PublicitateSocial

Care sunt modificările esenţiale aduse de noul Cod Fiscal?

COD FISCAL 2016Noul Cod fiscal a intrat în vigoare începând cu 1 ianuarie 2016. Noua lege aduce modificari importante in toate zonele fiscalitatii: impozit pe profit, TVA, microintreprinderi, impozit pe venit, contributii sociale, impozite si taxe locale.

Iata principalele modificari pe care le aduce:

A. Modificari Impozit pe profit

1. cota impozitului pe dividende scade de la 16% la 5%, incepand cu 1 ianuarie 2017;

2. introducerea definitiei pentru termenii “retinere la sursa” si pentru “impozite si contributii sociale cu retinere la sursa”, avand in vedere Decizia Curtii Constitutionale 363/2015 prin care art 6 din Legea 241/2005 pentru prevenirea si combaterea evaziunii fiscale a fost declarat neconstitutional;

3. simplificarea modului de calcul al cheltuielilor de protocol deductibile si a rezervei legale, prin raportare la rezultatul contabil, fara a se mai ajusta cu veniturile neimpozabile si cheltuielile aferente acestor venituri, cota de 2% ramanand aceeasi;

4. rezerva legala se determina prin raportare la rezultatul contabil (fara a se mai ajusta cu veniturile neimpozabile si cheltuielile aferente acestor venituri) si poate constitui element similar veniturilor, impozitata ca atare proportional, in cazul reducerii capitalului social;

5. in cazul cheltuielilor cu sponsorizarea, limita de 30/00 din cifra de afaceri a fost majorata la 50/00 din cifra de afaceri, celelalte conditii ramanand neschimbate;

6. cheltuielile sociale sunt deductibile in limita unei cote de pana la 5% (inainte, limita era de 2%), aplicata asupra valorii cheltuielilor cu salariile personalului;

7. in cazul deducerii ajustarilor pentru deprecierea creantelor, a fost eliminata conditia conform careia veniturile aferente creantelor trebuiau sa fie incluse in veniturile impozabile ale contribuabilului;

8. pierderile inregistrate la scoaterea din evidenta a creantelor sunt deductibilesi in cazul in care au fost incheiate contracte de asigurare pentru acele sume;

9. ajustarile pentru deprecierea mijloacelor fixe amortizabile pot fi considerate deductibile, daca se indeplinesc o serie de conditii (inainte, acestea erau nedeductibile integral);

10. modificari in stabilirea gradului de indatorare calculat in vederea deducerii cheltuielilor cu dobanzile si diferentele de curs valutar aferente anumitor imprumuturi; de asemenea, a fost redusa si rata dobanzii utilizata pentru imprumuturile in valuta de la 6% la 4%;

11. in cazul mijloacelor de transport (3.500 kg si 9 scaune), pentru cheltuielile reprezentand diferente de curs valutar inregistrate ca urmare a derularii unui contract de leasing , limita de 50% se aplica asupra pierderii nefavorabile de curs valutar, si nu asupra cheltuielilor inregistrate;

12. castigurile sau pierderile rezultate din vanzarea ori din scoaterea din functiune a mijloacelor de transport supuse limitarii de amortizare nu se determina in functie de valoarea fiscala a acestora, diminuata cu amortizarea fiscala ci se tine cont de valoarea contabila neamortizata;

13. dobanzile/majorarile de intarziere, amenzile, confiscarile si penalitatile, datorate catre autoritatile romane/straine sunt deductibile daca sunt aferente contractelor incheiate cu aceste autoritati;

14. cheltuielile efectuate in numele unui angajat la schemele de pensii facultative si cu primele de asigurare voluntara de sanatate, sunt integral deductibile pentru societate indiferent de suma (daca insa se depaseste limita de 400 euro/participant pentru fiecare dintre cele 2 cheltuieli, atunci sumele care depasesc acele limite sunt considerate venituri salariale);

