunzatoare unei parti de 100% din salariul de baza, stabilite la data de___________.2016.

 

SARCINI DE SERVICIU:

 1. Gestionează bunurile:
  1. preia sub inventar de la directorul scolii bunurile din clase, holuri, spaţii sanitare şi răspunde de păstrarea şi folosirea lor în condiţii normale;
  2. preia materialele pentru curăţenie;
 2. răspunde de bunurile personale ale elevilor aflate în sălile de clasă pe perioada cât aceştia sunt la alte activităţi.Efectuează lucrări de îngrijire a sectorului repartizat pentru desfasurarea activitatii:
 • ştergerea prafului, măturat, spălat;
 • scuturarea preşurilor (unde este cazul);
 • spălatul uşilor, geamurilor, chiuvetelor, faianţei, mozaicurilor;
 • spalarea perdelelor, covoarelor, fetelor de masa;
 • curatenie la bucatarie ori de cate ori este nevoie;
 • păstrarea instalaţiilor sanitare în condiţii normale de funcţionare;
 • curatarea centralei termice, precum si pastrarea in ordine a spatiului unde este amplasata centrala termica;
 • execută lucrări de vopsire, vopsirea copacilor, a claselor (când este cazul);
 • curăţenia sălilor de clasă (zilnic);
 • curatenia curtilor interioare- cosirea ierbii din curte, amenajarea spatiilor verzi( plantarea de flori)
 • sa nu consume bauturi alcoolice in timpul programului de lucru.
 • sa se comporte civilizat fata de cadrele de conducere si colegii de munca.
 1. Conservă bunurile:
 • Controlează zilnic uşile, geamurile, mobilierul, robinetele şi semnalează defecţiunile constatate profesorului de serviciu
 • Zilnic profesorul de serviciu va consemna stadiu in care s-a efectuat curatenia si este mentionat intr-un caiet intitulat Caiet de serviciu.
 • Neconsemnarea zilnica in caietul de serviciu de catre profesorul de serviciu a starii de curatenie gasita atrage dupa sine nepontarea zilei respective.
 • In caietul de serviciu a ingrijitorului va fi consemnata ziua, profesorul de serviciu, precum si curatenia pentru ziua respective. In cazul constatarii unor nereguli se va consemna neregula.
 • Repetarea constanta a aceleiasi nereguli atrage dupa sine constituirea unei comisii de analizarea a motivelor pentru care s-a facut aceea neregula si ulterior, daca se repeta se vor aplica sanctiuni prevazute in prezenta fisa a postului
 • Din comisie va face parte membrii ai Consiliului de Administartie.

PROGRAMUL ZILNIC

IN FUNCTIE DE SCHIMBUL IN CARE LUCREAZA:

 • 07-08 – ştersul prafului în sălile de clasa, grup sanitar , holuri, cabinete metodice,birouri.

-măturarea trotuarelor, a curţii,

 • 08-14-curăţenie curentă pe holuri, grupuri sanitare,în curte;

-ştergerea bancilor;

 • 12-15- pentru invatamantul primar : efectuarea curăţeniei în sălile de clasa, aspirarea tuturor spaţiilor,

-verificarea tuturor aparatelor, instalaţiilor, uşilor şi geamurilor;

 

 • 14- 21-pentru invatamantul gimnazial: efectuarea curăţeniei în sălile de clasa, aspirarea tuturor spaţiilor,

-verificarea tuturor aparatelor, instalaţiilor, uşilor şi geamurilor din unitate.

 

 

DIFICULTATEA OPERAŢIUNILOR SPECIFICE POSTULUI:

a).Complexitatea postului:

executarea curăţeniei şi a dezinfecţiei;

b).Necesitatea unor aptitudini deosebite:

afectivitate faţă de elevi;

-empatie ;

-capacitatea de organizare a muncii;

c).Condiţiile fizice ale muncii:

-activitatea îngrijitoarei de curăţenie se desfăşoară in toată scoala, iar atunci când situaţie o cere la clasa, în curte, acolo unde este nevoie de ea;

 

 

 

RESPONSABILITATEA IMPLICATĂ DE POST:

-asumarea responsabilităţii în îngrijirea copiilor şi asigurarea securităţii acestora;

-asumarea responsabilităţii în păstrarea şi întreţinerea curăţeniei, a materialelor şi a mijloacelor din dotare;

SFERA DE RELAŢII:

a).Gradul de solicitare din partea unităţii:

respectarea Regulamentului de ordine interioară;

-participarea la instructajul de protecţia muncii şi P.S.I.;

-participarea la instructaje de cunoaştere şi aplicare a normelor igienico-sanitare;

– efectuează controale medicale periodice.

