DATELE CADASTRALE- GRATUIT, CÃTRE PRIMÃRII

LA SOLICITAREA INSTITUÞIEI PREFECTULUI-
DATELE CADASTRALE- GRATUIT,
CÃTRE PRIMÃRII
La sedinþa de lucru la
care Institutia
Prefectului a
convocat specialistii
însãrcinati cu
inventarierea
terenurilor disponibile
pe teritoriul judeþului
Cãlãrasi, în vederea
finalizãrii procesului
de restituire, în naturã
sau prin echivalent, a
imobilelor preluate în
mod abuziv în
perioada regimului comunist una dintre
problemele sesizate de cãtre comisiile locale de
aplicare a Legii 165/2013, a vizat transmiterea
fãrã platã, cãtre comisiile locale, din partea
O.C.P.I., a datelor cadastrale aduse la zi. Prin
urmare, Institutia Prefectului a transmis Agentiei
Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliarã
aceastã solicitare, la finele sãptãmânii trecute.
Demersul a fost încununat de succes. Sub
semnãtura Directorului General Adjunct Marcel
GRIGORE, Prefectului George IACOB i-a parvenit
acordul A.N.C.P.I. pentru furnizarea gratuitã a
unor informatii cadastrale cãtre comisiile locale.
Astfel, în cursul zilelor de 19 si 20 august 2013,
presedinþii comisiilor locale de aplicare a Legii
165/2013 privind mãsurile pentru finalizarea
procesului de restituire, în naturã sau prin
echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în
perioada regimului comunist în România, au
preluat datele susmentionate, puse la dispozitie
de cãtre O.C.P.I. Cãlãrasi. Aceastã decizie asigurã
un sprijin consistent pentru derularea eficientã si
cu costuri cât mai reduse a activitãtii de
inventariere a terenurilor aparþinând domeniului

public din judetul Cãlãrasi-SURSA-JURNALUL DE CALARASI

Error