15. introducerea unor noi criterii pentru ca cheltuielile cu bunurile de natura stocurilor sau cu mijloacele fixe amortizabile constatate lipsa din gestiune ori degradate, neimputabile sa fie deductibile fiscal (nu e obligatoriu sa fi fost asigurate, se accepta si daca au fost degradate calitativ si se face dovada distrugerii si daca au termen de valabilitate/expirare depasit);

16. cheltuielile inregistrate in evidenta contabila, indiferent de natura lor, dovedite ulterior ca fiind legate de fapte de coruptie sunt considerate nedeductibile;

17. cheltuielile deductibile sunt considerate cele efectuate in scopul desfasurarii activitatii economice, eliminandu-se lista de exemple din vechiul Cod fiscal (cheltuielile de transport si de cazare in tara si in strainatate, efectuate pentru salariati si administratori, cheltuielile de reclama si publicitate efectuate in scopul popularizarii firmei, produselor sau serviciilor, in baza unui contract scris, cheltuielile pentru marketing, studiul pietei, promovarea pe pietele existente sau noi, participarea la targuri si expozitii etc);

18. modificarea termenului de depunere a Formularului 014 pentru entitatile care opteaza sa isi modifice anul fiscal („15 zile de la data inceperii anului fiscal modificat”, in loc de „cel putin 30 de zile calendaristice inainte de inceputul anului fiscal modificat”);

19. in cazul celor care isi modifica anul fiscal, dreptul organului fiscal de a stabili impozitul pe profit se prescrie in termen de 5 ani incepand cu data de intai a lunii urmatoare celei in care se implinesc 6 luni de la incheierea anului fiscal pentru care se datoreaza obligatia fiscala;

20. eliminarea din categoria entitatilor supuse cotei speciale de impozit de 5% a celor care desfasoara activitati de natura pariurilor sportive;

21. deducerile fiscale prevazute in cazul cheltuielilor de cercetare-dezvoltareNU se recalculeaza in cazul nerealizarii obiectivelor proiectului de cercetare-dezvoltare;

22. in cazul scutirii de impozit a profitului reinvestit, a fost introdusa o noua categorie de active(calculatoare electronice si echipamente periferice, masini si aparate de casa, de control si de facturare, precum si in programe informatice – clasa 2.2.9 din Catalog);

23. la aplicarea facilitatii constand in scutirea de impozit a profitului reinvestit, in situatia in care in trimestrul in care activele sunt puse in functiune se inregistreaza pierdere contabila, iar in trimestrul urmator sau la sfarsitul anului se inregistreaza profit contabil, impozitul pe profit aferent profitului investit nu se recalculeaza;

24. dividendele primite de la o persoana juridica romana sunt neimpozabile, eliminandu-se astfel conditia introdusa la 1 ianuarie 2014 conform careia entitatea care primeste dividendele trebuie sa detina la data inregistrarii acestora, pe o perioada neintrerupta de 1 an, minimum 10% din capitalul social al persoanei juridice care distribuie dividende;

25. noi modificari in categoria veniturilor neimpozabile;

26. cultele religioase, institutiile de invatamant particular acreditate, precum si cele autorizate si asociatiile de proprietari sunt eliminate din categoria entitatilor scutite de impozit pe profit, dar veniturile enumerate in lege vor fi considerate nedeductibile;

27. corelarea tratamentului contabil cu cel fiscal in cazul erorilor inregistrate in contabilitate (semnificative sau nesemnificative);

28. se introduce termenul de „tranzactii transfrontaliere”, iar cele care sunt calificate ca fiind artificiale de organul fiscal competent NU vor face parte din domeniul de aplicare a conventiilor de evitare a dublei impuneri;

29. in cazul sediilor permanente, rezultatul fiscal se stabileste tinand cont de noi conditii.

30. in cazul contribuabililor care aplica sistemul de declarare si plata a impozitului pe profit anual, cu plati anticipate efectuate trimestrial, platile anticipate aferente trimestrului IV se declara si se platesc pana la data de 25 decembrie, respectiv pana la data de 25 a ultimei luni din anul fiscal modificat.