b).Gradul de solicitare din partea părinţilor:

manifestă solicitudine faţă de părinţii elevilor;

c).Gradul de implicare în executarea atribuţiilor de serviciu:

-utilizarea în mod eficient a resurselor puse la dispoziţia: echipamente, materiale de curăţenie şi dezinfecţie;

-răspunde cu promptitudine sarcinilor date de conducerea unităţii;

-aduce la cunoştinţa şefului de compartiment orice disfuncţionalităţi apărute în sectorul respectiv;

-posedă abilităţi de muncă în echipă.

d).Comportamentul şi conduita:

-să aibă un comportament şi o conduită adecvată unei instituţii de învăţământ atât faţă de elevi, cât şi faţă de colegi;

-să manifeste respect faţă de elevul, care are nevoie de ocrotire , supraveghere.

PROGRAMUL DE LUCRU:

-schimbul I: 07-15;

schimbul II: 13-21;

SECTORUL DE CURĂŢENIE ŞI ÎNGRIJIRE:

Suprafaţa din următoarele spaţii:

-16 săli de grupă,

– laboratoare,

-holuri,

-cabinet metodic,

– birouri,

-grup sanitar elevi şi adulti,

-curtea şi spaţiul din jurul scolii,

-grupurile de flori şi spaţiu verde din jurul scolii,

 

 

Sanctiuni pentru nerespectarea fisei postului sau a anexelor acestora:
Sanctiuni

 

 1. Reducerea cu 10% a salariului net lunar in conditiile savarsirii urnatoarelor abateri:
  – Intarzieri repetate la program.
  – Plecari in timpul programului de lucru in interes personal fara aprobarea personalului din Consiliul de Conducere.
  – Comportare necuviincioasa fata de conducere sau colegi.
  – In cursul unei luni, pentru o absenta nemotivata.
  – Neexecutarea intocmai si la timp a sarcinilor primite.
  – Nepurtarea echipamentului de lucru si de protectie.
  2. Reducerea cu 20% a salariului net lunar, in conditiile urmatoarelor abateri:
  – Pentru doua absente nemotivate din cadrul unei luni.
  – Pentre refuzul de a executa sarcinile primite de la organele de conducere.
  3. Desfacerea contractului de munca se face, in conditiile savarsirii
  urmatoarelor abateri:
  – Pentru sustragerea de bunuri din cadrul scolii.
  – Pentru pagube materiale aduse societati (in aceste cazuri apelandu-se la Organele de Politie), sau prejudicii morale.
  – Lipsa de interes fata de bunul mers al unitatii.
  – Mai mult de 3 absente nemotivate in timpul unei luni.
  – Consumul de bauturi alcoolice in timpul programului de lucru.
  Toate obligatiile, drepturile si sanctiunile ce decurg din aceasta fisa a postului sunt valabile pentru intreaga perioada in care persoana este angajata.

 

 

ALTE   RESPONSABILITATI: responsabil cu gestionarea deşeurilor

 

Periodicitatea instruirii: -conform Lg.319/2006,sectiunea a  7-a .

Mediul de lucru: conform Legii nr.319/ 14.07.2006 , securitatii si sanatatii in munca si Normele de aplicare aprobate prin H.G.nr. 1425/2006.

 

 

 

 

DIRECTOR,                                         Responsabil resurse umane,                    

 

FIŞA POSTULUI

MUNCITOR CALIFICAT I

 

In temeiul Legii nr.53/2003 – codul muncii   se incheie astăzi,  _____________2016 ,   prezenta Fisa a postului:

1.Denumire post: Muncitor  calificat I

2.Grupa majora 72 …..Cod COR– Muncitori calificati si asimilati

3.Compartimentul: nedidactic

4.NIVELUL POSTULUI:de execuţie

5.Numele si prenumele:

6.CERINTE:

Pregatirea profesionala: Liceul+ Curs de initiere/perfectionare/specializare  FOCHIST pentru cazane de apa calda si cazane de abur de joasa presiune(cod COR- 816106); categoria de calificare 5 sau 6/ muncitor calificat I.

Vechime, la data de 01.06.2016 : peste 9 ani vechime in meserie,

7.RELAŢII DE MUNCĂ:

 1. a) Ierarhice: este subordonat directorului
 2. b) Functionale: ISJ Calarasi, Primaria municipiului Oltenita,alte unitati de invatamant.
 3. c) De colaborare : Colaboreaza cu personalul didactic,didactic auxiliar si nedidactic

8.Numele sefului ierarhic: PIRNAC EMIL-MARIN, directorul scolii

 

CAPITOLUL 1: – Sarcinile de serviciu obligatorii, reprezentand 1 norma de baza corespunzatoare unei parti de 100% din salariul de baza, stabilite la data de  :______2016

 

9.SARCINI DE SERVICIU:

