RADIO TV OLTENITA
Social

LICEUL TEHNOLOGIC « NICOLAE BALCESCU » MUN. OLTENITA – JUD. CALARASI-ANGAJEAZA PAZNICI !

angajare

MINISTERUL EDUCATIEI NATIONALE SI CERCETARII STIINTIFICE

INSPECTORATUL SCOLAR AL JUDETULUI CALARASI

LICEUL TEHNOLOGIC << NICOLAE BALCESCU >>

MUN. OLTENITA – JUD. CALARASI

Sos. Portului nr. 3

TEL / FAX 515 792

e-mail : liceulnicolaebalcescu3@gmail.com

___________________________________________________________________________

DIRECTIA RESURSE UMANE

BIROUL SECRETARIAT

Nr.registratura 1325/06.05.2016

 

ANUNT

 1. A) POSTUL DE : PAZNIC – 3 posturi in cadrul Serviciului Paza al Liceului Tehnologic ,,Nicolae Balcescu ” Oltenita

o PERIOADA : NEDETERMINATA  ( ore zi/noapte)

 

 1. B) DOCUMENTE SOLICITATE PENTRU INTOCMIREA DOSARULUI DE CONCURS:

 

Ø Cerere de inscriere la concurs adresata conducatorului unitatii ( formularul tipizat se gaseste la Biroul Personal);

Ø Copia actului de identitate sau orice alt document care sa ateste identitatea potrivit legii;

Ø Currriculum Vitae;

Ø Copiile documentelor care sa ateste nivelul studiilor si ale altor acte care atesta efectuarea unor specializari, precum si copiile documentelor care atesta indeplinirea conditiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau institutia publica;

Ø Carnetul de munca ( conform cu originalul ) sau dupa caz adeverintele care sa ateste vechimea in munca, in meserie sau in specialitatea studiilor;

Ø Recomandare de la ultimul loc de munca sau din partea unor persoane care pot da relatii privind profilul profesional si moral al candidatului;

Ø Cazierul judiciar sau o declaratie pe propria raspundere ca nu are antecedente penale care sa-l faca incompatibil cu functia pentru care candideaza ;

Ø Fisa de aptitudine – Medicina Muncii ;

Ø Alte documente relevante pentru desfasurarea concursului;

Documentele se vor depune la secretariatul unitatii  in intervalul orar 1000 – 1400 , de Luni pana Vineri ;

 

 1. C) Condițiile generale de ocupare a postului de paznic :
 2. Studii minime pentru ocuparea postului: invatamant secundar inferior ( 10 cls ) .
 3. Competențe minime:

 Studii : inv. secundar inferior ( 10 cls ) .

 Atestat de paza.

 

 1. D) Conditii necesare: Studii , aviz medical.

 

 1. E) Condițiile specifice postului de paznic :

 

 Este subordonat Şefului Serviciului ( administrator )

 Este direct raspunzător de îndeplinirea întocmai a atribuţiilor şi prevederilor sarcinilor de serviciu stabilite în prezenta fişă.

 Este direct raspunzător de pastrarea bunurilor materiale sau de altă natură pe care le are în pază în starea în care le-au fost încredinţate;

 1. F) Tipul probelor de concurs:

 

Pentru ocuparea posturilor solicităm următoarele probe de concurs :

Probă scrisă

Probă tip interviu

 

 1. G) Bibliografia si Tematica sunt cele anexate.

 

 1. H) CONCURSUL : în data de 31.05.2016 , ora 1000 – proba scrisa

                                                                         ora 1400 – proba interviu

Locul de derulare a concursului: Liceul Tehnologic ,,Nicolae Balcescu ” Oltenita, jud. Calarasi str. Portului , nr. 3  

Afisarea rezultatelor partiale : 01.06.2016 , pana la ora 1600 .

Depunerea contestatiilor : 02.06.2016 , intre orele 1000 – 1400 , la secretariatul unitatii scolare .

Afisarea rezultatelor finale : 03.06.2016 , pana la ora 1600 .

 

o DOSARELE de concurs se depun la secretariatul unitatii până la data de 23.05.2016 , intre orele 1000 – 1400 .