B. Modificari Microintreprinderi

1. entitatile care desfasoara activitati de explorare, dezvoltare, exploatare a zacamintelor petroliere si gazelor naturale NU pot fi microintreprinderi;

2. daca se depaseste plafonul de 65.000 euro sau ponderea veniturilor realizate din consultanta si management in veniturile totale este de peste 20% inclusiv, se datoreaza impozit pe profit incepand cu acel trimestru, luand in considerare veniturile obtinute si cheltuielile suportate incepand cu acel trimestru si nu de la inceputul anului fiscal cum se proceda anterior;

3. introducerea unei cote de impozitare reduse de 1%, cu indeplinirea anumitor conditii in ceea ce priveste numarul de salariati si perioada de angajare;

4. modificarea bazei impozabile in sensul eliminarii veniturilor din provizioane, ajustari pentru depreciere sau pentru pierdere de valoare, doar daca au fost recunoscute in categoria cheltuielilor nedeductibile la calculul profitului impozabil;

5. adaugarea la baza de impozitare a anumitor rezerve reduse sau anulate (din reevaluare, din facilitati fiscale), care au fost deduse la calculul profitului impozabil si nu au fost impozitate in perioada in care microintreprinderile au fost si platitoare de impozit pe profit;

6. modificarea regimului de la impozit profit la impozit pe venit se comunica organului fiscal pana la 31 martie inclusiv a anului urmator (anterior, termenul era 31 ianuarie a anului urmator);

7. persoanele juridice care se infiinteaza in cursul unui an fiscal trebuie sa comunice organului fiscal competent aplicarea regimului microintreprinderilor, in termen de 30 de zile de la infiintare, mentiunea din cererea de inregistrare la registrul comertului nemaifiind suficienta;

8. pentru declararea, retinerea si plata impozitului pe dividendele platite, catre o persoana juridica romana, microintreprinderile sunt obligate sa aplice aceleasi prevederi ca si entitatile platitoare de impozit pe profit (minim 10% din capital pe o perioada minima de 1 an).

C. Modificari Impozit pe venit

1. modificarea listei aferente veniturilor neimpozabile;

2. majorarea termenelor in care contribuabilul trebuie sa notifice organului fiscal inceperea sau incetarea unei activitati de la 15 zile la 30 de zile;

3. reducerea impozitului pe dividende de la 16% la 5%, incepand cu 1 ianuarie 2017;

4. modificarea definitiei activitatilor independente, in sensul includerii si a veniturilor din activitati de productie;

5. adaugarea unor noi elemente de cheltuieli deductibile integral in cazul activitatilor independente;

6. precizarea faptului cadeducerea cheltuielilor reprezentand contributii sociale obligatorii se efectueaza de organul fiscal competent la recalcularea venitului net anual/ pierderii nete anuale;

7. majorarea plafonului aferent cheltuielilor sociale pana la 5% din fondul de salarii (in loc de 2%);

8. cotizatiile platite asociatiilor profesionale sunt deductibile in limita a 4.000 euro anual, in loc de 2% aplicata la o baza de calcul;

9. la calculul venitului net din drepturile de proprietate intelectuala, inclusiv din crearea unor lucrari de arta monumentala, cota de cheltuieli forfetara este de 40% (in loc de 20% si 25%);

10. modificarea listei veniturilor pentru care platitorii persoane juridice sau alte entitati care conduc evidenta contabila au obligatia de a calcula, de a retine si de a vira impozit prin retinere la sursa, reprezentand plati anticipate; de asemenea, impozitul final retinut de 16% nu se mai aplica la venitul brut, ci la venitul brut din care se deduce cota forfetara de cheltuieli, dupa caz, si contributiile sociale obligatorii retinute la sursa.

11. in cazul capitolului aferent veniturilor salariale, posibilitatea de acordare a diurnei si administratorilor, nu doar salariatilor;

12. neimpozitarea tichetelorcadou acordate acordate cu ocazia evenimentelor speciale (Paste, 1 iunie, Craciun si 8 martie);

13. cadourile si tichetele cadou oferite in situatiile de mai sus sunt neimpozabile pentru TOTI salariatii, nu doar pentru copiii angajatilor;

14. eliminarea avantajelor sub forma utilizarii in scop personal a vehiculelor pentru care cheltuielile sunt deductibile in cota de 50% din categoria avantajelor in natura;

15. majorarea sumelor acordate sub forma de deducere personala;

16. copiii minori ai contribuabilului, sunt considerati intretinuti.In acest caz,suma reprezentand deducerea personala se atribuie fiecarui contribuabil in intretinerea caruia/carora se afla acestia;

17. modificarea regulilor de determinare a impozitului pe veniturile din salarii;

18. in cazul veniturilor din cedarea folosintei bunurilor, inclusiv arenda, majorarea cotei de cheltuieli forfetara de la 25% la 40%;

19. majorarea plafonului neimpozabil in cazul veniturilor din pensii de la 1.000 lei la 1.050 lei, urmand ca apoi, in urmatorii 3 ani, sa creasca cu cate 50 de lei/an pana cand ajunge la plafonul de 1.200 lei;

20. in cazul veniturilor din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal, notarii vor notifica organelor fiscale acea tranzactie in care valoarea declarata este inferioara valorii minime stabilite prin studiul de piata realizat de catre camerele notarilor publici;

21. majorarea termenului de recuperare a pierderii fiscale de la 5 ani la 7 ani in cazul veniturilor obtinute din activitati independente, cedarea folosintei bunurilor si din activitati agricole, silvicultura si piscicultura.

D. Modificari Contributii sociale

1. includerea veniturilor din activitati independente in categoria asupra carora se aplica contributia la asigurarile sociale (CAS), chiar daca se obtin si venituri de natura salariala;

2. cadourile si tichetele cadou oferite cu anumite ocazii nu intra in baza de calcul a contributiilor sociale pentru TOTI salariatii, nu doar pentru copiii angajatilor;

3. pentru persoanele fizice care realizeaza venituri din activitati independente in sistem real, baza lunara de calcul al CAS, in cazul platilor anticipate, o reprezinta echivalentul a 35% din castigul salarial mediu brut, urmand ca la regularizare sa se achite si diferentelepana la nivelul plafonului maxim lunar echivalent a 5 salarii medii brute;

4. pentru veniturile din drepturi de proprietate intelectuala pentru care impozitul pe venit se retine la sursa, baza lunara de calcul al CAS o reprezinta diferenta dintre venitul brut si cheltuiala determinata prin aplicarea cotei de 40% asupra venitului brut si nu poate fi mai mare decat echivalentul a de 5 ori castigul salarial mediu brut, in vigoare in luna pentru care se datoreaza contributia;

5. obligatiile de plata a CAS se stabilesc prin aplicarea cotei pentru contributia individuala (10,5%) asupra bazelor de calcul, insa contribuabilii POT OPTA pentru cota integrala de CAS corespunzatoare conditiilor normale de munca, respectiv 26,3%;

6. incepand cu 1 ianuarie 2017, in cazul veniturilor salariale, daca totalul veniturilor obtinute lunar este mai mare decat valoarea a de 5 ori castigul salarial mediu brut, CASS individuala se calculeaza in limita acestui plafon;

7. pentru persoanele fizice cu venituri din pensii, baza lunara de calcul al CASS o reprezinta numai partea de venit care depaseste valoarea unui punct de pensie stabilit pentru anul fiscal respectiv, eliminandu-se plafonul anterior de 740 lei;

8. pentru veniturile din pensii realizate incepand cu 1 ianuarie 2017, in situatia in care venitul considerat baza de calcul depaseste valoarea a de 5 ori castigul salarial mediu brut, CASS individuala se calculeaza in limita acestui plafon;

9. incepand cu 1 ianuarie 2017, in cazul veniturilor din activitati independente, baza lunara de calcul nu poate fi mai mare decat valoarea a de 5 ori castigul salarial mediu brut in vigoare in anul pentru care se stabileste contributia;