 • ingrijeste si raspunde de buna functionare a instalatiei de incalzire, a instalatiei electrice si sanitare ;
 • executa reparatiile curente si lucrarile de intretinere necesare,la instalatiile si inventarul scolii ;
 • efectueaza lucrari de intretinere si reparare curenta a localurilor scolii ;
 • ingrijeste de intretinerea bazei sportive si a parcului scolii ;
 • in perioada vacantelor realizeaza, impreuna cu ingrijitorii, lucrari de intretinere , zugraveli usoare, vopsitul lemnariei, igienizarea localurilor in vederea deschiderii in bune conditii a anului scolar sau a semestrelor scolare ;
 • ingrijeste si raspunde de obiectele de inventar din centrala si asigura securitatea lor ;
 • manifesta grija fata de imaginea institutiei (tinuta, comportament, disciplina organizatorica) ;
 • initiativa prezentarii de solutii

 

10.Sanctiuni pentru nerespectarea fisei postului sau a anexelor acestora:
Sanctiuni

 1. Reducerea cu 10% a salariului net lunar in conditiile savarsirii urnatoarelor abateri:
  – Intarzieri repetate la program.
  – Plecari in timpul programului de lucru in interes personal fara aprobarea personalului din Consiliul de Conducere.
  – Comportare necuviincioasa fata de conducere sau colegi.
  – In cursul unei luni, pentru o absenta nemotivata.
  – Neexecutarea intocmai si la timp a sarcinilor primite.
  – Nepurtarea echipamentului de lucru si de protectie.
  2. Reducerea cu 20% a salariului net lunar, in conditiile urmatoarelor abateri:
  – Pentru doua absente nemotivate din cadrul unei luni.
  – Pentre refuzul de a executa sarcinile primite de la organele de conducere.
  3. Desfacerea contractului de munca se face, in conditiile savarsirii
  urmatoarelor abateri:
  – Pentru sustragerea de bunuri din cadrul scolii.
  – Pentru pagube materiale aduse societati (in aceste cazuri apelandu-se la Organele de Politie), sau prejudicii morale.
  – Lipsa de interes fata de bunul mers al unitatii.
  – Mai mult de 3 absente nemotivate in timpul unei luni.
  – Consumul de bauturi alcoolice in timpul programului de lucru.
  Toate obligatiile, drepturile si sanctiunile ce decurg din aceasta fisa a postului sunt valabile pentru intreaga perioada in care persoana este angajata.

 

11.ALTE   RESPONSABILITATI:

Membru in:     Comisia tehnica pentru situatii de urgenta ;

Comisia de inventariere anuala;

 

12.Periodicitatea instruirii: -conform Lg.319/2006,sectiunea a  7-a .

13.Programul de lucru:

iunie – octombrie  2016 :                                                      700– 1500

sezonul rece, noiembrie 2016 – martie 2017 :                    600-1400

aprilie – iunie   2016 :                                                            700– 1500

 

14.Mediul de lucru: conform Legii nr.319/ 14.07.2006 , securitatii si sanatatii in munca si Normele de aplicare aprobate prin H.G.nr. 1425/2006.

 

 

DIRECTOR,                                      Responsabil resurse umane,                       

 

 

FISA DE EVALUARE

a performantelor profesionale individuale ale personalului contractual

 

 

Numele si prenumele persoanei evaluate:

Functia:

Numele si prenumele evaluatorului:

Perioada evaluata: de la                     pana la

 

 

Criteriile de valuare Nota
1.cunostinte si experienta 5
2.complexitate, creativitate si diversitatea activitatilor 5
3.contacte si comunicare 5
4.conditii de munca 5
5.incompatibilitati si regimuri speciale 5
Suplimentar pentru functiile de conducere:
6.judecata si impactul deciziilor
7.influenta, coordonare si supervizare

 

Nota finala a evaluarii:

 

Calificativul final al evaluarii:

 

Programele de instruire recomandate sa fie urmate in urmatoarea perioada pentru care se va face evaluarea:

1.____________________________________________________________________________

2.____________________________________________________________________________

3.____________________________________________________________________________

 

Cometariile persoanei evaluate (daca este cazul):

 

 

 

 

Numele si prenumele persoanei evaluate:

Semnatura persoanei evaluate:

Data:

 

Numele si prenumele evaluatorului:

Functia:

 

Semnatura evaluatorului:

 

Data:

 

 

Observatiile sau comentariile persoanei care contrasemneaza (daca este cazul):

 

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Numele si prenumele persoanei care contrasemneaza( daca este cazul):

Functia:

Semnatura persoanei care contrasemneaza:

 

Data:

 

Luarea la cunostinta de catre  persoana evaluata a fisei de evaluare dupa contrasemnare:

 

Semnatura persoanei evaluate:

 

Data: