Social

GUVERNUL ROMÂNIEI -HOTĂRÂRE pentru aprobarea sprijinului financiar excepţional cu caracter temporar care se acordă producătorilor agricoli din sectorul fructe și legume

Având în vedere prevederile Regulamentului (UE) nr. 1.308/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 17 decembrie 2013 de instituire a unei organizări comune a pieţelor produselor agricole şi de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 922/72, (CEE) nr. 234/79, (CE) nr. 1.037/2001 şi (CE) nr. 1.234/2007 ale Consiliului şi ale Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 543/2011 al Comisiei din 7 iunie 2011 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1.234/2007 al Consiliului în ceea ce priveşte sectorul fructelor şi legumelor şi sectorul fructelor şi legumelor prelucrate, ale Regulamentului delegat (UE) nr. 1.031/2014 de stabilire a unor măsuri de sprijin excepţionale cu caracter temporar suplimentare pentru producătorii de anumite fructe şi legume, precum și ale Regulamentului delegat (UE) nr. 1.369/2015 al Comisiei din 7 august 2015 de modificare a Regulamentului delegat (UE) nr. 1.031/2014 de stabilire a unor măsuri de sprijin excepţionale cu caracter temporar suplimentare pentru producătorii de anumite fructe şi legume,
În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre,
Art.1- (1) Se aprobă sprijinul financiar excepţional cu caracter temporar pentru sectorul fructe și legume, care se acordă producătorilor agricoli pentru măsura retragerea de pe piață.
(2) Potrivit prevederilor art. 1 alin. (3), lit. c) din Regulamentul delegat (UE) nr. 1.031/2014 de stabilire a unor măsuri de sprijin excepţionale cu caracter temporar suplimentare pentru producătorii de anumite fructe şi legume, modificat prin Regulamentul delegat (UE) nr. 1.369/2015 al Comisiei din 7 august 2015, sprijinul financiar se acordă pentru măsura prevăzuta la alin. (1) defășurata în perioada 8 august 2015 – 18 septembrie 2015.
(3) Produsele pentru care se acorda acest sprijin financiar cu caracter temporar pentru sectorul fructe și legume sunt cele prevăzute la art. 1 alin. (2) din Regulamentul delegat (UE) nr. 1.031/2014 de stabilire a unor măsuri de sprijin excepţionale cu caracter temporar suplimentare pentru producătorii de anumite fructe şi legume, modificat prin Regulamentul delegat (UE) nr. 1.369/2015 al Comisiei din 7 august 2015.
Art.2 Potrivit prevederilor art. 1 alin. (1) din Regulamentul delegat (UE) nr. 1031/2014 al Comisiei, de stabilire a unor măsuri de sprijin excepţionale cu caracter temporar suplimentare pentru producătorii de anumite fructe şi legume, modificat prin Regulamentul delegat (UE) nr. 1.369/2015 al Comisiei din 7 august 2015, sprijinul financiar excepţional pentru plata măsurii prevazute la art. 1 alin. (1), se acordă următoarelor categorii de beneficiari:
a) organizaţii de producători din sectorul fructelor și legumelor recunoscute potrivit prevederilor art. 154 din Regulamentul (UE) nr. 1308/2013 al Parlamentului European și al Consiliului.
b) producători de fructe și legume care nu sunt membri ai unei organizaţii de producători recunoscute.
Art.3- (1) Valoarea maximă a sprijinului financiar excepțional cu caracter temporar necesar pentru plata măsurii prevăzute la art.1 alin. (1) este de 2.300.000 lei şi se asigură ca sprijin financiar aferent Fondului European de Garantare Agricolă – FEGA, prin bugetul Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale pe anul 2016.
(2) Plățile se fac în lei, la cursul de schimb euro-leu potrivit prevederilor art. 11 din Regulamentul delegat (UE) nr. 907/2014 al Comisiei din 11 martie 2014 de completare a Regulamentului UE nr. 1306/2013 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește agențiile de plăți și alte organisme, gestiunea financiară, verificarea și închiderea conturilor, garanțiile și utilizarea monedei euro, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (JOUE), seria L, nr. 225 din 28 august 2014.
(3) Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură efectuează plăţile până la data de 30 septembrie 2016, potrivit prevederilor art. 11 lit. c) din Regulamentul delegat (UE) nr. 1.031/2014 de stabilire a unor măsuri de sprijin excepţionale cu caracter temporar suplimentare pentru producătorii de anumite fructe şi legume, modificat prin Regulamentul delegat (UE) nr. 1.369/2015 al Comisiei din 7 august 2015.
PRIM – MINISTRU
Dacian Julien CIOLOȘ—SURSA–http://madr.ro/proiecte-de-acte-normative.html?start=20GUVERNUL ROMANIEI