10. incepand cu 1 ianuarie 2017, includerea veniturilor din drepturi de proprietate intelectuala in baza decalcul a CASS, chiar daca beneficiarul obtine venituri din salarii, pensii sau alte activitati independente;

11. in anul 2016, persoanele care realizeaza venituri din drepturi de proprietate intelectuala sau din dividende NU datoreaza CASS pentru aceste venituri, daca obtin venituri din salarii, venituri sub forma indemnizatiilor de somaj, venituri din pensii mai mici de 740 lei, venituri din PFA, II, profesii libere, venituri din activitati agricole;

12. incepand cu 1 ianuarie 2017, includerea veniturilor dindividende in bazacalcul a CASS, chiar daca beneficiarul obtine venituri din salarii, pensii sau activitati independente, aplicandu-se insa plafonarea bazei lunare la 5 castiguri salariale medii brute;

13. persoanele fizice care nu obtin venituri si nu se incadreaza in categoriile de persoane exceptate de la plata CASS, datoreaza, lunar, CASS si au obligatia sa solicite inregistrarea la organul fiscal competent;

14. incepand cu 1 ianuarie 2017, regularizarea anuala a CASS este efectuata astfel: contributia anuala la asigurarile sociale de sanatate se calculeaza prin aplicarea cotei individuale de 5,5% asupra bazei anuale de calcul determinata ca suma a bazelor lunare de calcul asupra carora se datoreaza CASS; baza anuala de calcul NU poate fi mai mica decat valoarea a 12 salarii de baza minime brute pe tara si nici mai mare decat valoarea a de 5 ori castigul salarial mediu brut inmultita cu 12 luni;

E. Modificari TVA

1. incepand cu 1 ianuarie 2016, cota standard de TVA va scadea de la 24% la 20%, iar incepand cu 1 ianuarie 2017 se va reduce la 19%;

2. introducerea taxarii inverse in cazul cladirilor, partilor de cladire si a terenurilor de orice fel, pentru a caror livrare se aplica regimul de taxare prin efectul legii sau prin optiune;

3. introducerea taxarii inverse, pana la 31 decembrie 2018, in cazultelefoanelor mobile, tabletelor PC, laptop-urilor, consolelor de jocuri si a dispozitivelor cu circuite integrate;

4. modificarea definitiei activelor corporale fixe, in sensul ca sunt incadrate toate imobilizarile corporale;

5. modificarea definitiei bunurilor de capital si implicit a regulilor de ajustare a TVA in cazul acestora, in sensul ca in categoria bunurilor de capital intra si activele cu durata de amortizare mai mica de 5 ani;

6. modificarea componentei plafonului de scutire de 220.000 lei;

7. ajustarea bazei de impozitare in cazul creantelor neincasate se face si in cazulpunerii in aplicare a unui plan de reorganizare admis si confirmat printr-o sentinta judecatoreasca, prin care creanta creditorului este modificata sau eliminata, nu doar in urma inchiderii procedurii falimentului;

8. introducerea unei prevederi conform careia baza de impozitare a bunurilor de natura alimentara al caror termen de consum a expirat si care nu mai pot fi valorificateva fi stabilita intr-o procedura stabilita prin normele metodologice;

9. introducerea cotei reduse de TVA de 5% si in cazul livrarii de manuale scolare, carti, ziare si unele reviste, precum si pentru serviciile constand in permiterea accesului la castele, muzee etc, pentru care anterior se utiliza cota redusa de TVA de 9%;

10. incadrarea evenimentelor sportive in categoria operatiunilor pentru care se aplica TVA redusa de 5%;

11. modificarea plafonului de la 380.000 lei la 450.000 lei, in cazul aplicarii cotei reduse de TVA de 5% pentru locuintele sociale;

12. se aduc o serie de precizari in cazul vanzarii de constructii noi;

13. introducerea unor prevederi pentru o serie de situatii cu care se pot confrunta entitatile care aplica pro-rata;

14. prevederi mai clare cu privire la momentul in care radierea din ROI este efectuata;