 

 

 

D I R E C T O R,

Prof. Elena B ECHERU

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MINISTERUL EDUCATIEI NATIONALE SI CERCETARII STIINTIFICE

INSPECTORATUL SCOLAR AL JUDETULUI CALARASI

LICEUL TEHNOLOGIC << NICOLAE BALCESCU >>

MUN. OLTENITA – JUD. CALARASI

Sos. Portului nr. 3

TEL / FAX 515 792

e-mail : liceulnicolaebalcescu3@gmail.com

___________________________________________________________________________

 

BIBLIOGRAFIE  AGENT PAZA / PAZNIC

 • LEGEA nr. 333 din 8 iulie 2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor
 • HOTĂRÂREA nr. 301 din 11 aprilie 2012 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor

 

 

TEMATICA

TEMA1: SISTEMUL DE PAZĂ ŞI DISPOZITIVUL DE PAZĂ

TEMA 2: MIJLOACE TEHNICE FOLOSITE IN PAZA

TEMA3: POSTUL ŞI AGENTUL DE PAZĂ

TEMA 4 : OBLIGAŢIILE ŞI DREPTURILE PERSONALULUI DE PAZĂ

TEMA 5 : ATRIBUŢIILE Şl RĂSPUNDERILE PERSONALULUI DIN SERVICIUL DE PAZĂ

TEMA 6 :DOCUMENTELE SPECIFICE NECESARE EXECUTĂRII ŞI EVIDENŢEI SERVICIULUI DE PAZĂ ŞI MODUL DE UTILIZARE A ACESTORA

TEMA 7 :ACCESUL ÎN OBIECTIV. CONTROLUL PERSOANELOR, BAGAJELOR ŞI MIJLOACELOR DE TRANSPORT

TEMA 8 :PAZA TRANSPORTULUI DE VALORI IMPORTANTE . MODUL DE ACŢIUNE A AGENTULUI DE PAZA IN DIVERSE SITUAŢII

TEMA 9.CUNOAŞTEREA ŞI FOLOSIREA MIJLOACELOR DE APĂRARE DIN DOTARE

TEMA 10 :PRINCIPALELE REGULI ŞI NORME DE COMPORTAMENT ALE AGENTULUI BE PAZĂ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MINISTERUL EDUCATIEI NATIONALE SI CERCETARII STIINTIFICE

INSPECTORATUL SCOLAR AL JUDETULUI CALARASI

LICEUL TEHNOLOGIC << NICOLAE BALCESCU >>

MUN. OLTENITA – JUD. CALARASI

Sos. Portului nr. 3

TEL / FAX 515 792

e-mail : liceulnicolaebalcescu3@gmail.com

___________________________________________________________________________

FIŞA POSTULUI

 

Denumirea postului: Paznic

Persoana încadrată:

 

 1. POZIŢIA POSTULUI ÎN STRUCTURA ORGANIZATORICĂ
 2. COMPARTIMENTUL
 3. a) denumirea compartimentului: Administrativ
 4. b) ce posturi cuprinde: Administrator , Paznici , Muncitori , Ingrijitori
 5. c) cui este subordonat: Director/ director adjunct , sefi compartimente , administrator
 6. POSTUL
 7. a) cui este subordonat: Administrator
 8. b) ce are în subordine (nr. de muncitori, pe functii etc.):

 

 1. OBIECTIVELE POSTULUI
Obiectivele din plan Contribuţia
1. Indicatori cantitativi:

-responsabil cu paza obiectivului încredinţat

-responsabil cu paza spaţiilor din incinta obiectivului precum şi verificarea instalaţiilor aferente şi a dotarilor;

Exigenţa maximă în indeplinirea sarcinilor de serviciu.
 

2. Indicatori calitativi:

-dovedirea exigenţei maxime în îndeplinirea sarcinilor de serviciu;

 

Exigenţa maxima în îndeplinirea sarcinilor de serviciu.

 

III. RELAŢII DE SERVICIU ALE POSTULUI

 

Cu cine? Functia/ compartimentul/ unitatea Ce fel de relatii In ce categorie de probleme
În cadrul organizaţiei Director/director adjunct

Sefi compartimente

 

Subordonare Respectarea dispoziţiilor, hotarârilor şi solicitărilor
                                Administrator                                Subordonare -Paza patrimoniului şi a bunurilor materiale

-Accesul în cladiri

-Respectarea legislaţiei în vigoare

                              Pers. nedid.                                Colaborare Comunicare probleme administrative
În afara organizaţiei ·       Politia mun. Oltenita

·       Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă

Colaborare Prevenirea faptelor ce ar putea aduce prejudicii bunurilor sau persoanelor

 

 1. ROLUL POSTULUI

 

 1. Raspunde de paza întregului patrimoniu încredinţat.
 2. Raspunde de controlul accesului în obiectiv, atat a persoanelor cat şi a autovehiculelor .
 3. Raspunde de gestionarea modului de utilizare a mijloacelor tehnice de alarmare, a sistemelor CCTV şi al instalaţiilor de prevenire şi stingere a incendiilor din obiectiv.

