Social

AMENZI MULTIPLE IN LUNA ACEASTA PENTRU ROMANI !

alegeriLegea nr. 115/2015
CAPITOLUL V
Contravenţii
ART. 108
Constituie contravenţii următoarele fapte:
a) înscrierea, cu bună ştiinţă, a unui alegător în mai multe liste electorale; înscrierea în listele
electorale a unor persoane fictive ori care nu au
drept de vot, semnarea listei susţinătorilor cu
încălcarea prevederilor art. 51;
b) încălcarea dispoziţiilor referitoare la afişarea listelor de candidaţi şi a candidaturilor
independente sau la folosirea semnelor electorale;
c) păstrarea registrelor cu
listele electorale permanente şi listele electorale complementare în
condiţii necorespunzătoare;
d) neefectuarea la termen a comunicărilor prevăzute de lege şi neoperarea acestora în listele
electorale permanente şi listele electorale complementare;
e) e
fectuarea de operaţiuni în listele electorale permanente şi listele electorale complementare
de către persoane neautorizate;
f) necomunicarea către Autoritatea Electorală Permanentă a modificărilor operate în lista
electorală permanentă;
g) neluarea de c
ătre organizatori a măsurilor necesare desfăşurării normale a adunărilor
electorale, precum şi distribuirea, inclusiv de către candidaţi, de băuturi alcoolice în timpul
adunărilor sau în ziua votării în perimetrul secţiilor de votare, delimitat potrivit ar
t. 83 alin. (1);
h) nerespectarea prevederilor art. 65 alin. (4);
i) nerespectarea prevederilor art. 81 alin. (3) privind îndepărtarea materialelor de propagandă
electorală din şi de pe clădirea sediului secţiei de votare;
j) distrugerea, deteriorarea,
murdărirea, acoperirea prin scriere sau în orice alt mod a listelor
electorale, a platformelor
program afişate sau a oricăror altor afişe ori anunţuri de propagandă
electorală;
k) afişarea mijloacelor de propagandă electorală în alte locuri decât cele per
mise potrivit
prevederilor legale;
l) acceptarea de către o persoană a înscrierii sale în mai multe liste de candidaţi pentru aceeaşi
autoritate publică;
m) neaducerea la cunoştinţa publică, de către membrii birourilor electorale de circumscripţie, a
propunerilor de candidaturi;
n) refuzul de a permite accesul persoanelor prevăzute la art. 83 alin. (5) în localul de vot;
o) nerespectarea dispoziţiilor art. 90 privind prezenţa altor persoane în cabina de vot, precum
şi fotografierea sau filmarea prin
orice mijloace a buletinului de vot de către alegători în timpul
exercitării dreptului de vot;
p) refuzul de a se conforma dispoziţiilor preşedintelui biroului electoral al secţiei de votare cu
privire la asigurarea ordinii în localul de vot şi în împreju
rimi, potrivit dispoziţiilor art. 83 alin.
(1);
q) înmânarea buletinului de vot unui alegător care nu prezintă actul de identitate;
r) încălcarea de către preşedintele biroului electoral al secţiei de votare a prevederilor art. 93 şi
întocmirea proceselo
r
verbale cu încălcarea dispoziţiilor art. 94;
s) părăsirea de către membrii biroului electoral a localului secţiei de votare înainte de stabilirea
rezultatului alegerilor şi de semnarea procesului
verbal;
ş) continuarea propagandei electorale după înche
ierea campaniei electorale potrivit
dispoziţiilor art. 64, prin lansarea, afişarea sau distribuirea materialelor electorale de orice tip,
precum şi sfătuirea alegătorilor, în ziua votării, la sediul secţiilor de votare sau în perimetrul
prevăzut la art. 83
alin. (1), să voteze sau să nu voteze anumite partide politice, alianţe politice,
alianţe electorale ori candidaţi independenţi;
t) purtarea, pe durata votării, de către membrii biroului electoral al secţiei de votare sau de
către persoanele acreditate d
e ecusoane, insigne sau alte însemne de propagandă electorală;
ţ) absenţa nejustificată a preşedintelui, a locţiitorului acestuia sau a membrilor birourilor
electorale, stabiliţi potrivit prevederilor prezentei legi, de la activitatea acestora;
u) refuzu
l preşedintelui biroului electoral sau al locţiitorului acestuia de a elibera o copie
certificată de pe procesul
verbal persoanelor îndreptăţite potrivit prevederilor prezentei legi;
v) nerespectarea de către primar a prevederilor art. 26 alin. (6^1) din
Legea nr. 35/2008, cu
modificările şi completările ulterioare, care se aplică în mod corespunzător prevederilor art. 16
alin. (3);
w) tipărirea fără drept de buletine de vot, cu excepţia specimenului anulat pus la dispoziţia
competitorilor electorali;
x)
încălcarea prevederilor art. 81 alin. (5);
y) nerespectarea hotărârilor birourilor şi oficiilor electorale; nerespectarea hotărârilor
Autorităţii Electorale Permanente;
z) refuzul de a pune la dispoziţia agenţilor constatatori prevăzuţi la art. 110 docu
mentele şi
actele necesare efectuării controlului.
ART. 109
Contravenţiile prevăzute la art. 108 lit. h), j), k), n), o), v) şi w) se sancţionează cu amendă de
la 600 lei la 1.000 lei, cele prevăzute la lit. c)
f), cu amendă de la 1.000 lei la 1.400 le
i, cele
prevăzute la lit. i), l), m) şi r)
u), cu amendă de la 1.400 lei la 2.000 lei, iar cele prevăzute la lit.
a), b), g), p), q), x), y) şi z), cu amendă de la 2.200 lei la 3.000 lei.
ART. 110
(1) Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunil
or prevăzute la art. 108, respectiv art. 109
se fac de către:
a) ofiţerii şi agenţii de poliţie din cadrul Poliţiei Române şi ofiţerii şi subofiţerii din cadrul
Jandarmeriei Române, pentru faptele prevăzute la art. 108 lit. a), b), g)
k), m)
q), ş), w
), x) şi
z);
b) preşedintele biroului electoral de circumscripţie, pentru faptele prevăzute la art. 108 lit. j),
l), r), s), t) şi z);
c) preşedintele biroului electoral, în cazul săvârşirii contravenţiilor de către membrii biroului
electoral ori preşedi
ntele biroului electoral ierarhic superior, în cazul săvârşirii contravenţiilor de
către preşedinţii birourilor electorale ierarhic inferioare sau de către locţiitorii acestora, pentru
faptele prevăzute la art. 108 lit. ţ), u) şi z);
d) împuterniciţii pre
şedintelui Autorităţii Electorale Permanente, pentru faptele prevăzute la
art. 108 lit. a), b), c), d), e), f), y) şi z);
e) prefecţii şi subprefecţii, pentru faptele prevăzute la art. 108 lit. v) şi z).
(2) Contravenientul poate achita, pe loc sau în
termen de cel mult 48 de ore de la data
încheierii procesului
verbal ori, după caz, de la data comunicării acestuia, jumătate din minimul
amenzii prevăzute la art. 109, agentul constatator făcând menţiune despre această posibilitate în
procesul
verbal.
(3
) Contravenţiilor prevăzute la art. 108 le sunt aplicabile dispoziţiile Ordonanţei Guvernului
nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin
Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare.
ART. 111
Bunurile destinate sau folosite la săvârşirea contravenţiilor prevăzute la art. 108 lit. k), t) şi w)
ori rezultate din comiterea acestora se confisca-SURSA–http://www.mai.gov.ro/index-campanie.html