15. reguli noi si extinderea categoriilor de persoane care tebuie sa aplice pro-rata;

16. exercitarea dreptului de deducere a TVA in cel mult 1 ande la primirea facturii de corectie de catre beneficiarul operatiunilor, in cazul in care organul fiscal a stabilit TVA colectata furnizorilor pe perioada inspectiei fiscale;

17. nepreluarea in primul Decont de TVA depus dupa data inscrierii organului fiscal la masa credala, a TVA cumulata de plata cu care organul fiscal s-a inscris la masa credala;

18. nepreluarea soldului sumei negative a TVA in primul Decont de TVA depus dupa data deschiderii procedurii de insolventa, fiind obligatorie solicitarea rambursarii de TVA prin corectarea decontului perioadei fiscale anterioare;

19. eliminarea prevederilor referitoare la raspunderea individualasi in solidar pentru plata taxei;

20. posibilitatea de a renunta la cererea de rambursare a TVA pe baza unei notificari depuse la autoritatile fiscale;

21. atunci cand este obligatorie ajustarea bazei impozabile, iar furnizorul nu emite factura de corectie, beneficiarul trebuie sa emita o autofactura in vederea ajustarii taxei deductibile, cel tarziu pana in cea de-a 15-a zi a lunii urmatoare celei in care au intervenit evenimentele respective;

22. se elimina termenul pana la care NU se face plata TVA in vama pentru persoanele care au obtinut certificate de la organele competente, potrivit OMFP 500/2007pentru aprobarea Normelor privind procedura de acordare a certificatului de amanare de la plata in vama a TVA si de eliberare a garantiei pentru importurile de bunuri;

23. eliminarea prevederii conform careia de la data de 1 ianuarie 2017, NU se face plata efectiva a TVA la organele vamale de catre persoanele impozabile inregistrate in scopuri de TVA, ceea ce inseamna ca in continuare TVA aferenta importurilor se va plati la organul vamal.

F. Modificari Impozite si taxe locale

1. eliminarea taxei hoteliere;

2. introducerea unor noi cladiri in categoria celor scutite de impozit;

3. consiliile locale pot hotari acordarea unor scutiri sau reduceri ale impozitelor;

4. eliminarea prevederilor conform carora persoanele fizice care au in proprietate doua sau mai multe cladiri datoreaza un impozit pe cladiri majorat;

5. clasificarea cladirilor in rezidentiale, nerezidentialesi cu destinatie mixta;

6. in cazul cladirilor rezidentiale detinute atat de persoane fizice, cat si de persoane juridice, impozitul pe cladiri se calculeaza prin aplicarea unei cote cuprinse intre 0,08%-0,2%, asupra valorii impozabile a cladirii;

7. in cazul cladirilor nerezidentiale detinute atat de persoane fizice, cat si de persoane juridice, impozitul pe cladiri se calculeaza prin aplicarea unei cote cuprinse intre 0,2-1,3%asupra valorii cladirii;

8. pentru cladirile nerezidentiale detinute de persoane fizice, valoarea impozabila trebuie stabilita prin raport de evaluare daca aceasta nu a fost construita sau dobandita in ultimii 5 ani;

9. daca valoarea unei cladiri nerezidentiale detinuta de o persoana fizica nu poate fi calculata, impozitul se determina prin aplicarea cotei de 2% asupra valorii impozabile determinate ca si cand cladirea ar fifost rezidentiala;

10. in cazul cladirilor cu destinatie mixta aflate in proprietatea persoanelor fizice, impozitul se calculeaza prin insumarea impozitului calculat pentru suprafata folosita in scop rezidential cu impozitul determinat pentru suprafata folosita in scop nerezidential;

11. in cazul persoanelor fizice, daca la adresa cladirii cu destinatie mixta este inregistrat un domiciliu fiscal la care nu se desfasoara nicio activitate economica, impozitul se calculeaza conform regulilor aplicabile cladirilor rezidentiale;