 

 1. CE MIJLOACE SUNT ÎNCREDINŢATE POSTULUI

(instalaţii, utilaje, aparate, unelte, materiale)

 1. Dotari ale postului (mobilier, telefon, registre specifice ).
 2. Instalaţiile existente în patrimoniul încredinţat (camere video, instalaţii de semnalizare şi alarmare împotriva efracţiei, instalaţii de avertizare în caz de incendiu).

 

 1. SARCINILE POSTULUI
 2. Generale:

 Respectarea cu stricteţe a programului de lucru şi folosirea integrală şi eficientă a timpului de lucru.

 Respectarea normelor şi instrucţiunilor referitoare la desfăşurarea relaţiilor de muncă.

 Respectarea regulamentelor interne şi a contractului individual de muncă.

 1. Specifice:

 Este subordonat Şefului Serviciului

 Este direct raspunzător de îndeplinirea întocmai a atribuţiilor şi prevederilor sarcinilor de serviciu stabilite în prezenta fişă

 Este direct raspunzător de pastrarea bunurilor materiale sau de altă natură pe care le are în pază în starea în care le-au fost încredinţate;

 1. Particulare:

Atribuţiile agenţilor de pază sunt prezentate în consemnele generale şi particulare ale posturilor în Capitolul V al Planului de Pază

 

CONSEMNUL GENERAL :

Membri dispozitivului de pază şi protecţie sunt obligaţi să presteze astfel serviciul încat să asigure protecţia obiectivului încredinţat şi să cunoască situaţia operativa în fiecare moment al îndeplinirii misiunii, precum şi modalitaţile de intervenţie în caz de pericol iminent asupra obiectivului ori a personalului acestuia;

– Să cunoască specificul unitaţii, obiectul de activitate, locurile şi punctele cu acces limitat, în conformitate cu Legea nr.319 din 14 iulie 2006 securitaţii şi sanataţii în munca;

– Să realizeze intervenţia operativă pentru evitarea sau curmarea unor acte de amenintare ce ar putea interveni din afara ori dinauntrul obiectivului ori ca urmare a unor pericole determinate de calamităţi naturale ori cazuri fortuite;

– Să acţioneze pentru asigurarea unei pregătiri de cultură generală şi specifică prestării serviciilor de protecţie şi pază la nivelul cerut de îndeplinirea ireprosabila a sarcinilor;

– Să asigure respectarea principiilor de bază care permit desfăsurarea unei activităţi corespunzătoare : să nu doarmă în post , să nu se uite la TV.

– Să nu acţioneze în forţă decât dacă toate celelalte metode şi procedee nu au dat rezultate sau atunci când acţiunile de atac se savârşesc prin surprindere;

– Să se prezinte la serviciu în condiţii corespunzătoare pentru îndeplinirea indatoririlor ce ii revin, sa nu fie sub influenţa alcoolului, să nu introducă şi să nu consume băuturi alcoolice în timpul serviciului .

– La efectuarea schimbului se verifică de către agentii de pază toate echipamentele existente în post, după care se consemnează în registrul de procese verbale;

– Să cunoască locurile şi punctele vulnerabile din perimetrul postului pentru a preveni producerea oricaror fapte de natură să aducă prejudicii obiectivului păzit;

– Se interzice părăsirea postului.

– Să pazească cu vigilenţă obiectivul şi bunurile primite în pază şi să asigure integritatea acestora;

– Să cunoască prevederile legale privind accesul în obiectiv şi regulile stabilite în planul de pază ;

– Să cunoască personalul din conducerea unităţii beneficiare;

– Să ia toate măsurile ce decurg din Legea 307/2006 pentru prevenirea producerii de incendii, explozii , inundaţii, verificând existenţa unor surse ce le-ar putea declansa. La izbucnirea unui incendiu sau în caz de calamitate naturală să incunostinteze de îndata organele abilitate precum si conducerea Universitaţii.

 

CONSEMNUL PARTICULAR AL POSTULUI :

Pentru asigurarea securităţii obiectivului , instalaţiilor şi bunurilor din obiectiv, personalul de pază va respecta urmatoarele sarcini de serviciu:

– Să se prezinte la serviciu cu 15 minute mai devreme pentru preluarea postului, pentru a se informa despre situaţia postului şi a dispoziţiilor noi primite cu caracter temporar sau permanent;

– Să se prezinte la serviciu într-o ţinută ingrijită, încalţaminte curată, să fie tuns, barbierit şi odihnit;

– Să poarte obligatoriu uniforma de pază în timpul serviciului, însoţită de ecusonul de identificare.

