RADIO TV OLTENITA
Social

Anunţ concurs pentru ocuparea funcţiei de manager al Spitalului Municipal Olteniţa – persoană fizică

In conformitate cu prevederile Regulamentului de organizare si desfasurare a concursului pentru ocuparea functiei de manager, aprobat prin Dispozitia Primarului Municipiului Oltenita nr. 717 din 16.11.2017, adoptat in conformitate cu Ordinului Ministerului Sanatatii nr. 1520/2016 privind aprobarea Regulamentului de organizare si desfasurare a concursului pentru ocuparea functiei de manager persoana fizica din spitale publice din reteaua proprie a Ministerului Sanatatii, publicat in Monitorul Oficial Partea I nr. 1073 din 30 decembrie 2016, Consiliul de Administratie al Spitalului Municipal Oltenita organizeaza concurs pentru ocuparea functiei de manager persoana fizica.

Concursul va avea loc la sediul Spitalului Municipal Oltenita, judetul Calarasi str.Argesului nr.134, in perioada 27.02.2018 – 13.03.2018, desfasurandu-se in doua etape:

Etapa de verificare a indeplinirii de catre candidati a conditiilor stabilite in anuntul de concurs, care va avea loc pana pe data de 28.02.2018, etapa eliminatorie;

Etapa de sustinere publica si de evaluare a proiectului de management care se va desfasura la sediul spitalului, pe baza temelor –cadru in data de 13.03.2018, ora 10:00.

La concurs pot participa personae fizice care indeplinesc cumulativ urmatoarele conditii:

 1. a) cunosc limba română, scris şi vorbit;
 2. b) sunt absolvenţi ai unei instituţii de învăţământ superior medical, economico-financiar

sau juridic;

 1. c) sunt absolvenţi ai unor cursuri de perfecţionare în management sau management sanitar, agreate de Ministerul Sănătăţii şi stabilite prin ordin al ministrului sănătăţii, ori sunt absolvenţi ai unui masterat sau doctorat în management sanitar, economic ori administrativ organizat într-o instituţie de învăţământ superior acreditată, potrivit legii;
 2. d) au cel puţin 2 ani vechime în posturi prevăzute cu studii universitare de lungă durată,

conform legii;

 1. e) nu au fost condamnate pentru săvârşirea unei infracţiuni comise cu intenție, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea;
 2. f) sunt apţi din punct de vedere medical (fizic şi neuropsihic);
 3. g) nu au împlinit vârsta standard de pensionare conform legii.

Dosarul de inscriere  se depune la sediul Spitalului Municipal Oltenita str. Argesului nr. 134. Jud. Calarasi, pana la data de 27.02.2018, ora 15,30.

Dosarul de inscriere trebuie sa contina urmatoarele documente:

 1. a) cererea de înscriere la concurs în care se menţionează funcţia pentru care doreşte să candideze;
 2. b) copia certificată pentru conformitate a actului de identitate, în termen de valabilitate;
 3. c) copia certificată pentru conformitate a diplomei de licenţă sau echivalente;
 4. d) copia certificată pentru conformitate a documentelor care atestă absolvirea cursurilor de perfecţionare în management sau management sanitar prevăzute la art. 1 alin. (1) lit. c) ori a diplomei de masterat sau doctorat în management sanitar, economic sau administrativ, organizat într-o instituţie de învăţământ superior acreditată, potrivit legii;
 5. e) curriculum vitae;
 6. f) adeverinţa care atestă vechimea în posturi cu studii universitare de lungă durată sau copie certificată pentru conformitate a carnetului de muncă;
 7. g) cazierul judiciar sau declaraţia candidatului prin care acesta îşi exprimă consimţământul pentru obţinerea extrasului de pe cazierul judiciar de către comisia de concurs conform art. V pct. 1 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 41/2016 privind stabilirea unor măsuri de simplificare la nivelul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative;
 8. h) adeverinţa din care rezultă că este apt medical, fizic şi neuropsihic;
 9. i) declaraţia pe propria răspundere privind necolaborarea cu Securitatea înainte de anul 1989;
 10. j) copie certificată pentru conformitate a actelor (certificat de căsătorie etc.) prin care şi-a schimbat numele, după caz;
 11. k) proiectul de management realizat de candidat;
 12. l) declaraţie pe propria răspundere din partea candidatului că proiectul de management este conceput şi realizat integral de către candidat;
 13. m) declaratie pe propria raspundere ca in ultimii 3 ani nu a fost constatata de catre institutia competenta existent conflictului de interese ori starea de incompatibilitate cu privire la candidat.
 14. n) declarație pe propria răspundere privind conformitatea cu originalul a copiilor de pe documentele depuse la dosarul de înscriere.

Orice persoana poate sa isi manifeste intentia de a participa la sustinerea publica a proiectului de management si poate adresa intrebari candidatilor in legatura cu proiectul de management.

In acest sens, persoanele interesate vor transmite pana la data de 12.03.2018, ora 14.00 pe adresa de e-mail spoltenita@yahoo.com solicitarile de participare, cu precizarea numelui si prenumelui si eventualele intrebari pe care vor sa le adreseze candidatilor in legatura cu proiectul de management.

Participarea persoanelor interesate precum si mass- media, se face dupa confirmarea intentiei de participare de catre comisia de concurs.

Pe site-ul Spitalului Municipal Oltenita, precum si la sediul unitatii se afla afisate:

Anuntul de participare;

Regulamentul de organizare si desfasurare a concursului pentru ocuparea functiei de manager persoana fizica;

Bibliografia de concurs, Temele – cadru pentru proiectul de management si Structura proiectului de management.

Relatii suplimentare se pot obtine la nr. de tel. 0242/515930 int. 237 sau 260 (luni – vineri pana la ora 15,30).

PRESEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE,

CIUBOTA ROSIE – VASILE DUMITRA—sursa-http://www.arenamedia.ro/index.php/utile/27154-anunt-concurs-pentru-ocuparea-functiei-de-manager-al-spitalului-municipal-oltenita-persoana-fizica