12. daca suprafetele folosite in scop rezidential si cele folosite in scop nerezidential nu pot fi evidentiate distinct, iar la adresa cladirii, o persoana fizica are inregistrata o companie, aceasta va avea regimul fiscal nerezidential numai in situatia cand se deduc cheltuielile cu utilitatile;

13. pentru cladirile nerezidentialedetinute atat de persoane fizice, cat si de persoane juridice, utilizate pentru activitati din domeniul agricol, impozitul pe cladiri se calculeaza prin aplicarea unei cote de 0,4% asupra valorii impozabile a cladirii;

14. in cazul in care proprietarul cladirii este o persoana juridica si acesta NU a actualizat valoarea impozabila a cladirii in ultimii 3 ani anteriori anului de referinta, cota impozitului/taxei pe cladiri este 5%;

15. este eliminata prevederea conform careia in cazul cladirii la care au fost executate lucrari de reconstruire, consolidare, modernizare, modificare sau extindere, de catre locatar, din punct de vedere fiscal, acesta are obligatia sa comunice locatorului valoarea lucrarilor executate pentru depunerea unei noi declaratii fiscale, in 30 de zile de la data terminarii lucrarilor respective;

16. impozitul pe cladirile si terenurile aflate in proprietatea persoanelor fizice si juridice care sunt utilizate pentru prestarea de servicii turistice cu caracter sezonier, pe o durata de cel mult 6 luni in cursul unui an calendaristic, se reduce cu 50%. Reducerea se aplica in anul fiscal urmator celui in care este indeplinita aceasta conditie;

17. impozitul pe cladiri, impozitul pe teren si impozitul pe mijloacele de transport sunt datorate pentru intregul an fiscal de persoana care are in proprietate activul la data de 31 decembrie a anului fiscal anterior, fara ca aceste impozite sa se mai calculeze pe fractiuni de an;

18. impozitul pe cladiri si pe teren se plateste anual, in doua rate egale, pana la datele de 31 martie si 30 septembrie inclusiv, insa taxa pe cladiri/teren se plateste lunar, pana la data de 25 a lunii urmatoare fiecarei luni din perioada de valabilitate a contractului prin care se transmite dreptul de concesiune, inchiriere, administrare ori folosinta;

19. eliminarea prevederii conform careia NU se datoreaza impozit pe terenul aferent unei cladiri, pentru suprafata de teren care este acoperita de o cladire;

20. scutirea de la plata impozitului pe mijloacele de transport a autovehiculelor actionate electric si a mijloacelor de transport folosite exclusiv pentru interventii in situatii de urgenta;

21. in cazul mijloacelor de transport hibride, impozitul se reduce cu minimum 50%, conform hotararii consiliului local;

22. consiliile locale pot hotari sa acorde scutirea sau reducerea impozitului pe mijloacele de transport agricole utilizate efectiv in domeniul agricol;

23. modificarea prevederilor referitoare la cota de impozit aferenta impozitului pe spectacole si a scadentei acestuia;

24. autoritatile publice locale pot majora impozitele locale cu pana la 50% fata de nivelurile maxime stabilite in Codul fiscal, fata de 20% cat preciza legislatia anterioara;

25. pentru terenul agricol nelucrat timp de 2 ani consecutiv, consiliul local poate majora impozitul pe teren cu pana la 500% incepand cu al treilea an;

26. Consiliul local poate majora impozitul pe cladiri si impozitul pe teren cu pana la 500% pentru cladirile si terenurile, neingrijite, situate in intravilan, criteriile de incadrare urmand a fi adoptate prin hotarare a Consiliilor Locale;

27. Incepand cu 1 ianuarie 2017, in cazul oricarui impozit sau oricarei taxe locale, sumele respective se indexeaza anual cu rata inflatiei, pana la data de 30 aprilie si nu o data la 3 ani cum se proceda anterior – nu va mai fi emisa o HG in acest sens;SURSA-http://www.arenamedia.ro/index.php/economic/90-legislaie/17933-care-sunt-modificarile-esentiale-aduse-de-noul-cod-fiscal