– Se interzice prezenţa la serviciu sub influenta bauturilor alcoolice , precum şi consumul acestora în timpul executării serviciului;

– Nu se păraseşte postul de pază înainte de venirea schimbului;

– În timpul serviciului , agentul de pază este obligat să aplice prevederile LEGII nr. 333 din 8 iulie 2003 (*actualizată*), dispoziţiile conducerii şi aplicarea instructajelor de pregătire profesională;

– Să asigure accesul în obiectiv prin executarea legitimării persoanelor;

– Să verifice sistemele tehnice de pază din obiectiv;

– Să verifice dotarea şi funcţionarea mijloacelor de stingere a incendiilor;

– Să respecte planificările conform Codului Muncii, Art. 114; 115.

– Să nu permită parcarea autovehiculelor în fata intrărilor în obiective.

– După ora 22:00 să execute rondul şi controlul obiectivului.

– Să permită accesul în obiectiv numai în conformitate cu dispoziţiile legale stabilite în Planul de Pază.

– Predă cheile de la încăperi numai angajaţilor care au acces la încaperea de la care s-a solicitat cheia . Din acest punct de vedere , agentul de paza este obligat să cunoască toţi angajaţii din obiectiv şi locul lor de muncă.

– Deasemeni ,posturile de pază pe raza cărora este reglementat accesul mijloacelor de transport auto , agentul de pază execută controlul ori de cate ori intră şi ies din obiectiv (materiale, aparate şi alte bunuri) vor fi verificate pe baza actelor de insoţire , după care se efectuează inregistrarea în registrul de evidentă auto de la postul de pază.

– Agentul de pază în timpul executării serviciului va supraveghea tot timpul accesul în obiectiv.

– Interzice intrarea angajaţilor la locul de munca dupa orele de program, a elevilor dupa inceperea orelor de curs ,deasemeni interzice ramanerea pe mai departe la locul de munca dupa orele de program, fara a avea o prealabilă aprobare scrisă.

– Este interzisă intrarea persoanelor straine în obiectiv cu bunuri pentru a fi comercializate.

– La ieşire din post , agentul de pază este obligat să predea spaţiile aferente obiectivului curate( maturate, stropite, curaţate de zăpadă).

 1. Obligaţii si Restricţii: – nu execută nici o sarcină suplimentară legată de activitatea sa decât dacă ea vine de la persoanele autorizate şi dacă vine pe cale ierarhică şi se incadrează în prevederile legale; – să asigure păstrarea secretului profesional privind activităţile ce se desfăsoară în cadrul spaţiului de lucru; – este strict interzisă consumarea de băuturi alcoolice înainte de intrarea în serviciu sau pe timpul serviciului;

 

VII. DEPLASARI CURENTE

 

 1. În raza unitatii scolare

– În incinta obiectivului încredinţat în pază

 1. În afara unitatii

– nu

VIII. CE DOCUMENTE SEMNEAZĂ

 

– Proces verbal de predare-primire al serviciului

– Raport de eveniment

– Dispoziţii primite pe cale ierarhica

Periodicitatea: PERMANENT

 

 1. CONDITII DE LUCRU

 

 1. Locul de muncă: Obiectivele Liceului Tehnologic ,,Nicolae Balcescu ” Oltenita
 2. Programul de lucru

schimbul 1 – 12 ore/zi urmate de repaus 24 ore

schimbul 2 – 12 ore /zi din care 8 de noapte, urmate de repaus 48 ore

 1. Echipament de lucru şi protecţie: uniforma, ecuson de identificare
 2. Antidoturi: NU
 3. Riscuri de accidentare: rasturnarea accidentală a diverse echipamente tehnice, solicitare fizică, accidentari prin poziţionări în zone periculoase în timpul verificărilor (căi de acces auto), comportament socio-profesional necorespunzător (stări tensionate, agresiuni fizice si verbale), producerea de flăcări, flame, incendii provocate de nerespectarea prevederilor legale în domeniul PSI sau provocate de improvizaţii la echipamentele electrice.

 

 

 

 

 1. CONDITII DE OCUPARE A POSTULUI
 

Conditia

 

Obligatorie

Scoli necesare

– nivelul (felul scolii)

– meseria (profesia) si specialitatea

 

 

Inv. secundar inferior ( 10 cls)

Cursuri necesare

– felul cursului (calificare,), specialitatea, durata.

 

Atestat Agent Paza

Autorizari speciale necesare pentru exercitarea functiei Aviz medical, Aviz munca noapte,

Aviz psihologic,Cazier Judiciar