PublicitateSocial

Liceul Teoretic „Neagoe Basarab” Olteniţa , cu sediul în localitatea Olteniţa, b-ld. Tineretului, nr.151, judeţul Călăraşi organizează concurs pentru ocuparea postului de administrator patrimoniu.

LIC. N.BASARABANUNŢ

Liceul Teoretic „Neagoe Basarab” Olteniţa , cu sediul în localitatea Olteniţa, b-ld. Tineretului, nr.151, judeţul Călăraşi organizează concurs pentru ocuparea postului de administrator patrimoniu.

 

Atribuţii principale ale postului:

– organizarea si gestionarea bazei materiale a unităţii de învăţământ

– gestionarea inventarului mobil si imobil al unităţii de învăţământ

– realizarea planificării activitătii de distribuire a materialelor si accesoriilor necesare desfăşurării activităţii personalului din unitatea de învăţământ

– elaborarea graficelor de activitate pentru personalul de îngrijire şi pază din unitatea de învăţământ

– asigurarea îndeplinirii formelor legale privind schimbarea destinaţiei bunurilor ce aparţin unităţii de învăţământ

– recuperarea/remedierea pagubelor materiale aflate în patrimoniul unităţii de învăţământ

– participarea la stagii de formare/cursuri de perfecţionare

 

Condiţii generale şi specifice necesare pentru ocupare postului

– Studii superioare  , inginer/subinginer/economist (conform Legii nr.1/2011);

– vechime: peste 5 ani;

Candidaţii vor depune dosarele de participare la concurs în termen de 10 zile lucrătoare de la publicarea anunţului în Monitorul Oficial, Partea a III-a la sediul Liceului Teoretic „Neagoe Basarab” Olteniţa (Nr.512/26 aprilie 2016) , respectiv pana pe data de 12 mai 2016

Dosarul de concurs care va cuprinde următoarele documente:

– cerere înscriere la concurs;

– Curriculum vitae – format european

– copie act identitate;

– copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care să ateste efectuarea unor specializări;

– copie carte de munca/ fila din registrul de evidenta a angajaţilor sau adeverinţă care să ateste vechimea în muncă/specialitate;
–  adeverinţă medicală de angajare care să ateste starea de sănătate corespunzătoare postului;

– cazier judiciar sau declaraţie pe proprie răspundere ca nu a suferit condamnări penale;

– caracterizare de la ultimul loc de muncă.

 

Etapele desfăşurării concursului:

  • Proba scrisă în data de 19.05.2016, ora 1000 ;
  • Interviu –  20.05.2016, ora 1000;
  • Afişarea rezultatelor 23.05.2016 , ora 900;
  • Depunerea contestaţiilor – 23.05.2016, până la ora 1200;
  • Afişarea rezultatelor finale – 24.05.2016, ora 1500.

Bibliografie:

LEGEA nr.22/1969, modificata si completata prin Legea 54/1994 privind angajarea gestionarilor, constituirea de garanţii şi răspunderea în legătură cu gestionarea bunurilor agenţilor economici, autorităţilor sau instituţiilor publice;

H.G nr. 276/2013 privind stabilirea valorii de intrare a mijloacelor fixe;

-Legea 82/1991 privind organizarea si conducerea contabilitatii;

O.M.F.P nr.2861/2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea şi efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii;

LEGEA  nr. 1/2011 Legea educaţiei naţionale;

ORDIN  nr. 4925/2005 pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar, modificata;

LEGEA  nr.319/2006 Legea securităţii şi sănătăţii în muncă cu modificările si completările ulterioare;

LEGEA nr.307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, cu modificările ulterioare;

LEGEA nr.333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor, actualizata;

D I R E C T O R,

PROF.LICHIARDOPOL CRISTIAN